Aktuelni prilozi

                                                                                 

                                                                 AKTUELNE VESTI I ROKOVI      

objavljeni u pravnoj bazi Paragraf Lex na dan 12.oktobar 2010. godine

·           DONETA PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU RAKIĆ I DR. PROTIV REPUBLIKE SRBIJE

Evropski sud za ljudska prava objavio je 5.oktobra 2010. godine presudu u slučaju Rakić i dr. protiv Srbije, povodom predstavki 30 podnosilaca koji su se žalili zbog nedosledne prakse domaćih sudova u vezi sa isplatom uvećane zarade pripadnicima policije za rad na Kosovu i Metohiji.

Povodom ovih predstavki Sud je utvrdio povredu prava na pravično suđenje utvrđenu članom 6. stav 1. Konvencije.

...

Sud se nije upuštao u pitanje da li su podnosioci zaista imali pravo na dvostruke zarade shodno odluci Vlade, već je samo ustanovio nedoslednost sudske prakse, što je podnosioce dovelo u trajnu situaciju neizvesnosti i što je umanjilo njihovo povrenje u pravosuđe… opširnije u pravnoj bazi Paragraf Lex

·           OBAVEŠTENJE MINISTARSTVA PRAVDE U VEZI POVEĆANJA PLATA ZAPOSLENIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA: • Od 1. januara 2011. godine najmanje plate povećaće se za oko 30 posto uz istovremeno smanjivanje najvećih plata u državnoj administraciji, sudstvu i tužilaštvu •

Ministarstvo pravde pokrenulo je inicijativu za povećanje plata zaposlenih državnih službenika i nameštenika tako da se od 1. januara sledeće godine najmanje plate povećaju za oko 30 posto uz istovremeno smanjivanje najvećih plata u državnoj administraciji, sudstvu i tužilaštvu.

U tom cilju Ministarstvo pravde, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Ministarstvo finansija već rade predlog izmene zakona kojima se uređuju plate u državnoj administraciji.

Na ovaj način raspon između najveće i najmanje plate u državnoj administraciji smanjio bi se sa sadašnjih 1:9 na 1:5.5, a neto plate bez dodataka zaposlenih sa srednjom stručnom spremom koje u ovoj godini iznose oko 18.000 dinara, bile bi povećane na oko 23.000 dinara od januara 2011. godine.

Na ovako utvrđene veće iznose plata obračunavaće se povećanje plata koje se očekuje u januaru, aprilu i oktobru i koje će pratiti rast iflacije.

Takođe, imajući u vidu racionalizaciju broja zaposlenih u sudskoj i tužilačkoj administraciji i povećan obim posla u uslovima reforme pravosuđa, Ministarstvo pravde iz prihoda ostvarenih naplatom sudskih taksi će svim zaposlenima u pravosuđu do kraja godine isplaćivati dodatnu stimulaciju u iznosu od po 3.000 dinara u oktobru, novembru i decembru.

Ovo povećanje zarada predstavlja maksimum mogućnosti u uslovima ekonomske krize, doprinosi uspostavljanju pravičnijeg odnosa u rasponu plata u državnoj administraciji i poboljšanju materijalnog položaja zaposlenih koji ostvaruju najniže zarade u državnoj administraciji.

Apelujemo na zaposlene i naglašavamo da će produzetak štrajka proizvesti neželjene posledice kako za pravosudni sistem, državu i njene građane, a samim tim i za zaposlene u pravosudnim organima Srbije.

·           SEMINAR: "KAKO ZAŠTITITI INTELEKTUALNU SVOJINU" BIĆE ODRŽAN 19. OKTOBRA 2010. GODINE: • Rok za prijavu je 18. oktobar 2010. godine •

U savremenom svetu sve više se ulaže u intelektualni resurs, čime se borba za globalni prestiž prenosi na teren naučno-tehnološkog razvoja. Inovacije su postale jedan od najvažnijih uslova održivog razvoja kompanija i ekonomskog prosperiteta celog društva.

U Srbiji, svest o značaju intelektualne svojine, kao i veza između obrazovanja, istraživačkih instituta i komercijalnog sektora, nije dovoljno razvijena i u ovu oblast se ne ulaže se dovoljno. Imajući u vidu napred rečeno, Privredna komora Beograda, u saradnji sa Zavodom za intelektualnu svojinu Republike Srbije organizuje seminar "KAKO ZAŠTITITI INTELEKTUALNU SVOJINU" utorak, 19. oktobar 2010. godine, sa početkom u 10,00 časova u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala IV

Seminar je bez kotizacije. Imajući u vidu značaj tematike i njenu aktuelnost, ali i ograničen broj učesnika, potrebno je najkasnije do 18. oktobra 2010. godine potvrditi svoje učešće putem prijave (u prilogu) na e-mail adresu bgajic@kombeg.org.rs ili na fax: 011/3618 003.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti gospođi Biljani Gajić, Centar za razvoj i transfer tehnologija i ekologiju, telefon 2641-355, lokal 159.

·            UZ REŠENJE O OSNIVANJU PRIVREDNIH DRUŠTAVA, PREDUZETNIKA I UDRUŽENJA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE URUČIVAĆE I POTVRDU O DODELJENOM PORESKOM IDENTIFIKACIONOM BROJU: • Agencija će podnosiocima registracionih prijava osnivanja potvrde uručivati od 12. oktobra 2010. godine •

U skladu sa Izmenama i dopunama pravilnika o dodeli poreskog identifikacinog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre ("Sl. glasnik RS", br. 32/2009 i 70/2010), od 12.10.2010. godine, uz rešenje o osnivanju privrednih društava, preduzetnika i udruženja, APR će podnosiocu registracione prijave osnivanja uručivati i potvrdu o dodeljenom PIB-u.

·           OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA IMENOVANJE - UPIS SUDSKIH VEŠTAKA PO OBLASTIMA ZA POTREBE PRVOSTEPENIH SUDOVA U REPUBLICI SRBIJI

Shodno odredbama člana 30. Zakona o veštacima ("Sl. glasnik RS", br. 44/2010), ministar pravde je uputio javni poziv za imenovanje - upis veštaka koji je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 72/2010 od 8. oktobra 2010. godine i na internet stranici Ministarstva pravde.

Pored opštih uslova za rad u državnim organima kandidat za sudskog veštaka treba da ispunjava i sledeće posebne uslove da:

- ima odgovarajuće stečeno visoko obarazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije - master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama, za određenu oblast veštačenja;

- ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci;

- poseduje stručno znanje i praktično iskustvo u određenoj oblasti veštačenja;

- je dostojan za obavljanje poslova veštačenja;

- izuzetno da ima najmanje završenu srednju školu;

·         Uz zahtev na javni poziv kandidat za sudskog veštaka o ispunjavanju navedenih uslova dostavlja sledeće dokaze:

·         fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju overenu pred nadležnim organom;

·         fotokopiju odluke Komisije za sticanje naučnih zvanja overenu pred nadležnim organom;

·         potvrdu o radnom iskustvu u struci;

·         dokaz o objavljenim stručnim ili naučnim radovima;

·         potvrda o učešću na savetovanjima u organizaciji stručnih udruženja;

·         mišljenja ili preporuke sudova ili drugih državnih organa, stručnih udruženja, naučnih i drugih institucija ili pravnih lica u kojima je kandidat za sudskog veštaka radio, odnosno za koje je obavljao stručne poslove;

·         fotokotopiju lične karte, odnosno fotokopiju izvoda elektronskog čitača biometrijske lične karte

Kandidati za sudskog veštaka sa naučnim zvanjima nisu dužni da dostavljaju dokaze iz glave II tačke 4, 5. i 6. ovog javnig poziva.

Uz zahtev kandidat za sudskog veštaka dostavlja i dokaze o ispunjavanju uslova i to:

·         uverenje o državljanstvu;

·         izvod iz matične knjige rođenih;

·         dokaz da mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;

·         dokaz da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

Rok za podnošenje zahteva je 15 dana od dana oglašavanja u "Sl. glasniku RS".

Zahtev s dokazima dostaviti na adresu: Ministarstvo pravde Republike Srbije, Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom "Za javni poziv za sudske veštake".

Zahtev se može preuzeti sa internet stranice Ministarstva pravde: www.mpravde.gov.rs.

·           ODRŽANA RADIONICA KOJOM JE OZVANIČEN POČETAK OBUKE PREDSTAVNIKA INSTITUCIJA ZA SPROVOĐENJE PRAVA IZ OBLASTI INTELEKTUALNE SVOJINE U SRBIJI

U organizaciji Edukativno-informativnog centra Zavoda za intelektualnu svojinu i Evropskog zavoda za patente, 8. oktobra 2010. godine, a u cilju obuke predstavnika institucija za sprovođenje prava iz oblasti intelektualne svojine, u prostorijama Zavoda, održana je radionica kojom je ozvaničen početak obuke za predstavnike institucija za sprovođenje prava u Srbiji - sudova i tužilaštava, policije, tržišne inspekcije i carine.

Ovaj događaj predstavlja zvaničan početak planske, sistematske edukacije koja će se kontinuirano sprovoditi u narednom periodu. Projekat, kojim rukovodi Evropska unija, a koji implementira Evropski zavod za patente, sprovodi se sa ciljem obučavanja predstavnika ovih institucija za oblast intelektualne svojine, čime će se poboljšati sprovođenje prava intelektualne svojine u celini. U okviru radionice potpisan je i Memorandum o razumevanju između Zavoda za intelektualnu svojinu i Pravosudne akademije, kojim se reguliše obuka sudija i tužilaca.

Branka Totić, direktor Zavoda, povodom ove radionice, istakla je da piraterija i krivotvorenje nanose ogromnu štetu proizvođačima originalne robe, autorima, izvođačima, filmskim i muzičkim producentima. Krivotvoreni lekovi i rezervni delovi za vozila predstavljaju direktnu pretnju za zdravlje i bezbednost ljudi. Branka Totić je naglasila da je za efikasno suzbijanje piraterije i krivotvorenja veoma značajna dobra obučenost i specijalizacija upravnih i sudskih organa, kao i njihova saradnja i koordinacija akcija. Zavod za intelektualnu svojinu je inicirao partnerstvo sa Pravosudnom akademijom koje ima za cilj da razvije dugoročnu saradnju u organizovanju programa obuke iz oblasti intelektualne svojine. Ovo partnerstvo je sada i ozvaničeno potpisivanjem Sporazuma o razumevanju između Zavoda za intelektualnu svojinu i Pravosudne akademije.

Nenad Vujić, direktor Pravosudne akademije, rekao je da ''Pravosudna akademija sprovodi programe početne i stalne obuke za sudije i tužioce u Srbiji, kao i da u sklopu programa stalne obuke razvija saradnju sa domaćim institucijama koje su specijalizovane za određene oblasti''. Vujić je istakao da se u tom cilju radi i na jačanju saradnje sa Zavodom za intelektualnu svojinu, kako bi se dodatno unapredila stalna obuka u oblasti prava intelektualne svojine. Takođe, Akademija na ovaj način doprinosi unapređenju rada sudija u ovoj specifičnoj, a jako značajnoj oblasti prava. Nenad Vujić je istakao da opredeljenje Srbije za Evropske integracije uključuje harmonizaciju propisa i prakse sudova, što zahteva dalje unapređenje edukacije u pravosuđu. Razvoj programa obuke u oblasti intelektualne svojine ima za cilj dalje usavršavanje sudija u Srbiji, ali i stvaranje jasnog pravnog okvira kojim će se omogućiti domaćim i stranim investitorima zaštita prava intelektualne svojine, kao jednog od bitnih faktora za privlačenje investicija u Srbiju.

Alberto Kamarata, šef odeljenja za evropske integracije i ekonomsku sekciju delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, povodom ovog događaja, izjavio je da je ''zaštita prava intelektualne svojine od krucijalnog značaja za razvoj inovacija, kao i za zaštitu potrošača i kompanija od zloupotreba''. Kamarata je dodao da se, stupanjem Prelaznog trgovinskog sporazuma na snagu, Srbija obavezala da će obezbediti nivo zaštite prava intelektualne svojine u skladu sa važećim zakonima Evropske unije u periodu od pet godina od početka stupanja na snagu ovog sporazuma. Delegacija EU u Srbiji pozdravlja napredak koji Srbija ostvaruje u domenu intelektualne svojine usvajanjem novog zakonodavstva, ratifikacijom međunarodnih konvencija i boljom koordinacijom među telima koja su odgovorna za sprovođenje prava intelektualne svojine. Kamarata je istakao pravilno sprovođenje zakona kao preduslov zaštite prava intelektualne svojine, ističući veoma važnu ulogu sudstva u ovom procesu. Iz tog razloga, delegacija EU svesrdno pozdravlja potpisivanje ovog sporazuma između Zavoda i Pravosudne akademije, i podržava specijalizovanu obuku sudija po ovom kompleksnom pitanju, kao i uspostavljanje specijalizovanih sudskih panela na svim nivoima.

Ekspert iz Danskog zavoda za patente i žigove, Keni Rajt, govorio je o evropskim iskustvima saradnje u ovoj oblasti, istakavši da je, ''radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine, neophodno da institucije koje se bave sprovođenjem ovih prava čvrsto i kontinuirano sarađuju''. Posebno je istaknuto da kriminal u ovoj oblasti ima ogroman uticaj na globalnom nivou. Keni Rajt je naglasio da je Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) procenila da krivotvorena roba svetsku privredu godišnje košta preko 250 milijardi američkih dolara, kao i da se zbog kriminala u oblasti intelektualne svojine godišnje izgubi oko 100.000 radnih mesta u Evropskoj uniji.

Učesnicima obuke je tokom radionice predstavljen plan obuke u oblasti sprovođenja prava intelektualne svojine, čija će implementacija početi u kratkom vremenskom roku. Takođe, razmenjena su bogata iskustva između institucija za sprovođenje prava intelektualne svojine u Republici Srbiji, koja imaju izuzetnu važnost za koordinaciju predviđenih aktivnosti u ovoj oblasti.

·           POTPISAN PROTOKOL O RASPOLAGANJU VOJNIM NEPOKRETNOSTIMA NA TERITORIJI UŽICA

Ministar odbrane u Vladi Republike Srbije, Dragan Šutanovac i gradonačelnik Užica, Jovan Marković, potpisali su Protokol o raspolaganju vojnim nepokretnostima na teritoriji tog grada, kojim je predviđena izgradnja 110 stanova za potrebe vojske.

Šutanovac je istakao da je tim dokumentom predviđeno da Vojska Srbije ustupi Gradu Užicu na raspolaganje Dom vojske u centru grada i kasarnu “Četvrti puk” u naselju Krčagovo u zamenu za 110 stanova koje će Užice izgraditi za potrebe vojske.

Ministar je ukazao na to da će u Srbiji ove godine, po raznim osnovama, stanove dobiti više od 1.300 aktivnih oficira i vojnih penzionera, što je rekordan broj nakon raspada Jugoslavije.

On je objasnio da će razmenom vojne imovine za izgrađene stanove u naredne dve godine biti rešeni problemi svih pripadnika bivšeg užičkog garnizona koji nemaju regulisano stambeno pitanje i ovo je jedan od dobrih primera kako Ministarstvo odbrane rešava probleme VS, ali i pomaže lokalne samouprave.

 

·         SEMINAR "KOMPLAJANS U KONTEKSTU SPREČAVANJA PRANJA NOVCA" BIĆE ODRŽAN OD 25. DO 27. OKTOBRA 2010. GODINE: • Rok za prijavu je 20. oktobar 2010. godine •

Seminar "Komplajans u kontekstu sprečavanja pranja novca" biće održan od 25. do 27. oktobra 2010. godine.

Cilj seminara je da polaznicima pruži praktične i menadžerske informacije o komplajansu i osnovama efektivnog sistema sprečavanja pranja novca, različitim alatima za stvaranje interne podrške pitanjima sprečavanja pranja novca, samom konceptu pranja novca, strategijama i tehnikama pranja novca, kao i monitoring kontrolama, a sve u cilju sprečavanja i borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Rok za prijavu je 20. oktobar 2010. godine.

Prijavu dostaviti na adresu: centar@ubs-asb.com ili na faks 011/30 20 787 ili 33 70 179.

 

·           IX MEĐUNARODNI SAJAM PREDUZETNIŠTVA ''BIZNIS BAZA 2010'' NA KOJEM ĆE BITI PREDSTAVLJENI POTENCIJALI MALE PRIVREDE BEOGRADA BIĆE ODRŽAN U PERIODU OD 2. DO 4. DECEMBRA 2010. GODINE NA BEOGRADSKOM SAJMU

U funkciji razvoja preduzetničke kulture i preduzetničkog biznisa, Privredna komora Beograda, sa svojim članicama, nastupiće na IX Međunarodnom sajmu preduzetništva ''BIZNIS BAZA 2010'' i predstaviti potencijale male privrede Beograda, u periodu od 2. do 4. decembra 2010. godine na Beogradskom sajmu.

Sajam BIZNIS BAZA je najveća nacionalna manifestacija preduzetništva i institucija koje pružaju podršku razvoju malih i srednjih preduzeća i preduzetništva. Na Sajmu će biti prisutne najaktivnije nacionalne i međunarodne institucije sa prezentacijama svojih programa za podršku sektoru malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, kao i predstavnici malih i srednjih preduzeća svih privrednih delatnosti. U 2009. godini sajam je posetilo preko 10.000 posetilaca, a broj izlagača iznosio je blizu 300 predstavnika MSP sektora iz Slovenije, Hrvatske, Republike Srpske, Crne gore, Italije, Švedske, SAD, Kipra i drugih zemalja.

...Prednosti ovakvog vida nastupa se ne odražavaju samo u manjim ukupnim troškovima od troškova samostalnog nastupa, već i u tome što ćete tokom Sajma biti u prilici da uspostavite kontakte sa drugim izlagačima i ostvarite veću medijsku vidljivost. U toku održavanja Sajma na štandu Privredne komore Beograda odvijaće se bogat program kroz stručne, edukativne, informativne događaje, veliki broj seminara, radionica, okruglih stolova, panel diskusija i prezentacija.

Za sve dodatne informacije u vezi sa nastupom na Sajmu možete PKB kontaktirati putem telefona: 011/ 264 22 77, 264 26 38, 264 13 55 lok 172, 146; e-mail adresa: sguduric@kombeg.org.rs

 

·           POTPISANI UGOVORI SA 35 OPŠTINA ZA RAZVOJ LOKALNIH USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE

Ministar rada i socijalne politike u Vladi Republike Srbije, Rasim Ljajić, potpisao je sa predstavnicima 35 opština ugovore o realizaciji programa “Razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite u Srbiji”, u ukupnom iznosu od približno 27 miliona dinara.

Ljajić je tom prilikom rekao da ovaj program zajednički realizuju Ministarstvo rada i socijalne politike, Fond za otvoreno društvo i lokalne samouprave i naveo da od 35 opština i gradova koji učestvuju u ovom programu 27 spada u nerazvijene.

On je naveo da će pomenuta sredstva opštine i gradovi iskoristiti za projekte pomoći u kući starim osobama i osobama sa invaliditetom, kao i za otvaranje različitih dnevnih boravaka i klubova.

"Opštine koje ne spadaju u nerazvijene ponudile su neke inovativne projekte, pa će tako u Nišu prvi put biti otvoren dnevni boravak za decu sa smetnjama u ponašanju, među kojima su i maloletni počinioci krivičnih dela, dok će u Valjevu biti otvoren dnevni boravak za gluvoneme", istakao je ministar.

Takođe, on je najavio da će zatražiti da se iz republičkog budžeta poveća transfer lokalnim samoupravama kako bi se razvile pojedine usluge socijalne zaštite.

Ljajić je izrazio nadu da će u narednoj godini iz budžeta i donacija biti obezbeđena sredstva za nastavak ovakvih projekata i uputio poziv lokalnim samoupravama da se jave na konkurse koji će uskoro biti otvoreni.

Prema njegovim rečima, cilj konkursa biće da se i ubuduće razvijaju usluge socijalne zaštite i da se pomogne ugroženom stanovništvu u vreme ekonomske krize.

·           POTPISAN SPORAZUM O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I ŠVAJCARSKE KONFEDERACIJE

Ministar rada i socijalne politike u Vladi Republike Srbije, Rasim Ljajić, i ambasador Švajcarske u Srbiji, Ervin Hofer, potpisali su u Beogradu Sporazum o socijalnom osiguranju između Republike Srbije i Švajcarske Konfederacije.

U saopštenju Ministarstva rada i socijalne politike navodi se da će ovim sporazumom biti uređena oblast ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja, kao i osiguranja za slučaj povreda na radu i profesionalnih bolesti.

Zahvaljujući potpisanom sporazumu, svoja prava iz oblasti socijalnog osiguranja, uključujući i prava na penziju, ostvariće više desetina hiljada državljana Srbije koji rade u Švajcarskoj.

Ovaj sporazum sadrži rešenja koja su usklađena sa promenama u nacionalnim zakonodavstvima dveju država, kao i najnovije evropske standarde u oblasti socijalnog osiguranja, uzimajući u obzir da je prethodni sporazum o socijalnom osiguranju potpisan još 1982. godine, dodaje se u saopštenju.

            

AKTUELNI STRUČNI KOMENTARI I PRIMENA PROPISA U PRAKSI objavljeni u pravnoj bazi Paragraf Lex na dan 12.oktobar 2010. godine

Tip

Nivo

Dokument

Uneto u bazu

Preuzeto

Stručni komentari - e-Press

-

Stručni komentar - e-Press: KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O NAČINU VRŠENJA KONTROLE I NEPOSREDNOG REGULISANJA SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA I VOĐENJU OBAVEZNIH EVIDENCIJA O PRIMENI POSEBNIH MERA I OVLAŠĆENJA - "Sl. glasnik RS", br. 69/2010

11/10/2010

11/10/2010

Stručni komentari - e-Press

-

Stručni komentar - e-Press: NEPOSTOJANJE NORMATIVNIH PRETPOSTAVKI DA ZAKONOM O ZAŠTITI OD POŽARA OBAVEZANI DRŽAVNI ORGANI, PRIVREDNI SUBJEKTI I DRUGA PRAVNA LICA ZAPOČNU SA ISPUNJAVANJEM SVOJIH OBAVEZA OROČENIH DO 6.1.2011. GODINE • Docnja u primeni novog Zakona o zaštiti od požara - ’’Sl. glasnik RS’’, br. 111/2009 •

11/10/2010

11/10/2010

Stručni komentari - e-Press

-

Stručni komentar - e-Press: RASPODELA KVOTA U OKVIRU SPORAZUMA O SLOBODNOJ TRGOVINI: • Mogućnost da se uvoznici blagovremeno informišu o iskorištenosti kvota i unapred znaju ukupne troškove uvoza •

11/10/2010

11/10/2010

Stručni komentar - Budžetski instruktor

-

Stručni komentar - Budžetski instruktor: PREGLED AKTUELNE SUDSKE PRAKSE: • Budžetski instruktor •

11/10/2010

11/10/2010

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor

-

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: UPRAVNI SPOR KAO POSTUPAK PO PRAVNOM LEKU U PORESKOM POSTUPKU

11/10/2010

11/10/2010

                 

                     

AKTUELNA MIŠLJENJA, UPUTSTVA I OBJAŠNJENJA ORGANA DRŽAVNE UPRAVE, objavljena u pravnoj bazi Paragraf Lex na dan 12.oktobar 2010. godine

Lista poslednje ažuriranih dokumenata - odabrani dokumenti

Tip

Nivo

Dokument

Uneto u bazu

Preuzeto

Službeno mišljenje

RS

Ministarstvo finansija: NEPOSTOJANJE PRAVA NA OSLOBOĐENJE OD POREZA NA NASLEĐE ZA NASLEĐE OSTVARENO PO OSNOVU TESTAMENTA NEVENČANOG SUPRUGA - Zakon o porezima na imovinu: član 21 stav 1 tačka 1)

11/10/2010

11/10/2010

Službeno mišljenje

RS

Ministarstvo finansija: NEPREKIDANJE ROKA ZASTARELOSTI PRAVA NA UTVRĐIVANJE I NAPLATU POREZA I SPOREDNIH PORESKIH DAVANJA UREDNIM DOSTAVLJANJEM REŠENJA PORESKOM OBVEZNIKU O UTVRĐENOM ZADUŽENJU ZA POREZ NA IMOVINU - Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji: član 114d

11/10/2010

11/10/2010

Službeno mišljenje

RS

Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN KAPITALNOG DOBITKA KOJI JE NEREZIDENTNO PRAVNO LICE IZ FRANCUSKE OSTVARILO OD PRODAJE AKCIJA U SRPSKOM PRIVREDNOM DRUŠTVU ČIJA SE IMOVINA SASTOJI PRETEŽNO OD NEPOKRETNOSTI - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 40 stav 3

11/10/2010

11/10/2010

                                                                 

                                    AKTUELNA SUDSKA PRAKSA

objavljena u pravnoj bazi Paragraf Lex na dan 12.oktobar 2010. godine

Lista poslednje ažuriranih dokumenata - odabrani dokumenti

Tip

Nivo

Dokument

Uneto u bazu

Preuzeto

Sudska praksa

RS

Viši sud u Užicu: DOSTAVLJANJE TUŽBE SUDU BEZ PUNOMOĆJA OD STRANE PUNOMOĆNIKA KOJI JE ADVOKAT - Zakon o parničnom postupku: član 92 stav 1 i član 387 stav 1 tačka 2)

11/10/2010

11/10/2010

Sudska praksa

RS

Viši sud u Užicu: NAKNADA PARNIČNIH TROŠKOVA U SLUČAJU KADA JE PRESUDA DONETA NA OSNOVU ODRICANJA - Zakon o parničnom postupku: član 149 stav 1

11/10/2010

11/10/2010

Sudska praksa

RS

Viši sud u Užicu: NEPOSTOJANJE USLOVA ZA IZRICANJE PRIVREMENE MERE U PARNICI RADI POBIJANJA DUŽNIKOVIH PRAVNIH RADNJI - Zakon o izvršnom postupku: član 302

11/10/2010

11/10/2010

Sudska praksa

RS

Viši sud u Užicu: VRAĆANJE U PREĐAŠNJE STANJE ZBOG PROPUŠTANJA ROKA - Zakon o parničnom postupku: član 112 stav 4

11/10/2010

11/10/2010

                                                                    

                                                       AKTUELNA PITANJA I ODGOVORI

objavljeni u pravnoj bazi Paragraf Lex na dan 12.oktobar 2010. godine

Lista poslednje ažuriranih dokumenata - odabrani dokumenti

Tip

Nivo

Dokument

Uneto u bazu

Preuzeto

Pitanja i odgovori - e-Press

-

Pitanje i odgovor - e-Press: SPROVOĐENJE ZABRANE PUŠENJA U HODNIKU POSLOVNE ZGRADE KOJI KORISTE DVA PRIVREDNA SUBJEKTA

11/10/2010

11/10/2010

Pitanje i odgovor - Budžetski instruktor

-

Pitanje i odgovor - Budžetski instruktor: ODREĐIVANJE MENTORA MEDICINSKIM SESTRAMA KOJE OBAVLJAJU VASPITNO-OBRAZOVNI RAD

11/10/2010

11/10/2010

 

                         

                                            OSTALE VESTI

objavljene u pravnoj bazi Paragraf Lex na dan 12.oktobar 2010. godine

·           SAVET MINISTARA BI NA SEDNICI 25. OKTOBRA TREBALO DA ODLUČI DA LI ĆE PROSLEDITI EVROPSKOJ KOMISIJI ZAHTEV DA IZRADI MIŠLJENJE O KANDIDATURI SRBIJE ZA ČLANSTVO U EU

Potpredsednik Vlade Srbije za evropske integracije i ministar za nauku i tehnološki razvoj, Božidar Đelić, poručio je da će se Beograd boriti da Savet ministara EU na sednici koja će biti održana 25. oktobra odobri kandidaturu Srbije za članstvo u EU.

Đelić, koji predvodi delegaciju Srbije na godišnjem zasedanju Svetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u Vašingtonu, istakao je u intervjuu za internet portal Euractiv Srbija da 26 od 27 zemalja EU želi da 25. oktobra u Luksemburgu bude prosleđena kandidatura Srbije Evropskoj komisiji na razmatranje.

Potpredsednik Vlade je ukazao i na jasan stav Holandije koja pred Srbiju u procesu evropskih integracija stavlja jedan uslov, a to je hapšenje i izručenje Ratka Mladića Haškom tribunalu.

"Savet ministara bi na sednici 25. oktobra trebalo da odluči da li će proslediti Evropskoj komisiji zahtev da izradi mišljenje o kandidaturi Srbije za članstvo u EU", naveo je on i dodao da će komisija zatim uputiti Upitnik Srbiji da bi ocenila nivo reformi u Srbiji.

Đelić je izrazio očekivanje da će ako Savet ministara donese pozitivnu odluku Evropska komisija, koja je već spremila Upitnik za Srbiju, za dve do tri nedelje taj upitnik proslediti Beogradu.

On je naglasio da je poznato da je pripremljena većina odgovora na bazi tuđih upitnika, i dodao da će naša zemlja vratiti izuzetno kvalitetno ispunjen Upitnik u rekordnom roku.

Govoreći o članstvu u Uniji, potpredsednik Vlade je ukazao na to da je tehnički moguće da Srbija pristupi Evropskoj uniji 2016. godine, ali samo ako se reši status Kosova i zaokruži saradnju sa Hagom.

Kada je reč o tome kako će se budući pregovori na Kosovu odraziti na proces evropskih integracija, on je rekao da je jasno stavljeno do znanja evropskim partnerima da naš napredak ka Evropi ne može biti uslovljen konkretnim rokovima i dostignućima tih pregovora.

·           PREDSTAVLJEN POSTKRIZNI MODEL PRIVREDNOG RASTA I RAZVOJA SRBIJE OD 2011. DO 2020. GODINE

Predsednik Vlade Republike Srbije, Mirko Cvetković, izjavio je da bi novi model privrednog rasta i razvoja Srbije trebalo da se zasniva na tri stuba – povećanju investicija, podršci privredi, posebno onom delu koji je izvozno orijentisan, kao i ulaganjima u infrastrukturu.

Cvetković je prilikom predstavljanja postkriznog modela privrednog rasta i razvoja Srbije od 2011. do 2020. godine istakao da bi, prema tom modelu, investicije godišnje trebalo da rastu za 9,7 odsto, uz napomenu da to podrazumeva i privatne i javne investicije.

"Da bi investicije mogle da rastu, moramo da imamo atraktivni privredni ambijent, a zadatak Vlade je da to ostvari kroz sprovođenje reformi", rekao je predsednik Vlade.

On je naglasio da bi država morala da pruži podršku privredi, i to posebno prerađivačkoj industriji i poljoprivredi, koje proizvode razmenjiva dobra i ocenio da bi se time podstakao rast izvoza koji bi bio pokretač privrednog rasta.

"Država mora da nastavi ulaganja u infrastrukturu i tako obezbedi povoljniji privredni ambijent i stvori uslove za otvaranje novih radnih mesta", ukazao je Cvetković.

Prema njegovim rečima, Vlada će sa punom pažnjom razmotriti studiju koju je izradila grupa vodećih domaćih ekonomista i to će biti osnovna inspiracija za strategiju Vlade u toj oblasti.

Ključni predlog novog modela rasta jeste da se rast potrošnje zameni rastom ulaganja i trebalo bi da se učešće investicija u bruto domaćem proizvodu (BDP) poveća na 25 odsto u 2015. godini i 28 procenata u 2020. godini, dok bi učešće potrošnje u BDP-u bilo smanjeno sa 92,5 odsto u 2011. godini na 81 odsto u 2020. godini.

Učešće izvoza robe i usluga u BDP-u bilo bi povećano sa 27,6 odsto u 2009. godini na 65 odsto u 2020. godini, dok bi platno-bilansni deficit bio smanjen sa 7,1 odsto BDP-a u ovoj godini na 3,3 odsto, koliko se očekuje u 2020. godini.

Time bi se postigao prosečan godišnji rast BDP od 5,8 odsto i njegova vrednost bi 2020. godine dostigla 52,7 milijardi evra, ili približno 8.000 evra po stanovniku.

Tom dinamikom, do kraja posmatranog perioda, zaposlenost bi porasla za 16,9 odsto, odnosno bilo bi otvoreno oko 430.000 novih radnih mesta.

Prema pretpostavkama novog modela rasta, prosečan rast industrijske proizvodnje u periodu od 2011. do 2020. godine projektovan je na 6,9 odsto, na godišnjem nivou.

Osnovu za rast proizvodnje omogućio bi obiman rast investicija sa 4,9 milijarde evra, koliko su bile 2009. godine, na gotovo 15 milijardi evra, koje se očekuju u 2020. godini.

Direktne strane investicije imaće veoma važnu ulogu i trebalo bi da dostignu nivo od 2,3 milijarde evra godišnje.

Na izradi postkriznog modela privrednog rasta i razvoja Srbije od 2011. do 2020. godine, radio je tim vodećih ekonomskih stručnjaka iz Srbije, okupljenih oko Fonda za razvoj ekonomske nauke pri Ekonomskom fakultetu u Beogradu i publikacije Ekonomskog instituta u Beogradu "Makroekonomske analize i trendovi".

 

·           POČETAK REALIZACIJE PROJEKTA JAČANJA KAPACITETA INSPEKCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE KOJI SE FINANSIRA IZ PRETPRISTUPNIH FONDOVA EVROPSKE UNIJE NAJAVLJEN ZA 2011. GODINU

Pomoćnik ministra za životnu sredinu i prostorno planiranje u Vladi Republike Srbije, Ljiljana Stanojević, rekla je da će sledeće godine početi realizacija projekta jačanja kapaciteta inspekcije za zaštitu životne sredine, koji se finansira iz pretpristupnih fondova Evropske unije.

Stanojević je na drugom zasedanju radne grupe "Ekologija" Nacionalnog konventa o EU (NKEU), održanom u Skupštini Srbije, istakla da se taj projekat sprovodi u saradnji sa austrijskom Agencijom za zaštitu životne sredine i trajaće dve godine.

"Realizacija projekta, čija je vrednost dva miliona evra, od čega je 500.000 evra namenjeno za obuku inspektora, počinje 2011. godine", navela je Stanojević.

Ona je ukazala na to da su od 2008. godine održane obuke i treninzi za članove lokalne samouprave, sudije, tužioce i inspektore u cilju njihovog efikasnijeg rada.

Generalni sekretar Evropskog pokreta u Srbiji Maja Bobić naglasila je da je cilj NKEU u Srbiji jačanje kapaciteta za proces evropskih integracija, kao i stvaranje foruma za javnu debatu o evropskoj budućnosti naše zemlje.

 

·           U ŠAPCU ODRŽAN PRVI U NIZU SKUPOVA U OKVIRU PROJEKTA "EVIDENTIRANJE ZAKLJUČENIH POJEDINAČNIH KOLEKTIVNIH UGOVORA NA PODRUČJU REPUBLIKE SRBIJE U GRANAMA METALSKOG KOMPLEKSA, HEMIJE I NEMETALA, POLJOPRIVREDE, GRAĐEVINE I IGM"

U Šapcu je održan prvi u nizu skupova predstavnika Unije poslodavaca Srbije, članova lokalnih socijalno-ekonomskih saveta i predstavnika reprezentativnih sindikata u okviru projekta „Evidentiranje zaključenih pojedinačnih kolektivnih ugovora na području Republike Srbije u granama metalskog kompleksa, hemije i nemetala, poljoprivrede, građevine i IGM“ pod pokroviteljstvom švajcarske organizacije Swiss Labour Asistance (SLA).

...

Direktorka za pravne poslove i socijalni dijalog UPS, Nataša Zavođa, predstavila je rezultate istraživanja o pojedinačnim kolektivnim ugovorima u preduzećima u navedenim granama na teritoriji lokalne samouprave Šabac i navela koje je sve odredbe u Zakonu o radu i kolektivnim ugovorima nužno menjati kako bi se smanjila izdvajanja poslodavaca i ta sredstva preusmerila u razvoj i proizvodnju.

Država i sindikati moraju smanjiti svoje zahteve, jer je privreda preopterećena i teškom mukom uspeva da podmiri sva izdvajanja za državu, ali i opterećenja po Zakonu o radu i kolektivnim ugovorima koji imaju veliki broj odredbi iz prošlosti.“

...

·           SRPSKO-ČEŠKI POSLOVNI FORUM 15. I 16. NOVEMBRA 2010. GODINE: • Sva zainteresovana privredna društva koja žele da prisustvuju ovom forumu mogu da se prijave najkasnije do 20. oktobra •

Državno-privredna delegacija Republike Srbije, na čelu sa predsednikom Vlade, gospodinom Mirkom Cvetkovićem, će 15. i 16. novembra 2010. godine posetiti Prag, Češka. S obzirom da Češka svrstava Srbiju među prioritetne zemlje u oblastima spoljne politike i ekonomske saradnje, tokom ove posete biće organizovan i Srpsko-češki poslovni forum.

Najznačajnije oblasti saradnje Srbije i Češke su: energetika, metalna i elektro industrija, izgradnja i rekonstrukcija železnica i železničkog saobraćaja, hemijska industrija, farmacija, ekologija i prehrambena industrija.

Sva zainteresovana privredna društva, koja žele da prisustvuju ovom forumu, mogu da se prijave najkasnije do 20. oktobra popunjavanjem prijave i dostavljanjem iste ili na fax 011 / 3248 060 ili slanjem na e-mail dragana.muzdalo@pks.rs.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Privrednoj komori Srbije, gospođi Dragani Muždalo na 011 / 3231 027.

 

·           UĆEŠĆE ZAŠTITNIKA GRAĐANA NA ODRŽANOM 4. KONGRESU ASOCIJACIJE SLOBODNIH I NEZAVISNIH SINDIKATA

Najčešće kršena prava od strane države su prava radnika, za koje trenutno ne postoje adekvatna rešenja, istakao je zaštitnik građana Republike Srbije, Saša Janković, na održanom 4. kongresu Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata (ASNS) u beogradskom Domu sindikata.

On je, takođe, naveo da se radnici najviše žale na kršenje osnovnih prava u radnom procesu, od toga da nisu prijavljeni kod poslodavaca, da nemaju pravo na zakonom zagarantovani godišnji odmor, do toga da se ne plaća prekovremeni rad i razne naknade i doprinosi.

U strahu da ne dobiju otkaz ne smeju ni da se žale, a u malim sredinama uopšte neće moći više da se zaposle. Najporažavajuća činjenica je da ni mediji, ni javnosti nisu zainteresovani za ovu problematiku.

Republički ombudsman je rekao da je nedavno na njegov predlog dobio obećanje od premijera Mirka Cvetkovića da Vlada neće sarađivati sa firmama koje ne poštuju prava radnika.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić je ukazao na to da bez stvaranja socijalno pravednog društva i ravnomernog ekonomskog razvoja Srbija ne može u potpunosti da bude demokratska država. Istakao je potrebu uključivanja sindikata u političke odluke, kako bi se položaj radnika poboljšao.

Predsednica ASNS Ranka Savić je rekla da je solidarnost, saradnja i zajedničke aktivnosti, kao i uključivanje u politiku svih sindikata neophodna, kako bi se u što većoj meri izbegla mogućnost kršenja osnovnih sindikalnih sloboda i prava.

 

 

·           U 2010. GODINI DO SEPTEMBRA MESECA ODOBRENO 2.301.697.791,80 DINARA KRATKOROČNIH I DUGOROČNIH KREDITA POLJOPRIVREDNICIMA

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nastavilo je i u 2010.godini sa ostvarivanjem pozitivnih rezultata u pružanju kreditne podrške poljoprivrednim proizvođačima.

U 2009. i 2010.godini primenjen je isti model kreditiranja koji se odvija u saradnji sa poslovnim bankama i to na način da Ministarstvo poljoprivrede subvencioniše kamatnu stopu kod kratkoročnih dinarskih kredita kako bi se obezbedila kamatna stopa od 5% na godišnjem nivou, dok kod dugoročnih kredita učestvuje u kreditu sa 40% i to beskamatno čime se smanjuje efektivna kamatna stopa na maksimalno 5%.

Uporednim pregledom iznosa datih kratkoročnih i dugoročnih kredita u 2009. i 2010. godini, možemo da vidimo da je samo u prvih 9 meseci 2010. godine odobreno više od 50 miliona evra, što je za 15% više nego što je plasirano u čitavoj 2009. godini.

U odnosu na 2009. godinu u kojoj je odobreno 2.116.721.630,08 dinara kratkoročnih kredita za celu godinu, u 2010. godini već u septembru mesecu odobreno je 2.301.697.791,80 dinara.

Kod dugoročnih kredita pozitivan trend odobravanja kredita je još uočljiviji, jer je u septembru ove godine odobreno 29.555.186,50 evra što je u odnosu na 23.432.231,64 evra koji su dati u celoj 2009.godini znatno više.

Ovakav uzlazni trend se očekuje do kraja godine, s obzirom da se svake nedelje odobri u proseku 2.000.000,00 evra više za kratkoročne i dugoročne kredite.

Prikazani rezultati ukazuju da su krediti koji se realizuju uz podršku Ministarstva poljoprivrede veoma interesantni za poljoprivrednike koji u sve većoj meri koriste povoljne uslove kreditiranja i na taj način unapređuju svoju poljoprivrednu proizvodnju.

·           DO KRAJA TEKUĆE GODINE CENE ELEKTRIČNE ENERGIJE I GASA OSTAĆE NA ISTOM NIVOU

Predsednik Vlade Republike Srbije, Mirko Cvetković, naveo je da do kraja godine neće poskupeti ni struja ni gas i dodao da je napravljen obračun o potrebi poskupljenja energenata i da je odlučeno da cene električne energije i gasa ostanu na sadašnjem nivou.

Cvetković je, prilikom obraćanja učesnicima Poslovnog susreta privrednika Vojvodine, ukazao na to da će inflacija u Srbiji do kraja godine biti na gornjoj granici zacrtanog cilja, odnosno osam odsto ili nešto iznad toga, uz napomenu da taj procenat neće ugroziti makroekonomsku stabilnost zemlje. On je istakao da "najnovija kretanja pokazuju da se domaća tražnja oporavlja, što se vidi i kroz porast obima maloprodaje", i ocenio da se Srbija nalazi u postkriznom periodu i da privreda polako pokazuje znake oporavka.

Prema njegovim rečima, u prvom kvartalu ove godine rast BDP-a je bio između 0,6 i 0,7 odsto, u drugom kvartalu dostigao je dva odsto, a podaci za treći kvartal govore da se rast nastavlja i da će u ovoj godini dostići projektovanih 1,5 odsto.

Predsednik Vlade je naglasio da je "pozitivno to što se privredni rast u većoj meri bazira na rastu izvoza, što znači da su proizvodi iz Srbije našli spoljna tržišta i dodao da to daje impuls razvoju proizvodnje". Negativno je, kako je dodao, što se radna mesta i dalje u većoj meri gube nego što se otvaraju nova i to je najveći problem kojim se bavi ekonomski deo Vlade Srbije.

Cvetković je naveo da će budžetski deficit u 2011. godini biti približno četiri odsto i istakao da će povodom šeste revizije aranžmana misija Međunarodnog monetarnog fonda za 10 do 15 dana doći u Beograd i tom prilikom razgovarati o budžetu za narednu godinu.

On je ukazao na to da Vlada radi na modelu ekonomskog razvoja Srbije u narednih 10 godina, kojim će biti napravljen zaokret u odnosu na dosadašnji način razvoja privrede zasnovan na velikoj domaćoj potrošnji.

·           PODSTICAJI IZ PROGRAMA MINISTARSTVA EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA ZA NOVIH 250 RADNIH MESTA U DVEMA FABRIKAMA U RUMI

Zahvaljujući podsticajima koje dodeljuje Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja iz programa za podsticaj investicija i aktivnih mera zapošljavanja, u Rumi će u fabrikama "Frigo Žika Soko" i "Ruma guma" biti zaposleno novih 250 radnika.

U kompaniji "Frigo Žika Soko", ministar ekonomije i regionalnog razvoja, Mlađan Dinkić, potpisao je ugovor sa vlasnikom, Živanom Tejićem, o dodeli podsticaja od 150.000 evra. Ukupna vrednost investicije je 1,25 miliona evra i uključuje izgradnju nove hale od 2.000 metara kvadratnih i modernizaciju proizvodnje.
. . .
Ističući da će Ministarstvo dotirati po 3.000 evra za 50 novootvorenih radnih mesta u toj kompaniji..., Dinkić je izrazio zadovoljstvo što je ova kompanija iz tipične zanatske radionice uspela da izraste u srednje preduzeće, da se izbori sa svim problemima i dostigne proizvodnju koja je na godišnjem nivou oko osam miliona evra, od čega se 65 odsto izvozi na strano tržište. On je rekao da očekuje da će sada "na scenu stupiti Opština Ruma, koja bi sa ovom kompanijom trebalo da potpiše ugovor kojim će se regulisati status zemljišta na kojem će se graditi ta fabrika".

Dinkić je potpisao ugovor i u "Ruma gumi", gde će, zahvaljujući programu aktivnih mera za zapošljavanje, koje dodeljuje Nacionalna služba za zapošljavanje, biti obučeno i zaposleno 200 radnika. Nacionalna služba za zapošljavanje je za obuku prvih 60 nezaposlenih u trajanju od šest meseci u "Ruma gumi" izdvojila 7,7 miliona dinara, a obuka radnika će biti u Rumi i u fabrici u Češkoj. Posle potpisivanja ugovora o dodeli sredstava, Dinkić je rekao da je ova fabrika najveći izvoznik iz Srema, podsećajući da ona izvozi 85 odsto proizvodnje. "Ruma guma je drugi proizvođač u Evropi i ova fabrika će, zahvaljujući ugovorima o slobodnoj trgovini sa Turskom, Ruskom Federacijom kao i drugim tržištima na kojima Srbija ima dobre odnose (severna Afrika), moći da poveća svoj plasman", rekao je Dinkić...
Poznata sremska fabrika je u prvih sedam meseci ove godine ostvarila vrednost proizvodnje od 15,4 miliona evra, što je za 28 odsto više nego u istom periodu 2009.

 

·           OZNAČEN POČETAK RADOVA NA IZGRADNJI GASOVODA U OPŠTINI RAČA


Prvi potpredsednik - zamenik predsednika Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova, Ivica Dačić, označio je početak radova na izgradnji gasovoda u opštini Rača, čija je vrednost približno sedam miliona evra.

Dačić je tom prilikom istakao da će izgradnja gasovoda biti završena do 2013. godine i da će biti sprovedena u tri faze, tako da će već u prvoj, za mesec dana, gas dobiti južnokorejska kompanija "Jura", koja zapošljava 1.300 radnika.

"Završetkom druge faze gas će dobiti cela Rača, a završetkom treće cela opština i okolna sela", rekao je on i naglasio značaj razvoja infrastrukture i ravnomernog ekonomskog razvoja svih delova zemlje.

====================================================================
====================================================================

 


Vasa kompanija Paragraf