Obaveštenje:

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci, pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5).


↩ Nazad na prethodnu stranicuKALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE

• Septembar 2017. godine •

 ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU
("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015 i 99/2016)

Obaveza

Rok

Direktni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije i organizacije za obavezno socijalno osiguranje dostavljaju predlog srednjoročnog i finansijskog plana Ministarstvu finansija, koji sadrži izveštaj o učinku programa za prvih šest meseci tekuće godine.

1. septembar 2017. godine

Direktni korisnici sredstava budžeta lokalne vlasti dostavljaju predlog finansijskog plana lokalnom organu uprave nadležnom za finansije za budžetsku i naredne dve fiskalne godine, koji sadrži izveštaj o učinku programa za prvih šest meseci tekuće godine.

1. septembar 2017. godine

Akt kojim se utvrđuje visina takse dostavlja se na saglasnost nadležnom organu iz stava 8. člana 17. najkasnije do 30. septembra tekuće godine za narednu godinu. 

30. septembar 2017. godine

  

ZAKON O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU
("Sl. glasnik RS", br. 68/2015 i 81/2016 - odluka US)

Obaveza

Rok

Organizacioni oblik u sistemu obrazovanja kome je ovim zakonom utvrđena obaveza racionalizacije dužan je da izvrši smanjenje broja zaposlenih - najmanje do maksimalnog broja zaposlenih utvrđenog u skladu sa ovim zakonom, najkasnije do 15. septembra svake godine. 

15. septembar 2017. godine

  

ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA
("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - autentično tumačenje, 68/2015 i 62/2016 - odluka US)

Obaveza

Rok

Ustanova obrazovanja i vaspitanja u skladu sa školskim kalendarom, razvojnim planom i predškolskim, školskim i vaspitnim programom donosi godišnji plan rada. 

15. septembar 2017. godine

  

ZAKON O UČENIČKOM I STUDENTSKOM STANDARDU
("Sl. glasnik RS", br. 18/2010 i 55/2013)

Obaveza

Rok

Ustanova učeničkog standarda donosi godišnji plan rada. 

30. septembar 2017. godine

  

ZAKON O DRUŠTVENOJ BRIZI O DECI
("Sl. glasnik RS", br. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 48/94, 25/96, 29/2001, 16/2002 - dr. zakon, 62/2003 - dr. zakon, 64/2003 - ispr. dr. zakona, 101/2005 - dr. zakon i 18/2010 - dr. zakon)

Obaveza

Rok

Ustanova za decu donosi godišnji program rada, uz prethodnu saglasnost osnivača i podnosi izveštaj o izvršenju godišnjeg programa rada osnivaču za prethodnu godinu. 

30. septembar 2017. godine

  

ZAKON O RADU
("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017 - odluka US)

Obaveza

Rok

Minimalna cena rada utvrđuje se po radnom času bez poreza i doprinosa, za kalendarsku godinu, najkasnije do 15. septembra tekuće godine, a primenjuje se od 1. januara naredne godine. 

15. septembar 2017. godine

  

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

Obaveza

Rok

Uprava za javne nabavke je dužna da polugodišnji izveštaj o javnim nabavkama objavi na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici. 

30. septembar 2017. godine

  

ZAKON O PRIVREMENOM UREĐIVANJU OSNOVICA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA, ODNOSNO ZARADA I DRUGIH STALNIH PRIMANJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
("Sl. glasnik RS", br. 116/2014)

Obaveza

Rok

Nadležni organ lokalne vlasti je dužan da jednom mesečno, a najkasnije do 10. u mesecu za prethodni mesec dostavi ministarstvima nadležnim za način i kontrolu obračuna i isplate zarada u javnim preduzećima izveštaj o izvršenoj uplati razlike između ukupnog iznosa plata obračunatih primenom osnovice koja nije umanjena i ukupnog iznosa plata obračunatih primenom umanjene osnovice, odnosno uplaćene razlike između ukupnog iznosa drugog stalnog primanja koji nije umanjen i ukupnog iznosa drugog stalnog primanja koji je obračunat sa umanjenjem u smislu ovog zakona. 

10. septembar 2017. godine

  

UREDBA O POSTUPKU ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
("Sl. glasnik RS", br. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014 i 22/2015)

Obaveza

Rok

Molba za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje kod korisnika javnih sredstava - svi slučajevi utvrđeni Uredbom o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, podnosi se najkasnije do 5. u mesecu za odlučivanje na sednici Komisije u tom mesecu - obrazac PRM. 

5. septembar 2017. godine

  

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA I VASPITANJA
("Sl. glasnik RS", br. 72/2015, 84/2015 i 73/2016)

Obaveza

Rok

Srednja škola dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove obrazovanja - nadležnoj školskoj upravi izvod iz godišnjeg plana rada škole sa elementima potrebnim za utvrđivanje cene usluga.

15. septembar 2017. godine

  

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST OSNOVNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA I VASPITANJA UČENIKA SA SMETNJAMA U RAZVOJU
("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)

Obaveza

Rok

Ustanove koje obavljaju delatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja učenika sa smetnjama u razvoju dostavljaju ministarstvu nadležnom za poslove obrazovanja - nadležnoj školskoj upravi Izvod iz godišnjeg plana rada ustanove sa elementima potrebnim za utvrđivanje cene usluga.

15. septembar 2017. godine

 

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST OSNOVNOG I SREDNJEG MUZIČKOG I BALETSKOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA
("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)

Obaveza

Rok

Ustanova koja obavlja delatnost osnovnog muzičkog, odnosno baletskog obrazovanja i vaspitanja i ustanova koja obavlja delatnost i osnovnog i srednjeg muzičkog, odnosno baletskog obrazovanja i vaspitanja dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove obrazovanja i to nadležnom savetniku zaduženom za finansijske poslove izvod iz godišnjeg plana rada škole sa elementima potrebnim za utvrđivanje cene usluga.

15. septembar 2017. godine

 

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA
("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)

Obaveza

Rok

Osnovna škola dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove obrazovanja i to nadležnom savetniku zaduženom za finansijske poslove Izvod iz godišnjeg plana rada škole sa elementima potrebnim za utvrđivanje cene usluga.

15. septembar 2017. godine

  

PRAVILNIK O STALNOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU U BIBLIOTEČKO-INFORMACIONOJ DELATNOSTI
("Sl. glasnik RS", br. 18/2013)

Obaveza

Rok

Narodna biblioteka Srbije 1. septembra svake godine raspisuje konkurs za akreditaciju programa stalnog stručnog usavršavanja koji traje do 30. septembra. 

30. septembar 2017. godine

  

PRAVILNIK O USLOVIMA I POSTUPKU POLAGANJA ISPITA ZA STICANJE ZVANJA OVLAŠĆENI INTERNI REVIZOR U JAVNOM SEKTORU
("Sl. glasnik RS", br. 9/2014)

Obaveza

Rok

Prijava za polaganje ispita za sticanje profesionalnog zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru podnosi se do 30. septembra tekuće godine za novembarski ispitni rok. 

30. septembar 2017. godine

  

PRAVILNIK O NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA SA PODRAČUNA, ODNOSNO DRUGIH RAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA REPUBLIKE I O NAČINU IZVEŠTAVANJA O INVESTIRANJU SREDSTAVA KORISNIKA BUDŽETA I ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA
("Sl. glasnik RS", br. 3/2004, 140/2004, 1/2006 i 111/2009)

Obaveza

Rok

Lokalni organ uprave nadležan za finansije podnosi izveštaj Upravi za trezor o investiranju novčanih sredstava sa konsolidovanog računa trezora lokalne vlasti na domaćem finansijskom tržištu novca na propisanim obrascima: 

Obrazac IKRTLV - Izveštaj o investiranju novčanih sredstava na konsolidovanom računu trezora lokalne vlasti za mesec ______ 20_. godine, 

Obrazac IBSKLV - Izveštaj o investiranju sredstava sa podračuna za redovno poslovanje direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava lokalne vlasti za mesec ________ 20_. godine. 

5. septembar 2017. godine

  

PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA O PLANIRANIM I OSTVARENIM PRIHODIMA I PRIMANJIMA I PLANIRANIM I IZVRŠENIM RASHODIMA I IZDACIMA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE
("Sl. glasnik RS", br. 79/2011)

Obaveza

Rok

Dostavljanje podataka o planiranim prihodima i primanjima (Obrazac 1), planiranim rashodima i izdacima (Obrazac 2 i Obrazac 2a), koji u sebi sadrže promene nastale po osnovu izmena i dopuna budžeta u toku budžetske godine (rebalans), po osnovu promene aproprijacija i po osnovu korišćenja tekuće budžetske rezerve. 

15. septembar 2017. godine

Dostavljanje podataka o ostvarenim prihodima i primanjima, odnosno izvršenim rashodima i izdacima. 

15. septembar 2017. godine

 

PRAVILNIK O NAČINU I SADRŽAJU IZVEŠTAVANJA O PLANIRANIM I IZVRŠENIM RASHODIMA ZA PLATE U BUDŽETIMA LOKALNE VLASTI U 2017. GODINI 
("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)

Obaveza

Rok

Jedinice lokalne vlasti podnose Ministarstvu finansija, u pisanoj formi i elektronskim putem na adresu jls@mfin.gov.rs, izveštaj o planiranim i izvršenim rashodima za plate za prethodni mesec na Obrascu PL-1 - Plate zaposlenih kod korisnika budžeta jedinice lokalne vlasti i Obrascu PL-2 - Broj zaposlenih kod korisnika budžeta jedinice lokalne vlasti. 

Gradovi dostavljaju konsolidovane izveštaje na obrascima PL-1 i PL-2 za plate korisnika sredstava budžeta grada i budžeta gradskih opština. 

15. septembar 2017. godine

Napomena:
U skladu sa odredbama člana 80. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016) ako poslednji dan roka pada na dan u kome organ ne radi, rok ističe kad protekne prvi naredni radni dan.