6 4

Aktuelni prilozi

        85  85          

                                                                      AKTUELNE VESTI

objavljene u pravnoj bazi Paragraf Lex na dan  12. juli 2010. godine

 

·         SAZVANO ČETVRTO VANREDNO ZASEDANJE NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE U 2010.GODINI

Predsednica Narodne skupštine prof. dr Slavica Đukić-Dejanović sazvala je, na zahtev 122 narodna poslanika, Četvrto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2010. godini, za utorak, 13. jul 2010. godine, sa početkom u 11 časova.

   Na dnevnom redu, koji je utvrđen u zahtevu za održavanje zasedanja, naći će se:

1.        Predlog poslovnika Narodne skupštine, koji su podnela 122 narodna poslanika,

2.        Predlog zakona o trgovini

3.        Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima,

4.        Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije,

5.        Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji,

6.        Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog kredita Republici Srbiji

7.        Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu radi sprovođenja Finansijskog protokola zaključenog 15. decembra 2009. godine između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske, između Vlade Republike Srbije iNATIXIS koji postupa u ime i za račun Vlade Republike Francuske, 

8.        Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora (Program modernizacije škola) između Republike Srbije i Evropske investicione banke

9.        Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Austrije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu,

10.     Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžana o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu,

11.     Predlog zakona opotvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Islamske Republike Pakistana o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak, koje je podnela Vlada Republike Srbije, kao i  

12.     Predlog odluke o prestanku funkcije guvernera Narodne banke Srbije, koji je podneo Odbor za finansije Narodne skupštine Republike Srbije i  

13.     Predlog za izbor guvernera Narodne banke Srbije, koji je podneo predsednik Republike Srbije.

Četvrto vanredno zasedanje održaće se u Domu Narodne skupštine Republike Srbije, Trg Nikole Pašića 13.

  ====================================================================
====================================================================

·         NAJAVLJEN SASTANAK PRAVNOG TIMA DRUŠTVA SUDIJA SRBIJE

  Sastanak pravnog tima Društva sudija Srbije održaće se u četvrtak, 15. jula 2010. godine sa početkom u 15.00h i sledećim dnevnim redom na temu: Razmatranje junskih rešenja Visokog saveta sudstva i model pritužbe Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

====================================================================
====================================================================

·         POČINJU PRVA VEŠTAČENJA ZA PROCENU RADNE SPOSOBNOSTI I MOGUĆNOSTI ZAPOSLENJA ILI ODRŽANJA ZAPOSLENJA OSOBA SA INVALIDITETOM

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje i Nacionalna služba za zapošljavanje, od ponedeljka, 12. jula 2010. godine, počinju prva veštačenja za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja osoba sa invaliditetom, u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

  Prva veštačenja zakazana su u filijalama Nacionalne službe za zapošljavanje u Beogradu i Kragujevcu, a do danas Nacionalnoj službi podneto je 500 zahteva za procenu radne sposobnosti. Lica zahteve za procenu radne sposobnosti mogu podneti Nacionalnoj službi za zapošljavanje, a samo izuzetno i Fondu PIO, uz zahtev za ostvarivanje prava na invalidsku penziju.

U skladu sa Zakonom formirane su komisije koje će vršiti veštačenje po filijalama Nacionalne službe. Radi potpune primene međunarodne klasifikacije osoba sa invaliditetom i višestrukog pristupa takvim osobama, komisije sačinjavaju lekar specijalista prema osnovnom oboljenju podnosioca zahteva, psiholog, specijalista medicine rada i radnik NSZ.

Nacionalna služba formira predmet, radi socijalnu anketu i obaveštava Fond, koji dalje radi trijažu predmeta i termin-plan za zakazivanje pregleda. Pregledi se obavljaju u prostorijama Nacionalne službe prema prebivalištu podnosioca zahteva. Uz zahtev za procenu radne sposobnosti podnose se i odgovarajući medicinski dokazi o stanju zdravlja, odnosno o bolesti ili oštećenjima, koji mogu biti pribavljeni od bilo koje medicinske ustanove na teritoriji Republike Srbije.

Komisija organa veštačenja Republičkog fonda, koja obavlja poslove veštačenja za potrebe Nacionalne službe, vrši ocenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja u skladu sa usvojenim pravilnicima. Rešenje o proceni radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja donosi Nacionalna služba za zapošljavanje, na osnovu nalaza, mišljenja i ocene Komisije organa veštačenja Republičkog fonda.

Pravilnikom o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršavanja te obaveze ("Sl. glasnik RS", br. 33/2010), predviđeno je da poslodavci do 5. u mesecu popune obrazac IOSI i predaju ga Poreskoj upravi na teritoriji svoga sedišta. Na ovaj način je zakonodavac obezbedio kontrolu primene svih odredaba zakona.

Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, donetim 2009. godine, predviđena je obaveza poslodavaca da zaposle određeni broj osoba sa invaliditetom: poslodavci koji imaju od 20 do 49 zaposlenih moraju zaposliti jednu osobu sa invaliditetom, na zaposlenih 50 moraju angažovati najmanje dve i posle na svakih 50 zaposlenih još po jednu osobu sa invaliditetom.

====================================================================
====================================================================

Ministar zdravlja u Vladi Republike Srbije, Tomica Milosavljević, potvrdio je da će do kraja jula biti doneti podzakonski akti na Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima kojima će biti strogo definisani odnosi zdravstvenih radnika i farmaceutskih kuća.

Milosavljević je nakon obilaska pedijatrijskog odeljenja na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije istakao da posle usvajanja tih akata nijedan stručni skup neće imati simpozijum koji finansira neka farmaceutska kuća, da one neće smeti da utiču na teme i predavače skupa, kao i da će svaki predavač na početku izlaganja morati da se izjasni o tome da li postoji sukob interesa.

  Prema njegovim rečima, posle usvajanja tih akata svaka farmaceutska kuća biće u obavezi da objavi na svom sajtu imena lekara koje iz različitih razloga finansira.

Tako stroga pravila postoje samo u SAD i Italiji, naglasio je ministar i ocenio da je sada najznačajnije da se posao u Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije obavlja kako treba i da lekari shvate da u trenutku poljuljanog poverenja moraju da daju sve od sebe kako bi se to poverenje vratilo.

"Zdravstvenim radnicima je", kako je naveo, "posebno važno da se svaka sumnja ispita i utvrdi, a svako kršenje zakona kazni".

Milosavljević je ukazao na to da su deca koja se leče na pedijatrijskom odeljenju Instituta dobro raspoložena, zadovoljna tretmanom i odnosom prema njima, uz napomenu da je u narednom periodu potrebno omogućiti da roditelji mogu da posećuju decu kada god to požele.

On je uputio poziv farmaceutskim kućama da budu društveno odgovorne, kao i da pomognu otvaranje što većeg broja roditeljskih kuća.

  ====================================================================
====================================================================
 

  U skladu sa Zakonom o podsticanju građevinske industrije Srbije u uslovima ekonomske krize, Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja poziva sva ministarstva u Vladi Republike Srbije da dostave predloge projekata izgradnje, rekonstrukcije, odnosno adaptacije projekata visokogradnje i niskogradnje u 2010/2011. godini.

Projekat se prijavljuje u pisanoj formi, tako što se popunjava Obrazac 2 - Prijava projekata za finansiranje izgradnje, rekonstrukcije, odnosno adaptacije objekata visokogradnje i niskogradnje u 2010/2011. godini radi podsticanja građevinske industrije Srbije u uslovima ekonomske krize.

MINIMUM TEHNIČKE SPREMNOSTI I NEOPHODNA DOKUMENTA/AKTA

Podnosilac je dužan da uz prijavu projekta (Obrazac 2), dostavi dokaze o minimumu tehničke spremnosti i o posedovanju neophodne dokumentacije:

1. Dokaz da je građevinsko zemljište, odnosno objekat od javnog značaja u javnoj svojini;

2. Lokacijsku dozvolu ili odobrenje za izgradnju,

3. Predmer i predračun radova.

NAČIN FINANSIRANjA

Vlada bliže propisuje uslove i način finansiranja za svaki pojedinačni projekat.

ROK ZA DOSTAVU DOKUMENTACIJE

Rok za prijavu projekata i dostavljanje dokumentacije je 1. septembar 2010. godine.

KONTAKT

Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja poziva podnosioce da prijave projekte popunjavanjem Obrasca 2 i dostavljanjem dokumentacije navedene u odeljku II na adresu:

Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja, Masarikova 5, 11000 Beograd, XIV sprat, kancelarija broj 1408, broj telefona: 011/362-22-72

====================================================================
====================================================================


Evropski parlament je, posle više mesečne diskusije odobrio formiranje diplomatske službe EU čiji je cilj da joj pomogne da na međunarodnoj sceni govori jednim glasom.

Glavne političke grupacije u EP podržale su stvaranje Evropske službe za spoljnu akciju (EEAS) koja bi trebalo, kad bude kompletirana, da ima 6.000 funkcionera, diplomata i stručnjaka u Briselu i u ambasadama u inostranstvu. Predlog je usvojen sa 549 glasova za, 78 protiv i 17 uzdržanih. Parlament ima 736 poslanika.

"Evropi je potrebna Evropska služba za spoljnu akciju da bi izgradila jaču spoljnu politiku", rekla je pred evroposlanicima visoka predstavnica EU za spoljnu i bezbednosnu politiku, Ketrin Ešton, koja će biti na čelu nove službe. "Vreme je da nam se pruži više sredstava da ostvarimo naše ciljeve. Vreme je da se postave dobre osobe da počnu da sprovode ono što je potrebno", dodala je.

Formiranje diplomatske službe EU predviđeno je Lisabonskim ugovorom koji je stupio na snagu krajem 2009. Trebalo bi da omogući da se bolje koordiniraju nacionalne diplomatije u okviru EU i da se Evropi da veća težina na svetskoj sceni. Ketrin Ešton sada ima zadatak da popuni radna mesta u novoj službi, oko kojih vlada velika surevnjivost među zemljama članicama EU. Ona mora da vodi računa o tome da budu zadovoljene i stare i nove članice EU, velike i male zemlje.

Tokom višemesečnih prepirki oko sastava i finansiranja nove službe vlade evropskih zemalja su uspele da obezbede da najmanje jedna trećina zaposlenih bude iz nacionalnih diplomatskih službi gde mogu da ostanu najviše deset godina.Poslanici su uspeli da izdejstvuju da sprovode budžetsku kontrolu nove službe kao i to da nova evropska diplomatska služba ima najmanje 60 odsto stalno zaposlenih da bi joj se obezbedio evropski karakter.

  ====================================================================
====================================================================

·         PREDSTAVLJEN PROJEKAT OBRAZOVANJA NA ENGLESKOM JEZIKU U VOJVOĐANSKIM ŠKOLAMA

  Na konferenciji za novinare u Vladi Vojvodine, pokrajinski sekretar za obrazovanje dr Zoltan Jegeš predstavio je projekat " Obrazovanje na engleskom jeziku u ustanovama obrazovanja na teritoriji AP Vojvodine", čiji je glavni cilj ovladavanje ne samo stučnom terminologijom u svakom pojedinom programu, nego i odlične jezičke i komunikacijske mogućnosti. Predviđeno je da se sa sprovođenjem programa u osnovnim školama i gimnazijama krene sledeće školske godine, do kada se očekuje završetak procedure za sticanje statusa oglednog programa od strane Ministrastva prosvete.

Da bi se program uspešno odvijao važno je, osim obuke nastavnika za izvođenje ove nastave, odabira učenika i formiranja odeljenja, obezbediti i opremiti i prostor za rad. Istaknuto je da je prva faza primene ovog projekta predviđena u predškolskom programu već za septembar ove godine u PU "Radosno detinjstvo" u Novom Sadu, a Osnovna škola "Petefi Šandor " iz Novog Sada biće prva u sledećem ciklusu koja će uključiti ovaj vid nastave u svoj program. Gimnazija "Jovan Jovanović Zmaj" uveliko je odmakla u pripremama, pa je uvođenje dvojezične nastave predviđeno za septembar sledeće godine.

Dr Zolatan Jegeš je objasnio da će se u nastavni plan i program uključiti međunarodni kurikulum "Kembridž" (CIE), jedna od vodećih obrazovnih institucija, koja će omogućiti međunarodne programe i kurseve za sve nivoe obrazovanja i vaspitanja, od predškolskog do gimnazijskog.

Govoreći o načinu sprovođenja nastave, dr Jegeš je objasnio da prema pravilnicima Ministarstva prosvete, učenici bilingvalnih odeljenja uče gradivo na stranom jeziku, na osnovu plana i programa nastave na srpskom jeziku, a deo nastave na engleskom jeziku u najmanjem obimu od 30%, a najviše do 45% od ukupnog fonda časova na godišnjem nivou. Nastavnici moraju posedovati znanje engleskog jezika najmanje na nivou B2 zajedničkog evropskog okvira. "Ovakva dvojezična nastava postala je redovna praksa u svetu, a kod nas se uvodi zbog sve većih potreba komunikacije na stranom jeziku, ali i zbog potreba dece stranih predstavnika i investitora u Vojvodini da nesmetano pohađaju škole i vrtiće", kazao je dr Jegeš.

Pokrajinski sekretar za obrazovanje govorio je o rezultatima istraživanja Sekretarijata o opremljenosti škola kompjuterima. Analiza, rađena u 83% osnovnih škola u Vojvodini, pokazuje da na 137.000 učenika ima svega 4700 računara, što je u proseku 28 učenika na jedan računar.

"Na osnovu korišćenja računara u osnovnim školama u nastavi i za druge predmete, ne samo za informatiku, potrebno je da na jedan računar bude osam učenika, što pokazuje da ukupno u osnovnom školstvu Vojvodine nedostaje 15.800 računara", kazao je dr Jegeš i dodao da uz ovakav nedostatak opreme teško možemo da kažemo da hodamo ka razvijenom informatičkom društvu.

Kako u ovoj godini budžetom nisu predviđena sredstva za opremanje škola, dr Jegeš je apelovao na lokalnu samoupravu da računarima oprema svoje škole, ali i da se u ovu značajnu akciju Sekretarijata uključe velike firme i organizacije.

  ====================================================================
====================================================================

  Pozivamo sve lokalne samouprave da sarađuju sa Republičkim zavodom za informatiku i Internet na razvoju portala eUprave i izvrše prijavu interesovanja na e-mail: office@rzii.gov.rs. U prijavi je dovoljno navesti ime i prezime osobe koja će biti zadužena za saradnju, sa svim kontakt podacima. Lokalne samouprave neće snositi troškove za uključivanje u ovaj servis, a povećaće administrativnu efikasnost jednostavnim upravljanjem formularima i neophodnim uplatama.

Portal eUprava Republike Srbije koji se nalazi na Internet adresi www.euprava.gov.rs predstavlja jedinstveni online šalter ka elektronskim uslugama organa javne uprave koje su namenjene fizičkim i pravnim licima. Svim organima javne uprave omogućeno je korišćenje infrastrukture za pružanje elektronskih usluga. Portal je zvanično počeo sa radom 11. juna 2010. godine. U toku su aktivnosti na unapređenju Portala koje između ostalog podrazumevaju i povaćanje broja usluga.

Elektronska uprava daje mogućnost organima lokalne samouprave da na lak i jednostavan način, svojim građanima i privredi, pružaju usluge putem Interneta. To podrazumeva smanjenje troškova, optimalan i efikasan rad i manje gužve na šalterima. Na Portalu u ovom trenutku postoji preko dvadeset usluga, koje su u nadležnosti organa lokalne samouprave. Zahvaljujući definisanim procedurama, usluge se mogu jednostavno postaviti na Portal, a i pružanje usluga je maksimlano uprošćeno.

Da bi se lokalna samouprava uključila u rad na Portalu potrebno je da imenuje jednu osobu, koja će imati ovlašćenja i odgovornost za postavljanje sadržaja, generisanje elektronskih usluga (formulara) i preuzimanje podnetih zahteva sa Portala eUprava. Republički Zavod za informatiku i internet će obezbediti obuku svih saradnika za rad na Portalu, korisnička uputstva, elektronske sertifikate i stalno dostupnu podršku, a lokalna samouprava neće snositi troškove za implementaciju servisa i formulara na Portalu u okviru ovog projekta.

Sve lokalne samouprave koje se prijave dobiće obaveštenje o daljim aktivnostima vezanim za rad na Internet adresi Portala eUprava i putem mejling liste.  

    

                                                                                                                 

                                                                 AKTUELNI ROKOVI      

objavljeni u pravnoj bazi Paragraf Lex na dan  12. juli 2010. godine

Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske (dalje: Sporazum) potpisan je u Istambulu 1. juna 2009. godine.

Sporazum je potvrdila Narodna skupština Republike Srbije Zakonom o potvrđivanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske ( Sl. glasniku RS - Međunarodni ugovori", br.105/2009).

U skladu sa članom 28. Sporazuma („Stupanje na snagu i rok važenja") propisano je da stupa na snagu prvog dana drugog meseca posle dana prijema poslednjeg pismenog obaveštenja diplomatskim putem, kojim strane obaveštavaju jedna drugu da su ispunjeni svi potrebni uslovi predviđeni njihovim nacionalnim zakonodavstvima za stupanje Sporazuma na snagu. S obzirom da je Republika Srbija potvrdila Sporazum u decembru 2009. godine, čekalo se okončanje procedure u Republici Turskoj. Sporazum je potvrđen u Republici Turskoj 7. maja 2010. godine i objavljen u „Službenom glasniku Republike Turske" 3. jula 2010. godine, o čemu je obaveštena srpska strana.

Na osnovu navedenog, Sporazum o slobodnoj trgovini sa Republikom Turskom počeće da se primenjuje 1. septembra 2010. godine. Preferencijalne stope carine koje će se primenjivati pri uvozu robe poreklom iz Republike Turske unete su u posebnoj koloni (oznaka „TR") u Uredbi o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2010. godinu („Sl. glasnik RS", br. 100/2009).

  ====================================================================
====================================================================

·         OBJAVLJEN JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U KULTURI ZA 2010. GODINU NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE: • Rok za podnošenje prijave je 23. jul 2010. godine •

U "Sl. listu Grada Subotice", be. 22/2010 od 1. jula 2010. godine objavljen je Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u kulturi za 2010. godinu.

Javni konkurs se raspisuje za programe i projekte u kulturi koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta Grada a podrazumevaju programe i projekte u kulturi i projekte umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi.

Pravo podnošenja prijave za finansiranje ili sufinansiranje programa odnosno projekata u kulturi imaju sledeći subjekti u kulturi:

- ustanove kulture,

- amaterska kulturno-umetnička društva i

- drugi subjekti u kulturi.

Prijava na konkurs podnosi se Komisiji za dodelu sredstava u oblasti kulture na obrascu "Prijava na Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa odnosno projekta u kulturi".

Rok za podnošenje prijave je 23. jul 2010. godine.

Prijave se podnose u štampanom obliku predajom u Gradskom uslužnom centru Grada Subotice, Trg slobode 1 ili poštom, a obavezno i u elektronskom obliku na e-mail adresu: konkurskultura@subotica.rs

  ====================================================================
====================================================================

Predsednik Vlade Republike Srbije, Mirko Cvetković i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Srbije, Saša Dragin, razgovarali su sa predsednikom Regionalne komisije Svetske organizacije za zdravlje životinja (OIE) za Evropu, Nikolom Belevim.

Cvetković i Dragin su tom prilikom izrazili zahvalnost na odluci OIE da od 26. do 28. jula u Beogradu održi međunarodni seminar za veterinarske medicinske proizvode, kao i na kontinuiranoj podršci koju ta organizacija pruža veterinarskoj službi Srbije.

Prema njegovim rečima, na skupu koji će biti održan u Beogradu učestvovaće približno 50 predstavika evropskih zemalja - članica OIE, kao i predstavnici međunarodnih organizacija.

Seminar organizuje OIE u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srbije i Upravom za veterinu tog ministarstva.

Skup će imati veliki značaj ne samo sa aspekta unapređenja registracije i kontrole kvaliteta i prometa veterinarskih lekova i medicinskih sredstava, lečenja životinja i kontrole zaraznih bolesti, već i sa stanovišta bezbednosti hrane, odnosno kontrole lekova u hrani životinjskog porekla.

Belev je posetio Srbiju u cilju provere priprema organizacije ovog seminara i uvida u projekte koje veterinarska služba Srbije sprovodi na planu kontrole zaraznih bolesti i zoonoza, dobrobiti i bezbednosti hrane.

 

                                                                              

   AKTUELNI STRUČNI KOMENTARI I PRIMENA PROPISA U PRAKSI objavljenI u pravnoj bazi Paragraf Lex na dan 12. juli 2010. godine

Lista poslednje ažuriranih dokumenata - odabrani dokumenti

Tip

Nivo

Dokument

Uneto u bazu

Preuzeto

Stručni komentari - e-Press

-

Stručni komentar: EVALUACIJA I MONITORING LOKALNIH STRATEGIJA EKONOMSKOG RAZVOJA

12/07/2010

12/07/2010

Stručni komentari - e-Press

-

Stručni komentar: KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU - "Sl. glasnik RS", br. 44/2010

12/07/2010

12/07/2010

Stručni komentari - e-Press

-

Stručni komentar: OBAVEZA VOĐENJA EVIDENCIJA I DOSTAVLJANJA IZVEŠTAJA O AKCIZNIM MARKICAMA: • Proizvođači alkoholnih pića i cigareta dostavljaju Ministarstvu finansija izveštaj za drugi kvartal do 15. jula 2010. godine •

12/07/2010

12/07/2010

Stručni komentari - e-Press

-

Stručni komentar: OBAVEZA VOĐENJA EVIDENCIJA I DOSTAVLJANJA IZVEŠTAJA PROIZVOĐAČA, TRGOVACA I UVOZNIKA DUVANSKIH PROIZVODA: • Rok za dostavljanje izveštaja Upravi za duvan do 15. jula 2010. godine •

12/07/2010

12/07/2010

Stručni komentari - e-Press

-

Stručni komentar: SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE OBRAČUNA AKCIZE ZA DRUGI KVARTAL 2010. GODINE: • Rok za dostavljanje obračuna do 20. jula 2010. godine •

12/07/2010

12/07/2010

 

    

                                                           

AKTUELNA MIŠLJENJA, UPUTSTVA I OBJAŠNJENJA ORGANA DRŽAVNE UPRAVE, objavljena u pravnoj bazi Paragraf Lex na dan         12. juli  2010. godine

Lista poslednje ažuriranih dokumenata - odabrani dokumenti

Tip

Nivo

Dokument

Uneto u bazu

Preuzeto

Službeno mišljenje

RS

Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN NOVČANOG PRIMANJA FIZIČKOG LICA ZA POTREBE ŠKOLOVANJA DECE - Zakon o porezu na dohodak građana: član 85 stav 1 tačka 11)

12/07/2010

12/07/2010

Službeno mišljenje

RS

Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN PRIHODA KOJE OSTVARI PREDSEDNIK SKUPŠTINE STANARA - Zakon o porezu na dohodak građana: član 85 stav 1 tačka 14)

12/07/2010

12/07/2010

Službeno mišljenje

RS

Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN PRIHODA KOJI FIZIČKO LICE - REZIDENT OSTVARUJE KOD STRANOG PRAVNOG LICA - Zakon o porezu na dohodak građana: član 107

12/07/2010

12/07/2010

Službeno mišljenje

RS

Ministarstvo finansija: PRAVO NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA PRILIKOM NABAVKE OBROKA LICIMA ANGAŽOVANIM NA SEZONSKIM POSLOVIMA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 28

12/07/2010

12/07/2010

Službeno mišljenje

RS

Ministarstvo finansija: PROMET DOBARA KOJI STRANO PRAVNO LICE VRŠI DOMAĆEM PRAVNOM LICU I PORESKI TRETMAN PRIHODA KOJI OSTVARI FIZIČKO LILCE KOJE PREDUZIMA RADNJE U IME I ZA RAČUN PRAVNOG LICA BEZ OSTVARIVANJA NAKNADE - Zakon o porezu na dohodak građana: član 3

12/07/2010

12/07/2010

Službeno mišljenje

RS

Ministarstvo rada i socijalne politike: PRAVO ZAPOSLENOG KOME PRESTAJE RADNI ODNOS NA KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA - Zakon o radu: čl. 68 i 72

12/07/2010

12/07/2010

Službeno mišljenje

RS

Ministarstvo rada i socijalne politike: USLOVI ZA REGISTRACIJU SINDIKATA - Zakon o radu: član 215

12/07/2010

12/07/2010

Službeno mišljenje

RS

Ministarstvo trgovine i usluga: MOGUĆNOST SKLADIŠTENJA UVEZENOG TEČNOG NAFTNOG GASA U ZAKUPLJENOM SKLADIŠNOM PROSTORU - Pravilnik o minimalno tehničkim uslovima za obavljanje prometa robe i vršenje usluga u prometu robe: čl. 18 i 25a

12/07/2010

12/07/2010

Službeno mišljenje

RS

Ministarstvo trgovine i usluga: NAČIN EVIDENTIRANJA ISPRAVKI EVIDENTIRANOG PROMETA, STORNO RAČUNA I VIŠKOVA I MANJKOVA PRILIKOM POPISA U KEPU OBRASCU - Pravilnik o evidenciji prometa robe i usluga: čl. 8 i 10

12/07/2010

12/07/2010

Službeno mišljenje

RS

Ministarstvo trgovine i usluga: OBAVEZA VOĐENJA ODVOJENIH KEPU KNJIGA KADA SE U ISTOM OBJEKTU OBAVLJA PROMET TRGOVAČKE I KOMISIONE ROBE - Pravilnik o evidenciji prometa robe i usluga: čl. 6 i 8

12/07/2010

12/07/2010

 

                   

                         

                                    AKTUELNA SUDSKA PRAKSA

objavljena u pravnoj bazi Paragraf Lex na dan 12. juli 2010. godine

Lista poslednje ažuriranih dokumenata - odabrani dokumenti

Tip

Nivo

Dokument

Uneto u bazu

Preuzeto

Sudska praksa

RS

Apelacioni sud u Kragujevcu: NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE KOJA JE NASTALA DEJSTVOM ORUŽANIH SNAGA - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 173 i 174

12/07/2010

12/07/2010

Sudska praksa

RS

Apelacioni sud u Kragujevcu: PRESTANAK RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VREME I PRAVO NA SUDSKU ZAŠTITU - Zakon o radu: član 195

12/07/2010

12/07/2010

Sudska praksa

RS

Viši sud u Čačku: DELIMIČNA PRESUDA I PREKID POSTUPKA - Zakon o parničnom postupku: član 216 stav 2

12/07/2010

12/07/2010

Sudska praksa

RS

Viši sud u Čačku: REGULISANJE IMOVINSKIH ODNOSA U VANBRAČNOJ ZAJEDNICI - Porodični zakon: član 187 stav 1 i član 191 stav 2

12/07/2010

12/07/2010

Sudska praksa

RS

Viši sud u Čačku: REŠENJE SUDA O IZVOĐENJU ODREĐENOG DOKAZA - Zakon o parničnom postupku: član 293

12/07/2010

12/07/2010

 

   

                                                  

                                                       AKTUELNA PITANJA I ODGOVORI

objavljeni u pravnoj bazi Paragraf Lex na dan 12. juli 2010. godine

Lista poslednje ažuriranih dokumenata - odabrani dokumenti

Tip

Nivo

Dokument

Uneto u bazu

Preuzeto

Pitanja i odgovori - e-Press

-

Pitanje i odgovor: IZVRŠENJE NA NEPOKRETNOSTIMA KOJE SE NALAZE NA TERITORIJAMA RAZLIČITIH SUDSKIH JEDINICA ISTOG SUDA

12/07/2010

12/07/2010

 

                           

                                                                   OSTALE VESTI

objavljeni u pravnoj bazi Paragraf Lex na dan  12. juli 2010. godine

·         U PRIPREMI INICIJATIVA ZA PROGLAŠENJE 10. JULA DANOM NAUKE U SRBIJI I SVETU

Potpredsednik Vlade za evropske integracije i ministar za nauku i tehnološki razvoj Božidar Đelić najavio je da će predložiti Vladi da 10. jul, dan rođenja Nikole Tesle, proglasi danom nauke u Srbiji.

Đelić je nakon posete Muzeju Nikole Tesle povodom 153-godišnjice rođenja ovog svetski priznatog naučnika rekao da će Ujedinjenim nacijama potom biti upućena inicijativa da se taj datum proglasi i danom nauke u svetu.

Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj iznelo je predlog da se 10. jul proglasi za dan nauke u Srbiji i očekujem da se Vlada o tome izjasni do septembra, a potom ćemo tu inicijativu preneti na Ujedinjene nacije da se dan rođenja jednog od najvećih genija proglasi kao dan nauke u svetu, istakao je potpredsednik Vlade Srbije.

Srbija će se u 21. veku, kako je naveo, afirmisati kao država koja prepoznaje značaj ekonomije znanja, kao zemlja koja će u naredne četiri godine uložiti približno 800 miliona evra u naučne i tehnološke projekte i skoro 400 miliona evra za infrastrukturu u domenu nauke i tehnologije.

Takođe, Đelić je potvrdio da će o pitanju zaštite rodnog mesta Nikole Tesle u Hrvatskoj biti razgovarano tokom posete predsednika te zemlje Ive Josipovića Srbiji naredne nedelje.

Činjenicu da i Hrvatska, ali i druge zemlje polažu neka prava na ono što je uradio Nikola Tesla mi ne vidimo kao nešto negativno, već kao pozitivno jer nešto što je jedan Srbin uradio želi da prisvoji toliko zemalja u svetu, poručio je on.

Prema njegovim rečima, i danas se posthumno otkrivaju izumi Nikole Tesle, a Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj će finansirati izradu istorije srpske nauke.

Direktor Muzeja Nikola Tesla Vladimir Jelenković podsetio je na to da je inicijativa da se datum Teslinog rođenja proglasi danom nauke prvo u Srbiji, a potom i u svetu, pokrenuta 2006. godine, uz ocenu da će to biti najveće priznanje geniju koji je bio ispred svog vremena.

On je rekao da je za tu ustanovu svaka godina Teslina i naveo da je danas završeno renoviranje suterena - depoa za čuvanje originalne arhive poznatog naučnika, dok je u drugom delu tog adaptiranog prostora urađena konzervatorska labaratorija.

Jelenković je najavio da će uskoro izaći knjiga o Teslinim neostvarenim patentima, kao i da će taj muzej, u saradnji sa Ministarstvom za nauku, nastaviti sprovođenje projekata "Kompjuterske simulacije i tri d animacije Teslinih izuma".

Nikola Tesla je najviše doprineo nauci i tehnološkom progresu sveta, a tokom svoje karijere patentirao je približno 250 izuma u SAD i zemljama širom sveta.

  ====================================================================
====================================================================

·         VREDNOST PROMETA I BROJ PLAĆANJA U RTGS I KLIRING SISTEMU I MEĐUBANKARSKOM KLIRINGU ZA PLAĆANJA U DEVIZAMA ZA JUN 2010.
 

 U RTGS i kliring sistemu Narodne banke Srbije u junu 2010, za 22 radna dana, realizovano je ukupno 16,8  miliona plaćanja, od čega 5,6 miliona, odnosno 33,42% čine nalozi za plaćanje u kliringu, a 11,2 miliona, ili 66,58% su nalozi za plaćanje u RTGS -u.

Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 765.468, od čega se 509.637 odnosi na prosečan broj plaćanja u RTGS-u, a 255.831 na plaćanja u kliringu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 2.953  milijarde dinara, dok je vrednost prometa u kliringu iznosila 43 milijarde dinara, odnosno 1,44%. 
Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS-u bila je 134 milijarde dinara, a prosek vrednosti prometa u kliringu iznosio je 2 milijarde dinara.

U međubankarskom kliringu plaćanja u devizama, realizovano je ukupno 1.119 plaćanja u vrednosti od 6.084.389,41 EUR.

Tokom 11.940 minuta produkcije RTGS i kliring sistema nije bilo  zastoja u  radu,  te je raspoloživost sistema iznosila 100 %.

====================================================================
====================================================================

·         POČINJE SA RADOM SAJT PREKO KOG ĆE DOMAĆE GRAĐEVINSKE FIRME MOĆI DA SE REGISTRUJU I KONKURIŠU ZA RAD NA GRAĐEVINSKIM PROJEKTIMA

Vlada Republike Srbije na sednici u četvrtak usvojila je Uredbu o kriterijumima za određivanje ponuđača koji mogu učestvovati u realizaciji projekata propisanih Zakonom o podsticanju građevinske industrije Republike Srbije u uslovima ekonomske krize.

U skladu sa tim od ponedeljka 12. jula 2010. u 12 časova počeće sa radom sajt www.pomocgradjevini.rs, preko koga će sve domaće građevinske firme koje ispunjavaju propisane uslove moći da se registruju i konkurišu za rad na građevinskim projektima. Projekte će pokrenuti Vlada Srbije i jedinice lokalne samouprave.

Pravo registracije imaju sva privredna društva, odnosno druga pravna lica, koja su u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji upisana u odgovarajući registar za izradu planske dokumentacije, izradu tehničke dokumentacije, kao i za građenje objekta, odnosno za izvođenje radova.

Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja poziva sve gradove i opštine u Srbiji da u skladu sa Zakonom o podsticaju građevinske industrije u uslovima ekonomske krize što pre kandiduju građevinske projekte sa svojih teritorija, po već objavljenim javnim pozivima.

  ====================================================================
====================================================================

Konkurs za učešće obrazovno-vaspitnih ustanova u programu „Testiranje inkluzivnog programa u 25 partnerskih ustanova u Srbiji“, koji realizuje Ministarstvo prosvete kroz projekat "Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou - DILS", završen je 30. aprila 2010. godine. Sredstva za implementaciju ovog programa obezbeđena su iz zajma Svetske banke - Međunarodne banke za obnovu i razvoj 7510 YF.

Od ukupno 84 pristigle prijave, izabrano je 15 osnovnih škola, 3 srednje i 7 predškolskih ustanova.

Program „Testiranje inkluzivnog programa u 25 partnerskih ustanova u Srbiji“ ima za cilj da testira i razradi paket obuka koje će doprineti razvoju kapaciteta za inkluzivno obrazovanje, pre nego što se ove obuke široko primene u obrazovnom sistemu, na preko 300 ustanova.

Testiranje novog seta obuka u izabranim ustanovama počinje u avgustu 2010. godine, a uključene škole i predškolske ustanove imaće mogućnost i da konkurišu za školski grant koji treba da omogući implementaciju konkretnih inkluzivnih aktivnosti u obrazovno-vaspitnoj i vaspitno-obrazovnoj ustanovi.

Lista ustanova koje su izabrane za uključenje u program "Testiranje inkluzivnog programa u 25 partnerskih ustanova u Srbiji":

RB

 Naziv VO/OV ustanove

 Opština

 Školska uprava

1.

PU Naša radost

Subotica

Sombor

2.

PU Vukica Mitrović

 Leskovac

 Leskovac

3.

PU Nata Veljković

Kruševac

Kruševac

4.

PU Zvezdara

 Zvezdara

Beograd

5.

 PU Duga

 Aranđelovac

 Kragujevac

6.

 PU Radost

 Stara Pazova

 Novi Sad

7.

 PU Dečja radost

 Pančevo

Zrenjanin

8.

 OŠ Aleksa Dejović

 Užice

 Užice

9.

 OŠ Sonja Marinković

Subotica

 Sombor

10.

 OŠ Sava Šumanović

 Šid

 Novi Sad

 11.

 OŠ Ivan Goran Kovačić

 Zvezdara

 Beograd

 12.

 OŠ Miloje Simović

 Kragujevac

 Kragujevac

 13.

 OŠ Nikola Tesla

 Priboj

 Užice

 14.

 OŠ Jovan Popović

 Inđija

 Novi Sad

 15.

 OŠ Duško Radović

 Čukarica

 Beograd

 16.

 OŠ Sonja Marinković

 Zrenjanin

 Zrenjanin

 17.

 OŠ Radoje Domanović

 Kragujevac

 Kragujevac

 18.

 OŠ Vladislav Petković Dis

 Zaječar

 Zaječar

 19.

 OŠ Ivo Lola Ribar

 Sombor

 Sombor

 20.

 OŠ Nadežda Petrović

 Novi Beograd

 Beograd

 21.

 OŠ Dositej Obradović

 Vranje

 Leskovac

 22.

 OŠ Vitko i Sveta

 Gadžin Han

 Niš

 23.

 Škola mode i lepote

 Medijana, Niš

 Niš

 24.

 SŠ Lukijan Mušicki

 Temerin

 Novi Sad

 25.

 SŠ Tehnička škola

 Ivanjica

 Čačak

 

                            
====================================================================
====================================================================
                                


Vasa kompanija Paragraf