<<< nazad na listu ostalih besplatnih propisa

Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa


PRAVILNIK
O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA

("Sl. glasnik RS", br. 104/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013, 61/2013, 106/2013, 120/2013, 20/2014, 64/2014 i 66/2014 - ispr.)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi i način vođenja računa za uplatu javnih prihoda, kao podračuna sistema konsolidovanog računa trezora Republike (u daljem tekstu: računi za uplatu javnih prihoda) i raspored sredstava sa tih računa, kod Uprave za trezor.

Član 2

Računi za uplatu javnih prihoda propisuju se na osnovu zahteva nadležnog organa, odnosno organizacije obaveznog socijalnog osiguranja.

Član 3

Sredstva za čiju su uplatu propisani računi ovim pravilnikom uplaćuju se u budžet Republike, odnosno lokalne vlasti, organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja i drugim korisnicima, isključivo preko tih uplatnih računa.

Član 4

Računi za uplatu javnih prihoda vode se prema Planu računa za uplatu javnih prihoda (u daljem tekstu: Plan računa) u okviru konsolidovanog računa trezora.

Plan računa odštampan je kao Prilog 1 uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 5

Broj računa za uplatu javnog prihoda sastoji se iz tri dela odvojena crticama, i to:

1) trocifreni broj konsolidovanog računa trezora 840 iz kolone 1 Priloga 1;

2) 0000 + šestocifreni broj računa za uplatu javnih prihoda iz kolone 2 Priloga 1+ trocifreni broj računa 843 iz kolone 3 Priloga 1;

3) dvocifreni kontrolni broj po standardu ISO 7064, MODUL 97 iz kolone 4 Priloga 1 (u daljem tekstu: model 97).

Kod elektronskog zapisa, podatak se obavezno iskazuje sa vodećim nulama u nizu (bez crtica, odnosno razmaka).

Na primer:

broj računa za uplatu poreza na zarade je:

840-711111843-52 ili za elektronsko plaćanje 840000071111184352.

Član 6

Prilikom uplate na instrumentima platnog prometa obavezno se popunjavaju sledeći elementi: šifra plaćanja, broj računa poverioca - primaoca, broj modela poziva na broj odobrenja i poziv na broj odobrenja.

Član 7

U element šifra plaćanja upisuje se numerički podatak od tri cifre, i to tako što se najpre unosi klasifikacija prema obliku plaćanja (gotovinski - 1, bezgotovinski - 2 ili obračunski - 3), a zatim klasifikacija prema osnovu plaćanja (kolona 6 Priloga 1).

Član 8

U element broj računa poverioca - primaoca unosi se broj računa za uplatu javnog prihoda iz člana 5. ovog pravilnika.

Član 9

U element broj modela poziva na broj odobrenja unosi se model 97.

Struktura elementa poziv na broj odobrenja po modelu 97 sadržana je u Prilogu 2, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Poziv na broj odobrenja kod modela 97 sastoji se iz tri dela, i to:

1) dvocifreni kontrolni broj po modelu 97;

2) trocifreni broj opštine, grada, autonomne pokrajine i Republike iz kolone 4 Priloga 3;

3) obeležje za identifikaciju obveznika javnog prihoda (poreski identifikacioni broj, jedinstveni matični broj građana, šifra poreskog obveznika i drugo).

Spisak opština, gradova, autonomnih pokrajina i Republike sa šiframa trezora i nadležnim unutrašnjim jedinicama Uprave za trezor sadržan je u Prilogu 3, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 10

Uplata javnih prihoda vrši se po nivoima, u skladu sa oznakama iz kolone 7 Priloga 1, za koje su ovim pravilnikom propisane šifre u Prilogu 3:

1) oznaka 1 - na nivou opštine, sa šifrom opštine;

2) oznaka 1/g - na nivou grada, sa šifrom grada;

3) oznaka 2 - na nivou grada (posebna oznaka trezora grada koja se razlikuje od šifara gradskih opština - zbirni trezor), sa šifrom grada;

4) oznaka 3 - na nivou autonomne pokrajine, sa šifrom autonomne pokrajine;

5) oznaka 4 - na nivou Republike, sa šifrom Republike.

Član 11

Kod računa za uplatu javnih prihoda za koje analitiku uplata vodi Poreska uprava i lokalna poreska administracija, u koloni 8 Priloga 1 upisana reč: "PU" (Poreska uprava), odnosno "LPA" (lokalna poreska administracija), obavezno je popunjavanje obeležja za identifikaciju obveznika javnog prihoda.

Ako je u koloni 8 Priloga 1 upisana reč: "PU", u element - poziv na broj odobrenja, obavezno se unosi dvocifreni kontrolni broj, šifra opštine, grada i Republike, iz kolone 4 Priloga 3 i obeležje za identifikaciju obveznika (poreski identifikacioni broj - PIB ili jedinstveni matični broj građana - JMBG).

Ako je u koloni 8 Priloga 1 upisana reč: "LPA", a nadležni organ utvrdi obavezu unošenja obeležja za identifikaciju obveznika lokalnih javnih prihoda, u element - poziv na broj odobrenja upisuje se: dvocifreni kontrolni broj, šifra opštine, grada iz kolone 4 Priloga 3 i obeležje za identifikaciju obveznika lokalnog javnog prihoda.

Obeležje za identifikaciju može da bude PIB, JMBG, broj rešenja, broj ugovora, redni broj ili sličan dokument na osnovu kojeg se može vršiti identifikacija, a može imati od jedne do 15 cifara.

Nosilac platnog prometa, prilikom izvršavanja instrumenata platnog prometa, obavezan je da bez korekcija obuhvati sve opisne i numeričke podatke upisane na elementima iz naloga.

Ako u koloni 8 Priloga 1 nije upisana reč: "PU" ili "LPA", a nadležni organ nije utvrdio obavezu unošenja obeležja za identifikaciju obveznika javnog prihoda, odnosno lokalnog javnog prihoda, u element - poziv na broj odobrenja, obavezno se unosi kontrolni broj i šifra opštine, grada, autonomne pokrajine i Republike, iz kolone 5 Priloga 3.

Kod uplate poreza na dodatu vrednost, za promet dobara sa teritorije AP Kosovo i Metohija na teritoriju Republike Srbije van teritorije AP Kosovo i Metohija, u poziv na broj odobrenja unosi se poreski identifikacioni broj poreskog obveznika - primaoca dobara.

Član 12

Izuzetno od čl. 5, 8. i 9. ovog pravilnika, radi obezbeđivanja posebnih evidencija i objedinjavanja naplate, određeni javni prihodi uplaćuju se na račune 845 - Evidencioni račun prihoda organa i drugih budžetskih korisnika i 848 - Podračun za objedinjenu naplatu za posebne namene.

Sa računa iz stava 1. ovog člana sredstva se prenose na odgovarajuće račune za uplatu javnih prihoda 843.

Član 13

Na račun 845 - Evidencioni račun prihoda organa i drugih budžetskih korisnika, uplaćuju se:

1) javni prihodi koje uplaćuju veliki poreski obveznici kod Centra za velike poreske obveznike;

2) prihodi koje organi uprave i pravosudni organi ostvare obavljanjem svoje delatnosti;

3) prihodi od carina i drugih uvoznih dažbina, akciza i poreza na dodatu vrednost pri uvozu, kao i drugi prihodi koje naplati Uprava carina, osim akciza i poreza na dodatu vrednost pri uvozu reklamnog materijala i uzoraka koji se besplatno primaju iz inostranstva;

4) sopstveni prihodi korisnika budžetskih sredstava koji imaju karakter javnog prihoda;

5) javni prihodi naplaćeni u postupku prinudne naplate;

6) sredstva ostvarena od prodaje kapitala u postupku privatizacije koje uplaćuje Agencija za privatizaciju;

7) sredstva ostvarena od prodaje akcija Akcionarskog fonda.

Prihodi od administrativnih i sudskih taksi u celosti se raspoređuju na račune 843 - Republičke administrativne takse, odnosno 843 - Republičke sudske takse, sredstva ostvarena od prodaje kapitala u postupku privatizacije i sredstva ostvarena od prodaje akcija Akcionarskog fonda sa računa 845, raspoređuju unutrašnje jedinice Uprave za trezor.

Član 13a

Na račun 848 - Podračun za objedinjenu naplatu za posebne namene, uplaćuju se objedinjeno javni prihodi za određene namene. Raspoređivanje objedinjene naplate za posebne namene vrši se po zadatim elementima na osnovu popunjenog poziva na broj sa kontrolnim brojem.

Član 14

Broj računa za uplatu prihoda iz člana 13. ovog pravilnika sastoji se iz tri dela, odvojena crticama, i to:

1) trocifreni broj konsolidovanog računa trezora 840;

2) odgovarajuća partija računa organa uprave + trocifreni broj računa 845;

3) dvocifreni kontrolni broj.

Veliki poreski obveznici kod Centra za velike poreske obveznike uplaćuju javne prihode iz člana 6. Pravilnika o kriterijumima za određivanje velikih poreskih obveznika i o vrstama javnih prihoda za koje je nadležan Centar za velike poreske obveznike ("Službeni glasnik RS", broj 43/10), na račun broj:

840-1557845-53 ili za elektronsko plaćanje 840000000155784553.

Javni prihodi koje obračunava i naplaćuje Uprava carina, osim akciza i poreza na dodatu vrednost pri uvozu reklamnog materijala i uzoraka koji se besplatno primaju iz inostranstva, uplaćuju se na račun broj:

840-955845-10 ili za elektronsko plaćanje 840000000095584510.

Prihodi direktnih korisnika budžetskih sredstava Republike Srbije uplaćuju se na račun broj:

840-1562845-88 ili za elektronsko plaćanje 840000000156284588.

Javni prihodi naplaćeni u postupku prinudne naplate uplaćuju se na račun broj:

840-1700845-84 ili za elektronsko plaćanje 840000000170084584.

Sredstva ostvarena od prodaje kapitala u postupku privatizacije uplaćuju se na račun broj:

840-1817845-30 ili za elektronsko plaćanje 840000000181784530.

Sredstva ostvarena od prodaje akcija Akcionarskog fonda uplaćuju se na račun broj:

840-19541845-35 ili za elektronsko plaćanje 840000001954184535.

Donacije u korist nivoa Republike Srbije uplaćuju se na račun broj:

840-29550845-64 ili za elektronsko plaćanje 840000002955084564.

Član 14a

Broj računa za uplatu prihoda iz člana 13a ovog pravilnika sastoji se iz tri dela, odvojena crticama, i to:

1) trocifreni broj konsolidovanog računa trezora 840;

2) odgovarajuća partija namene + trocifreni broj računa 848;

3) dvocifreni kontrolni broj.

Sredstva objedinjene naplate za registraciju motornih vozila uplaćuju se na račun broj: 840-1848-16 ili za elektronsko plaćanje 840000000000184816.

Sredstva objedinjene naplate poreza i doprinosa po odbitku uplaćuju se na račun broj 840-4848-37 ili za elektronsko plaćanje 840000000000484837.

Član 15

Struktura elementa poziv na broj odobrenja, kod plaćanja javnih prihoda od strane velikih poreskih obveznika kod Centra za velike poreske obveznike sadržana je u Prilogu 2 redni broj 3.

Poziv na broj odobrenja, sastoji se iz četiri dela, i to:

1) dvocifreni kontrolni broj;

2) trocifreni broj opštine, grada, autonomne pokrajine i Republike (kolona 4 Priloga 3);

3) poreski identifikacioni broj;

4) petocifreni broj računa za uplatu javnog prihoda iz kolone 2 Priloga 1, i to počev od druge cifre do šeste.

Član 15a

Struktura elementa poziv na broj odobrenja kod plaćanja novčanih kazni po prekršajnom nalogu i kazni izrečenih u upravnom postupku sastoji se iz šest delova, i to:

1) dvocifreni kontrolni broj po modulu 97;

2) trocifreni broj opštine, grada, autonomne pokrajine i Republike iz kolone 4 Priloga 3;

3) petocifreni Jedinstveni broj korisnika javnih sredstava;

4) dvocifreni broj podnosioca zahteva koji bliže određuje organizacionu jedinicu korisnika javnih sredstava;

5) jednocifreni broj godine;

6) šestocifreni serijski broj prekršajnog naloga.

Pregled računa za uplatu novčanih kazni po prekršajnom nalogu i kazni izrečenih u upravnom postupku, na koje se primenjuje stav 1. ovog člana, sadržan je u Prilogu 6, koji čini sastavni deo ovog pravilnika.

Član 16

Struktura elementa poziv na broj odobrenja kod plaćanja javnih prihoda koje naplaćuje Uprava carina sastoji se iz četiri dela, i to:

1) dvocifreni kontrolni broj;

2) petocifreni broj carinarnice, odnosno njene organizacione jedinice;

3) četvorocifreni broj za identifikaciju carinskog dokumenta;

4) šestocifreni broj jedinstvene carinske isprave (JCI).

Kodeks šifara za popunjavanje isprava u carinskom postupku i carinarnice i njihove organizacione jedinice sadržan je u Prilogu 4, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 17

Struktura elementa poziv na broj odobrenja, za plaćanje prihoda direktnih korisnika budžetskih sredstava i donacija u korist budžeta Republike Srbije sastoji se iz šest delova, i to:

1) dvocifreni kontrolni broj;

2) petocifreni broj jedinstvenog broja budžetskog korisnika;

3) dvomesna kombinacija slovnih oznaka engleske abecede, u kojoj su sadržane informacije o izvoru finansiranja i rednom broju evidencionog računa;

4) dvocifreni broj podekonomske klasifikacije;

5) trocifreni broj funkcionalne klasifikacije;

6) šestocifreni broj prihoda po ekonomskoj klasifikaciji.

Član 18

Struktura elementa poziv na broj odobrenja za plaćanje javnih prihoda utvrđenih rešenjem o prinudnoj naplati sastoji se iz pet delova, i to:

1) dvocifreni kontrolni broj;

2) trocifreni broj opštine, grada, autonomne pokrajine i Republike iz kolone 4 Priloga 3;

3) poreski identifikacioni broj ili šifra poreskog obveznika;

4) petocifreni broj računa za uplatu javnog prihoda iz kolone 2 Priloga 1, i to počev od druge cifre do šeste;

5) slovna oznaka za način izmirenja obaveze u skladu sa aktom Poreske uprave.

Član 19

Struktura elementa poziv na broj odobrenja za uplatu sredstava ostvarenih od prodaje kapitala u postupku privatizacije i od prodaje akcija Akcionarskog fonda sastoji se iz dva dela, i to:

1) dvocifreni kontrolni broj iz kolone 5 Priloga 3;

2) trocifreni broj Republike iz kolone 5 Priloga 3.

Član 19a

Struktura elementa poziv na broj odobrenja kod objedinjene naplate za registraciju motornih vozila, sastoji se iz pet delova, i to:

1) dvocifreni kontrolni broj po modulu 97;

2) oznaka vrste servisa - dužine dva slovna karaktera koji označavaju vrstu servisa;

3) identifikacija - podatak dužine četrnaest alfanumeričkih karaktera;

4) G - fiksna oznaka - latinično slovo G;

5) redni broj - dužine jedan alfanumerički karakter (0-9, posle broja 9 se koriste velika slova abecede, a kada se iskoriste sva slova ponovo se prelazi na cifre).

Član 19b

Struktura elementa poziv na broj odobrenja kod objedinjene naplate poreza i doprinosa po odbitku, sastoji se iz četiri dela, i to:

1) dvocifreni kontrolni broj po modelu 97;

2) jednocifreni prefiks;

3) šesnaestocifreni referentni broj dodeljen od strane Poreske uprave;

4) jedna slovna oznaka dodeljena od strane Poreske uprave.

Član 20

Doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje zaposlenih (na teret zaposlenog i na teret poslodavca) uplaćuje se na propisane račune u opštini, odnosno gradu u kojoj zaposleni ima prebivalište.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, doprinos za zdravstveno osiguranje za zaposlene koji imaju prebivalište na teritoriji grada Beograda i grada Niša, može se uplatiti i na propisane račune u gradskoj opštini na čijoj teritoriji je sedište poslodavca.

Član 21

Banka, odnosno organizacija koja obavlja platni promet (u daljem tekstu: banka), neće izvršiti nalog za plaćanje, ako nalog nije popunjen u skladu sa ovim pravilnikom.

Banka neće izvršiti nalog za plaćanje kod kojeg kontrolni broj u sadržaju elemenata - poziv na broj odobrenja nije popunjen u skladu sa ovim pravilnikom.

Nalog iz st. 1. i 2. ovog člana banka će vratiti podnosiocu, u skladu sa članom 9. stav 6. i članom 11. stav 5. Zakona o platnom prometu ("Službeni list SRJ", br. 3/02 i 5/03 i "Službeni glasnik RS", br. 43/04, 62/06, 111/09 i 31/11).

Član 22

Uprava za trezor vrši raspored i prenos sredstava sa računa za uplatu javnih prihoda na račune korisnika javnih prihoda.

Uplaćeni javni prihodi raspoređuju se korisnicima javnih prihoda, u skladu sa zakonom, prema instrumentima za raspodelu, odnosno prema pripadnosti i propisanim stopama učešća pojedinih korisnika u raspodeli tih prihoda.

Raspodela javnih prihoda prema pripadnosti sadržana je u koloni 9 Priloga 1:

1) oznaka 1 - prihodi koji pripadaju opštini;

2) oznaka 2 - prihodi koji pripadaju gradu;

3) oznaka 2/o - prihodi koji pripadaju filijali organizacije obaveznog socijalnog osiguranja;

4) oznaka 3 - prihodi koji pripadaju autonomnoj pokrajini;

5) oznaka 4 - prihodi koji pripadaju Republici;

6) oznaka 4/o - prihodi koji pripadaju organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja;

7) oznaka 4/p - prihodi koji pripadaju Javnom preduzeću "Putevi Srbije".

Uplaćeni javni prihodi raspoređuju se korisnicima svakog radnog dana.

Korisnici javnih prihoda mogu, u saradnji sa Upravom za trezor, utvrditi i druge rokove za raspored uplaćenih javnih prihoda.

Član 23

Povraćaj više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda vrši Uprava za trezor na teret uplatnih računa, u skladu sa članom 60. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/09, 73/10 i 101/10).

Povraćaj javnih prihoda iz stava 1. ovog člana, Uprava za trezor vrši na osnovu rešenja Poreske uprave, lokalne poreske administracije, odnosno drugog akta nadležnog organa.

Za sve više ili pogrešno uplaćene javne prihode za koje u koloni 8 Priloga 1 nije upisana reč: "PU" ili "LPA", odnosno za koje analitiku uplata ne vodi Poreska uprava i lokalna poreska administracija, organ pred kojim se vodi postupak izdaje potvrdu uplatiocu da sredstva nisu iskorišćena po svojoj nameni. Uplatilac dostavlja potvrdu, original instrumenta za plaćanje i zahtev za povraćaj više ili pogrešno uplaćenog javnog prihoda Poreskoj upravi - nadležnoj filijali, odnosno lokalnoj poreskoj administraciji.

Na osnovu navedene dokumentacije Poreska uprava - nadležna filijala, odnosno lokalna poreska administracija donosi rešenje za povraćaj više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda i isto dostavlja Upravi na izvršenje.

Član 24

Uprava za trezor, obaveštava nadležni organ Republike, autonomne pokrajine, opštine, grada i organizacije obaveznog socijalnog osiguranja, o uplatama i rasporedu javnih prihoda, odnosno dostavlja izveštaje o bruto naplati javnih prihoda, izvršenim povraćajima i raspoređenim i neraspoređenim iznosima tih prihoda.

Izveštaje iz stava 1. ovog člana, Uprava za trezor dostavlja nadležnim organima i organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja iz stava 1. ovog člana, najkasnije do trećeg radnog dana u mesecu za prethodni mesec.

Član 25

Uprava za trezor dostavlja nadležnom poreskom organu pojedinačne dnevne podatke o prometu računa za uplatu javnih prihoda.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, na zahtev korisnika javnih prihoda, nadležna unutrašnja jedinica Uprave za trezor dostavlja i korisniku izveštaje o stanju i promenama na računima javnih prihoda.

Član 26

Uporedni pregled starih i novih računa za uplatu javnih prihoda koji nisu uplaćeni po propisima koji su prestali da važe, sadržan je u Prilogu 5, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 27

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa ("Službeni glasnik RS", br. 20/07, 25/07 - ispravka, 37/07, 63/07, 25/08, 50/08, 3/09, 26/09, 37/09, 64/09, 110/09, 11/10, 31/10, 40/010, 101/10, 10/11 i 94/11).

Član 28

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2012. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

("Sl. glasnik RS", br. 10/2012)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

("Sl. glasnik RS", br. 95/2012)

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

("Sl. glasnik RS", br. 99/2012)

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

("Sl. glasnik RS", br. 48/2013)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

("Sl. glasnik RS", br. 61/2013)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

("Sl. glasnik RS", br. 106/2013)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

("Sl. glasnik RS", br. 120/2013)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2014. godine.

 

Samostalni članovi Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

("Sl. glasnik RS", br. 20/2014)

Prelazne i završne odredbe

Član 7

Na uplatni račun pod rednim brojem 37. broj 840-713121843-57 - Porez na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige, plaća se porez na imovinu (osim na zemljište, akcije i udele) fizičkih lica za period zaključno sa 31. decembrom 2013. godine, kao i porez na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige za 2014. godinu i za naredne poreske godine, koji se utvrđuje rešenjem nadležnog organa jedinice lokalne samouprave.

Na uplatni račun pod rednim brojem 38. broj 840-713122843-64 - Porez na imovinu obveznika koji vode poslovne knjige, plaća se porez na imovinu (osim na zemljište, akcije i udele) pravnih lica za period zaključno sa 31. decembrom 2013. godine, kao i porez na imovinu obveznika koji vode poslovne knjige za 2014. godinu i za naredne poreske godine koji obveznici utvrđuju samooporezivanjem.

Porez na imovinu za zemljište za period zaključno sa 31. decembrom 2013. godine plaća se na uplatni račun pod rednim brojem 11. broj 840-711147843-13 - Porez na zemljište.

Član 8

Odredbe čl. 1, 2, 4. i 5. ovog pravilnika, u delu koji se odnosi na objedinjenu naplatu poreza i doprinosa po odbitku, primenjuju se od 1. marta 2014. godine.

Član 9

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

("Sl. glasnik RS", br. 64/2014)

Član 4

Prilog 6. iz člana 1. ovog pravilnika odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog 1

 

PLAN RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA

 

Redni broj

Trezor

Račun
za uplatu javnih prihoda

Račun JP

Kontrolni broj

Opis

Oznaka osnova plaćanja

Nivo uplate

Obavezni podatak u polju poziv na broj odobrenja

Prihodi po pripadnosti

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

TEKUĆI PRIHODI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POREZI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POREZI NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizička lica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porez na zarade

 

 

 

 

1.

840

711111

843

52

Porez na zarade

53

1,1/g

PU

1,2,3,4

 

 

 

 

 

Porez na prihode od samostalnih delatnosti

 

 

 

 

2.

840

711121

843

25

Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom prihodu, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

1,2

3.

840

711122

843

32

Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema paušalno utvrđenom prihodu, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

1,2

3a

840

711123

843

39

Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom prihodu samooporezivanjem

53

1,1/g

PU

1,2

 

 

 

 

 

Porez na prihode od autorskih prava

 

 

 

 

4.

840

711131

843

95

Porez na prihode od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine

53

1,1/g

PU

4

 

 

 

 

 

Porez na prihode od imovine

 

 

 

 

5.

840

711141

843

68

Porez na dividende i udele u dobiti

53

1,1/g

PU

4

6.

840

711142

843

75

Porez na prihode od kamate

53

1,1/g

PU

4

7.

840

711143

843

82

Porez na prihode od nepokretnosti

53

1,1/g

PU

1,2

8.

840

711144

843

89

Porez na kapitalne dobitke

53

1,1/g

PU

4

9.

840

711145

843

96

Porez na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari - po osnovu samooporezivanja i po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

1,2

10.

840

711146

843

06

Porez na prihod od poljoprivrede i šumarstva, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

1,2

11.

840

711147

843

13

Porez na zemljište

53

1,1/g

LPA

1,2

12.

840

711148

843

20

Porez na prihode od nepokretnosti, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

1,2

13.

840

711149

843

27

Porez na prihode od izdavanja sopstvenih nepokretnosti/Porez na prihode od kapitala po drugom osnovu

53

1,1/g

PU

4

 

 

 

 

 

Porez na dobitke od igara na sreću

 

 

 

 

14.

840

711151

843

41

Porez na dobitke od igara na sreću

53

1,1/g

PU

4

 

 

 

 

 

Porez na prihode od osiguranja lica

 

 

 

 

15.

840

711161

843

14

Porez na prihode od osiguranja lica

53

1,1/g

PU

1,2

 

 

 

 

 

Godišnji porez na dohodak građana

 

 

 

 

16.

840

711171

843

84

Godišnji porez na dohodak građana

53

1,1/g

PU

4

 

 

 

 

 

Samodoprinosi

 

 

 

 

17.

840

711181

843

57

Samodoprinos prema zaradama zaposlenih i po osnovu penzija na teritoriji mesne zajednice i opštine

53

1,1/g

LPA

1,2

18.

840

711182

843

64

Samodoprinos prema zaradama zaposlenih i po osnovu penzija na teritoriji grada

53

1,1/g

LPA

1,2

19.

840

711183

843

71

Samodoprinos iz prihoda od poljoprivrede i šumarstva

53

1,1/g

LPA

1,2

20.

840

711184

843

78

Samodoprinos iz prihoda lica koja se bave samostalnom delatnošću

53

1,1/g

LPA

1,2

21.

840

711185

843

85

Samodoprinos na vrednost imovine

53

1,1/g

LPA

1,2

 

 

 

 

 

Porez na druge prihode

 

 

 

 

22.

840

711191

843

30

Porez na ostale prihode

53

1,1/g

PU

1,2

23.

840

711192

843

37

Porez na neprijavljeni prihod utvrđen unakrsnom procenom

53

1,1/g

PU

1,2

24.

840

711193

843

44

Porez na prihode sportista i sportskih stručnjaka

53

1,1/g

PU

1,2

25.

840

711194

843

51

Porez po odbitku za prihode po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa

53

1,1/g

PU

3,4

25a

840

711195

843

58

Porez po odbitku na naknadu isplaćenu po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada

53

1,1/g

PU

3,4

 

 

 

 

 

Porezi na dobit i kapitalne dobitke koje plaćaju preduzeća i druga pravna lica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porez na dobit pravnih lica

 

 

 

 

26.

840

711211

843

73

Porez na dobit pravnih lica

53

1,1/g

PU

3,4

27.

840

711212

843

80

Porez na dobit pravnih lica koji se kao porez po odbitku obračunava na dividende koje se isplaćuju rezidentima

53

1,1/g

PU

3,4

28.

840

711213

843

87

Porez na dobit pravnih lica koji se obračunava i naplaćuje kao porez po odbitku na dividende koje se isplaćuju nerezidentima

53

1,1/g

PU

3,4

29.

840

711214

843

94

Porez na dobit pravnih lica koji se kao porez po odbitku obračunava na kamate koje se isplaćuju nerezidentima

53

1,1/g

PU

3,4

30.

840

711215

843

04

Porez na dobit pravnih lica koji se kao porez po odbitku obračunava na autorske naknade koje se isplaćuju nerezidentima

53

1,1/g

PU

3,4

31.

840

711216

843

11

Porez na dobit pravnih lica koji se obračunava na kapitalne dobitke koje ostvare nerezidenti

53

1,1/g

PU

3,4

32.

840

711217

843

18

Porez na dobit pravnih lica koji se obračunava na naknade po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari koje se isplaćuju nerezidentima

53

1,1/g

PU

3,4

32a

840

711218

843

25

Porez na dobit pravnih lica koji se kao porez po odbitku obračunava na prihode koje ostvaruju nerezidentna pravna lica, po osnovu viška stečajne mase, odnosno raspodele likvidacionog ostatka

53

1,1/g

PU

3,4

32b

840

711219

843

32

Porez na dobit pravnih lica koji se obračunava na prihode koje ostvaruje nerezidentno pravno lice iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom

53

1,1/g

PU

3,4

 

 

 

 

 

Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke koji se ne mogu razvrstati između fizičkih i pravnih lica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POREZ NA FOND ZARADA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porez na fond zarada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porez na fond zarada

 

 

 

 

33.

840

712111

843

68

Porez na fond zarada zaposlenih koje se finansiraju iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja

53

1,1/g

PU

1,2

34.

840

712112

843

75

Porez na fond zarada ostalih zaposlenih

53

1,1/g

PU

1,2

35.

840

712113

843

82

Porez na fond zarada lica koja ostvaruju prihode od autorskih prava i prava industrijske svojine

53

1,1/g

PU

1,2

 

 

 

 

 

POREZ NA IMOVINU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodični porezi na nepokretnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poseban porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište

 

 

 

 

36.

840

713111

843

84

Poseban porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište

53

1,1/g

 

4

 

 

 

 

 

Porez na imovinu

 

 

 

 

37.

840

713121

843

57

Porez na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige

53

1,1/g

LPA

1,2

38.

840

713122

843

64

Porez na imovinu obveznika koji vode poslovne knjige

53

1,1/g

LPA

1,2

38a-38g

(brisano)

 

 

 

 

 

Periodični porezi na neto imovinu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porezi na zaostavštinu, nasleđe i poklon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porez na nasleđe i poklon

 

 

 

 

39.

840

713311

843

29

Porez na nasleđe i poklon, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

1,2

 

 

 

 

 

Porezi na finansijske i kapitalne transakcije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porez na finansijske transakcije

 

 

 

 

40.

840

713411

843

50

Porez na finansijske transakcije

53

1,1/g

PU

4

 

 

 

 

 

Porez na kapitalne transakcije

 

 

 

 

41.

840

713421

843

23

Porez na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

1,2

42.

840

713422

843

30

Porez na prenos apsolutnih prava na akcijama i drugim hartijama od vrednosti, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

1,2

43.

840

713423

843

37

Porez na prenos apsolutnih prava na motornim vozilima, plovilima i vazduhoplovima, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

1,2

44.

840

713424

843

44

Porez na prenos apsolutnih prava u ostalim slučajevima, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

1,2

44a

840

713425

843

51

Porez na prenos apsolutnih prava na intelektualnoj svojini

53

1,1/g

PU

1,2

44b

840

713426

843

58

Porez na prenos apsolutnih prava kod prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica

53

1,1/g

PU

1,2

 

 

 

 

 

Drugi jednokratni porezi na imovinu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugi periodični porezi na imovinu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porez na akcije na ime i udele

 

 

 

 

45.

840

713611

843

92

Porez na akcije na ime i udele

53

1,1/g

LPA

1,2

 

 

 

 

 

POREZ NA DOBRA I USLUGE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opšti porezi na dobra i usluge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porezi na dodatu vrednost

 

 

 

 

46.

840

714111

843

03

Porez na promet duvanskih prerađevina, alkoholnih pića i kafe

53

4

PU

4

47.

840

714112

843

10

Porez na dodatu vrednost

53

4

PU

4

48.

840

714113

843

17

Porez na dodatu vrednost pri uvozu

53

4

 

4

49.

840

714114

843

24

Porez na dodatu vrednost za promet dobara sa teritorije AP Kosovo i Metohija na teritoriju Republike van teritorije AP Kosovo i Metohija

53

4

 

4

 

 

 

 

 

Jednofazni porezi na promet

 

 

 

 

50.

840

714121

843

73

Porez na promet proizvoda (opšti režim)

53

4

PU

4

51.

840

714122

843

80

Porez na promet lekova sa posebne liste

53

4

PU

4

52.

840

714123

843

87

Porez na promet ostalih lekova, medicinskih sredstava, ortopedskih pomagala i slično

53

4

PU

4

53.

840

714124

843

94

Porez na promet proizvoda ostvaren pri uvozu

53

4

 

4

54.

840

714125

843

04

Taksa na prodajnu cenu robe u slobodnim carinskim prodavnicama

53

4

 

4

55.

840

714126

843

11

Naknada za stavljanje u promet zaštićenih divljih biljnih i životinjskih vrsta

53

1,1/g

 

4

56.

840

714127

843

18

Sredstva Crvenog krsta Srbije po članu 15. Zakona o Crvenom krstu Srbije tokom "Nedelje Crvenog krsta" od 8. do 15. maja i "Nedelje solidarnosti" od 14. do 21. septembra

53

1,1/g

 

4

57.

840

714128

843

25

Sredstva Crvenog krsta Srbije po članu 16. Zakona o Crvenom krstu Srbije od svake prodate karte za manifestacije međunarodnog karaktera (kulturne, zabavne, sportske i slično) tokom cele kalendarske godine

53

1,1/g

 

4

58.

840

714129

843

32

Porez na promet novih motornih vozila

53

4

PU

4

 

 

 

 

 

Kumulativni višefazni porezi na promet

 

 

 

 

59.

840

714131

843

46

Porez na promet usluga prometa proizvoda na veliko

53

4

PU

4

60.

840

714132

843

53

Porez na promet komunalnih usluga

53

4

PU

4

61.

840

714133

843

60

Porez na promet finansijskih usluga (kamate za date kredite i pozajmice, bankarske i druge usluge, usluge platnog prometa, berzanske usluge i usluge osiguranja i reosiguranja)

53

4

PU

4

62.

840

714134

843

67

Porez na promet ugostiteljskih i turističkih usluga

53

4

PU

4

63.

840

714135

843

74

Porez na promet usluga organizovanja priredbi i estrada

53

4

PU

4

64.

840

714136

843

81

Porez na promet usluga priređivanja igara na sreću

53

4

PU

4

65.

840

714137

843

88

Porez na promet usluga od priređivanja igara na sreću pomoću automata, koji se plaća u paušalnom iznosu

53

4

PU

4

66.

840

714138

843

95

Porez na promet usluga u godišnjem paušalnom iznosu, po rešenju Poreske uprave

53

4

PU

4

67.

840

714139

843

05

Porez na promet ostalih usluga

53

4

PU

4

 

 

 

 

 

Porez na premije neživotnih osiguranja

 

 

 

 

68.

840

714141

843

19

Porez na premije neživotnih osiguranja

53

4

PU

4

 

 

 

 

 

Dobit fiskalnih monopola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porezi na pojedinačne usluge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunalna taksa za priređivanje muzičkog programa u ugostiteljskim objektima

 

 

 

 

69.

840

714421

843

39

Komunalna taksa za držanje muzičkih uređaja i priređivanje muzičkog programa u ugostiteljskim objektima

53

1,1/g

LPA

1,2

 

 

 

 

 

Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa

 

 

 

 

70.

840

714431

843

12

Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa, uključujući i isticanje i ispisivanje firme van poslovnog prostora na objektima i prostorima koji pripadaju jedinici lokalne samouprave (kolovozi, trotoari, zelene površine, bandere i sl.)

53

1,1/g

LPA

1,2

 

 

 

 

 

Sredstva za vanredne situacije

 

 

 

 

71.

840

714442

843

89

Sredstva ostvarena na osnovu izdvajanja osiguravajućih društava u visini 5% od naplaćene premije osiguranja od požara i drugih opasnosti u korist Budžetskog fonda za vanredne situacije

53

1,1/g

 

4

72.

840

714443

843

96

Sredstva pravnih lica koja za osiguranje od požara svoje imovine osnivaju vlastite osiguravajuće fondove u visini 3% od premije osiguranja od požara u korist Budžetskog fonda za vanredne situacije

53

1,1/g

 

4

73.

840

714444

843

06

Sredstva ostvarena na osnovu izdvajanja osiguravajućih društava u visini 5% od prihoda naplaćenog obaveznog osiguranja transporta opasnih materija u drumskom, železničkom, rečnom i vazdušnom saobraćaju u korist Budžetskog fonda za vanredne situacije

53

1,1/g

 

4

74.

840

714445

843

13

Sredstva naplaćena od privrednih subjekata na godišnjem nivou, koji se bave proizvodnjom, preradom, uskladištenjem, distribucijom i prodajom zapaljivih tečnosti, eksplozivnih materija i gasova, po osnovu ukupnih instalacionih kapaciteta uskladištenja i glavne merne regulacione stanice na magistralnom gasovodu u korist Budžetskog fonda za vanredne situacije

53

1,1/g

 

4

75.

840

714446

843

20

Sredstva ostvarena na osnovu izdvajanja nadležnog organa za poslove civilnog vazduhoplovstva, namenjena, za potrebe službe za traganje i spasavanje u slučaju udesa vazduhoplova u korist Budžetskog fonda za vanredne situacije

53

1,1/g

 

4

76.

840

714447

843

27

Sredstva ostvarena po osnovu 1% prihoda od prodaje ulaznica za sportske događaje, po prijavljenom događaju Ministarstvu unutrašnjih poslova u korist Budžetskog fonda za vanredne situacije

53

1,1/g

 

4

         

Porezi, takse i naknade na upotrebu dobara, na dozvolu da se dobra upotrebljavaju ili delatnosti obavljaju

       
         

Porezi, takse i naknade na motorna vozila

       

77.

840

714511

843

87

Porez na upotrebu motornih vozila

53

1,1/g

 

4

78.

840

714512

843

94

Posebna taksa za registraciju određenih motornih vozila

53

1,1/g

 

4

79.

840

714513

843

04

Komunalna taksa za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina

53

1,1/g

 

1,2

80.

840

714514

843

11

Godišnja naknada za motorna vozila, traktore i priključna vozila

53

1,1/g

 

1,2

81.

840

714516

843

25

Godišnja naknada za ostala vozila na motorni pogon

53

1,1/g

 

1,2

82.

840

714517

843

32

Posebna naknada za registraciju određenih vozila

53

4

 

4

         

Porezi na upotrebu, držanje i nošenje dobara

       

83.

840

714521

843

60

Porez na upotrebu mobilnog telefona

53

1,1/g

 

4

84.

840

714522

843

67

Porez na upotrebu plovnih objekata - plovila

53

1,1/g

 

4

85.

840

714523

843

74

Porez na upotrebu vazduhoplova i letelica

53

1,1/g

 

4

86.

840

714524

843

81

Porez na registrovano oružje

53

1,1/g

PU

4

87.

840

714525

843

88

Naknada za vanredni prevoz na državnom putu

53

1,1/g

 

4/p

         

Republičke takse i naknade za posebne proizvode i posebne aktivnosti

       

88.

840

714531

843

33

Taksa za prikazivanje filmova na televiziji i u sredstvima javnog prevoza

53

1,1/g

 

4

89.

840

714532

843

40

Taksa za kontrolnu markicu za video kasete

53

1,1/g

 

4

90.

840

714533

843

47

Sredstva za uvođenje, funkcionisanje i unapređenje sistema za praćenje, kontrolu i regulisanje saobraćaja - video nadzor na putevima od 1,2% bruto premije osiguranja od autoodgovornosti

53

1,1/g

 

4

91.

840

714536

843

68

Posebna naknada na cigarete iz čl. 70. stav 2. Zakona o duvanu

53

1,1/g

 

4

         

Naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa

       

92.

840

714541

843

06

Naknada za korišćenje voda

53

1,1/g

 

3,4

93.

840

714542

843

13

Naknada za zaštitu voda

53

1,1/g

 

3,4

94.

840

714543

843

20

Naknada za promenu namene obradivog poljoprivrednog zemljišta

53

1,1/g

 

1,2,4

95.

840

714544

843

27

Naknada za investicije u iznosu od 1% predračunske vrednosti objekta ili radova

53

1,1/g

 

4

96.

840

714545

843

34

Naknada za zagađivanje prirodnih bogatstava

53

1,1/g

 

1,2,4

97.

840

714546

843

41

Naknada za korišćenje ribarskih područja

53

1,1/g

 

3,4

98.

840

714547

843

48

Naknada za zagađivanje životne sredine

53

1,1/g

 

1,2,4

99.

840

714548

843

55

Naknada za supstance koje oštećuju ozonski omotač i naknada za plastične kese

53

1,1/g

 

1,2,4

100.

840

714549

843

62

Naknada od emisije SO2, NO2, praškastih materija i odloženog otpada

53

1,1/g

 

1,2,4

         

Koncesione naknade i boravišne takse

       

101.

840

714551

843

76

Koncesiona naknada

53

1,1/g

 

4

102.

840

714552

843

83

Boravišna taksa

53

1,1/g

 

1,2

         

Opštinske i gradske naknade

       

103.

840

714562

843

56

Posebna naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine

53

1,1/g

 

1,2

104.

840

714563

843

63

Koncesiona naknada za obavljanje komunalnih delatnosti i prihodi od drugih koncesionih poslova, koje jedinice lokalne samouprave zaključe u skladu sa zakonom

53

1,1/g

 

1,2

105.

840

714564

843

70

Naknada za postavljanje objekata, odnosno sredstava za oglašavanje i drugih objekata i sredstava

53

1,1/g

 

1,2

         

Opštinske i gradske komunalne takse

       

106.

840

714571

843

22

Komunalna taksa za držanje kućnih i egzotičnih životinja

53

1,1/g

LPA

1,2

107.

840

714572

843

29

Komunalna taksa za držanje sredstava za igru ("zabavne igre")

53

1,1/g

LPA

1,2

108.

840

714573

843

36

Komunalna taksa za korišćenje vitrina radi izlaganja robe van poslovne prostorije

53

1,1/g

LPA

1,2

109.

840

714574

843

43

Komunalna taksa za držanje i korišćenje plovnih postrojenja, plovnih naprava i drugih objekata na vodi, osim pristana koji se koriste u pograničnom rečnom saobraćaju

53

1,1/g

LPA

1,2

110.

840

714575

843

50

Komunalna taksa za držanje i korišćenje čamaca i splavova na vodi, osim čamaca koje koriste organizacije koje održavaju i obeležavaju plovne puteve

53

1,1/g

LPA

1,2

111.

840

714576

843

57

Komunalna taksa za držanje restorana i drugih ugostiteljskih i zabavnih objekata na vodi

53

1,1/g

LPA

1,2

         

Naknade za korišćenje državnih puteva

       

112.

840

714581

843

92

Posebna naknada za upotrebu državnog puta, njegovog dela ili putnog objekta (putarina)

53

1,1/g

 

4/p

113.

840

714582

843

02

Naknada za priključenje prilaznog puta na državni put

53

1,1/g

 

4/p

114.

840

714583

843

09

Naknada za postavljanje vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih i telegrafskih vodova i sl. na državnom putu

53

1,1/g

 

4/p

115.

840

714584

843

16

Godišnja naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa državnog puta

53

1,1/g

 

4/p

116.

840

714585

843

23

Naknada za upotrebu državnog puta za vozila registrovana u inostranstvu

53

1,1/g

 

4/p

117.

840

714586

843

30

Naknada za prekomerno korišćenje državnog puta, njegovog dela ili putnog objekta

53

1,1/g

 

4/p

118.

840

714587

843

37

Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa državnog puta

53

1,1/g

 

4/p

         

Naknade za korišćenje opštinskih puteva i ulica

       

119.

840

714591

843

65

Posebna naknada za upotrebu opštinskog puta i ulice, njihovog dela ili putnog objekta, ako je upravljač puta nadležni organ lokalne samouprave

53

1,1/g

 

1,2

120.

840

714592

843

72

Naknada za priključenje prilaznog puta na opštinski put i ulicu, ako je upravljač puta nadležni organ lokalne samouprave

53

1,1/g

 

1,2

121.

840

714593

843

79

Naknada za postavljanje vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih i telegrafskih vodova i slično, na opštinskom putu i ulici, ako je upravljač puta nadležni organ lokalne samouprave

53

1,1/g

 

1,2

122.

840

714594

843

86

Godišnja naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog puta i ulice, ako je upravljač puta nadležni organ lokalne samouprave

53

1,1/g

 

1,2

123.

840

714595

843

93

Naknada za postavljanje objekata i sredstva za oglašavanje i obaveštavanje u predelu opštinskog puta i ulice, ako je upravljač puta nadležni organ lokalne samouprave

53

1,1/g

 

1,2

124.

840

714596

843

03

Naknada za prekomerno korišćenje opštinskog puta i ulice, njegovog dela ili putnog objekta, ako je upravljač puta nadležni organ lokalne samouprave

53

1,1/g

 

1,2

125.

840

714597

843

10

Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog puta, ako je upravljač puta nadležni organ lokalne samouprave

53

1,1/g

 

1,2

126.

840

714598

843

17

Naknada za vanredni prevoz na opštinskom putu i ulici, ako je upravljač puta nadležni organ lokalne samouprave

53

1,1/g

 

1,2

127.

840

714599

843

24

Naknada za zakup delova zemljišnog pojasa opštinskog puta i ulice, ako je upravljač puta nadležni organ lokalne samouprave

53

1,1/g

 

1,2

         

Drugi porezi na dobra i usluge

       
         

POREZ NA MEĐUNARODNU TRGOVINU I TRANSAKCIJE

       
         

Carine i druge uvozne dažbine

       
         

Carinske takse

       

128.

840

715111

843

19

Carinske takse

53

4

 

4

         

Carinske dažbine

       

129.

840

715121

843

89

Carinske dažbine

53

4

 

4

         

Ostale uvozne dažbine i skladištenje

       

130.

840

715191

843

94

Posebna dažbina na uvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

53

4

 

4

131.

840

715192

843

04

Dažbina za carinsko evidentiranje

53

4

 

4

132.

840

715193

843

11

Dažbine za držanje roba u carinskim magacinima i stovarištima

53

4

 

4

         

Porezi na izvoz

       
         

Dobit izvoznih ili uvoznih monopola

       
         

Dobit po osnovu razlike između kupovnog i prodajnog deviznog kursa

       
         

Porezi na prodaju ili kupovinu deviza

       
         

Drugi porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije

       
         

DRUGI POREZI

       
         

Drugi porezi koje isključivo plaćaju preduzeća, odnosno preduzetnici

       
         

Komunalna taksa na firmu

       

133.

840

716111

843

35

Komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru

53

1,1/g

LPA

1,2

134.

840

716112

843

42

Komunalna taksa za isticanje i ispisivanje firme van poslovnog prostora na objektima i prostorima koji pripadaju jedinici lokalne samouprave (kolovozi, trotoari, zelene površine, bandere i sl.)

53

1,1/g

LPA

1,2

         

Drugi porezi koje plaćaju ostala lica ili koji se ne mogu identifikovati

       
         

Sredstva prikupljena za vreme "Dečije nedelje"

       

135.

840

716211

843

56

Sredstva prikupljena za vreme "Dečije nedelje"

53

1,1/g

 

4

         

Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke

       

136.

840

716221

843

29

Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke "Borba protiv raka"

53

1,1/g

 

4

137.

840

716222

843

36

Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke "Borba protiv SIDE"

53

1,1/g

 

4

138.

840

716223

843

43

Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke "Izgradnja Spomen-hrama Svetog Save"

53

1,1/g

 

4

139.

840

716224

843

50

Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke "Svetsko prvenstvo u rukometu za žene Srbija 2013"

53

1,1/g

 

4

140.

840

716225

843

57

Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke "Škola bez nasilja"

53

1,1/g

 

4

141.

840

716226

843

64

Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke "Novi krov"

53

1,1/g

 

4

142.

840

716227

843

71

Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke "Evropsko prvenstvo u veslanju Srbija 2014"

53

1,1/g

 

4

143.

840

716228

843

78

Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke "Narodna biblioteka Srbije na vračarskom platou 1973-2013"

53

1,1/g

 

4

144.

840

716229

843

85

Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke "75 godina biciklističke trke kroz Srbiju"

53

1,1/g

 

4

         

Akcize

       
         

Akcize na derivate nafte

       
         

Akcize na derivate nafte proizvedene u zemlji

       

145.

840

717111

843

51

Akciza na motorni benzin

53

1,1/g

PU

4

146.

840

717112

843

58

Akciza na dizel-goriva

53

1,1/g

PU

4

147.

840

717113

843

65

Akciza na sve vrste motornog benzina i sve vrste dizel-goriva koji su prodati kupcima sa teritorije AP Kosovo i Metohija

53

1,1/g

PU

4

148.

840

717114

843

72

Akciza na ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koji imaju raspon destilacije do 380°C

53

1,1/g

PU

4

149.

840

717115

843

79

Akciza na tečni naftni gas

53

1,1/g

PU

4

149a

840

717116

843

86

Akciza na olovni benzin

53

1,1/g

PU

4

149b

840

717117

843

93

Akciza na bezolovni benzin

53

1,1/g

PU

4

149v

840

717118

843

03

Akciza na gasna ulja

53

1,1/g

PU

4

149g

840

717119

843

10

Akciza na kerozin

53

1,1/g

PU

4

         

Akcize na derivate nafte pri uvozu

       

150.

840

717121

843

24

Akciza pri uvozu motornog benzina

53

4

 

4

151.

840

717122

843

31

Akciza pri uvozu dizel-goriva

53

4

 

4

152.

840

717123

843

38

Akciza pri uvozu lož ulja

53

4

 

4

153.

840

717124

843

45

Akciza pri uvozu ostalih derivata nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koji imaju raspon destilacije do 380°C

53

4

 

4

153a

840

717125

843

52

Akciza pri uvozu tečnog naftnog gasa

53

4

 

4

153b

840

717126

843

59

Akciza pri uvozu olovnog benzina

53

4

 

4

153v

840

717127

843

66

Akciza pri uvozu bezolovnog benzina

53

4

 

4

153g

840

717128

843

73

Akciza pri uvozu gasnih ulja

53

4

 

4

153d

840

717129

843

80

Akciza pri uvozu kerozina

53

4

 

4

 

 

 

 

 

Akcize na aditive i ekstendere za dodavanje u pogonska goriva proizvedena u zemlji

 

 

 

 

153đ

840

717131

843

94

Akciza na aditive i ekstendere za bezolovni benzin

53

1,1/g

PU

4

153e

840

717132

843

04

Akciza na aditive i ekstendere za gasna ulja

53

1,1/g

PU

4

153ž

840

717133

843

11

Akciza na aditive i ekstendere za kerozin

53

1,1/g

PU

4

153z

840

717134

843

18

Akciza na aditive i ekstendere za tečni naftni gas

53

1,1/g

PU

4

 

 

 

 

 

Akcize pri uvozu aditiva i ekstendera za dodavanje u pogonska goriva

 

 

 

 

153i

840

717141

843

67

Akciza pri uvozu aditiva i ekstendera za bezolovni benzin

53

4

 

4

153j

840

717142

843

74

Akciza pri uvozu aditiva i ekstendera za gasna ulja

53

4

 

4

153k

840

717143

843

81

Akciza pri uvozu aditiva i ekstendera za kerozin

53

4

 

4

153l

840

717144

843

88

Akciza pri uvozu aditiva i ekstendera za tečni naftni gas

53

4

 

4

 

 

 

 

 

Akcize na biogoriva i biotečnosti

 

 

 

 

153lj

840

717151

843

40

Akciza na biogoriva i biotečnosti proizvedene u zemlji

53

1,1/g

PU

4

153m

840

717152

843

47

Akciza na biogoriva i biotečnosti iz uvoza

53

4

 

4

         

Akciza na duvanske prerađevine

       
         

Akciza na duvanske prerađevine proizvedene u zemlji

       

154.

840

717211

843

72

Akciza na cigarete grupe A

53

1,1/g

PU

4

155.

840

717212

843

79

Akciza na cigarete grupe B

53

1,1/g

PU

4

156.

840

717213

843

86

Akciza na cigarete grupe C

53

1,1/g

PU

4

157.

840

717214

843

93

Akciza na cigarete proizvedene u zemlji

53

1,1/g

PU

4

158.

840

717215

843

03

Akciza na ostale duvanske prerađevine

53

1,1/g

PU

4

         

Akciza na duvanske prerađevine pri uvozu

       

159.

840

717221

843

45

Akciza pri uvozu cigarete grupe A

53

4

 

4

160.

840

717222

843

52

Akciza na cigarete iz uvoza

53

4

 

4

161.

840

717223

843

59

Akciza pri uvozu ostalih duvanskih prerađevina

53

4

 

4

         

Akciza na alkoholna pića

       
         

Akciza na alkoholna pića proizvedena u zemlji

       

162.

840

717311

843

93

Akciza na pivo

53

1,1/g

PU

4

163.

840

717312

843

03

Akciza na prirodnu rakiju i vinjak

53

1,1/g

PU

4

164.

840

717313

843

10

Akciza na niskoalkoholna pića

53

1,1/g

PU

4

165.

840

717314

843

17

Akciza na žestoka alkoholna pića i likere

53

1,1/g

PU

4

166.

840

717315

843

24

Akciza na rakije od voća, grožđa, specijalne rakije

53

1,1/g

PU

4

167.

840

717316

843

31

Akciza na rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina

53

1,1/g

PU

4

168.

840

717317

843

38

Akciza na ostala alkoholna pića

53

1,1/g

PU

4

         

Akciza na alkoholna pića pri uvozu

       

169.

840

717321

843

66

Akciza pri uvozu piva

53

4

 

4

170.

840

717322

843

73

Akciza pri uvozu prirodne rakije i vinjaka

53

4

 

4

171.

840

717323

843

80

Akciza na niskoalkoholna pića iz uvoza

53

4

 

4

172.

840

717324

843

87

Akciza pri uvozu žestokih alkoholnih pića i likera

53

4

 

4

173.

840

717325

843

94

Akciza pri uvozu viskija, džina, konjaka i ostalih alkoholnih pića

53

4

 

4

174.

840

717326

843

04

Akciza pri uvozu rakija od voća, grožđa i specijalnih rakija

53

4

 

4

175.

840

717327

843

11

Akciza pri uvozu rakija od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina

53

4

 

4

         

Akciza na osvežavajuća bezalkoholna pića

       
         

Akciza pri uvozu osvežavajućih bezalkoholnih pića

       

176.

840

717411

843

17

Akciza pri uvozu osvežavajućih bezalkoholnih pića

53

4

 

4

         

Akciza na kafu

       
         

Akciza pri uvozu kafe

       

177.

840

717511

843

38

Akciza pri uvozu kafe (sirova, pržena, mlevena i ekstrakt kafe)

53

4

 

4

177a

840

717512

843

45

Akciza pri uvozu nepržene kafe

53

4

 

4

177b

840

717513

843

52

Akciza pri uvozu pržene kafe

53

4

 

4

177v

840

717514

843

59

Akciza pri uvozu ljuspica i opni od kafe

53

4

 

4

177g

840

717515

843

66

Akciza pri uvozu ekstrakta, esencija i koncentrata od kafe

53

4

 

4

177d

840

717516

843

73

Akciza pri uvozu kafe iz člana 14. stav 1. tač. 5) do 8) Zakona o akcizama

53

4

 

4

         

Druge akcize

       

178.

840

717611

843

59

Posebna taksa za izravnanje poreskog opterećenja za robu koja se upućuje na teritoriju AP Kosovo i Metohija

53

4

 

4

179.

840

717612

843

66

Taksa za dobra koja se dopremaju sa teritorije AP Kosovo i Metohija, a na koja se plaća akciza

53

4

 

4

         

JEDNOKRATNI POREZ NA EKSTRA PROFIT I EKSTRA IMOVINU STEČENU KORIŠĆENJEM POSEBNIH POGODNOSTI

       
         

Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret fizičkih lica

       
         

Jednokratni porez po osnovu privilegovane isplate zamrznute stare devizne štednje i štednje u piramidalnim bankama u iznosu većem od 10.000 DEM po štednom ulogu

       

180.

840

719111

843

83

Jednokratni porez po osnovu privilegovane isplate zamrznute stare devizne štednje i štednje u piramidalnim bankama u iznosu većem od 10.000 DEM po štednom ulogu, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4

         

Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret preduzeća i ostalih pravnih lica

       
         

Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava primarne i sive emisije novca u finansijskim transakcijama

       

181.

840

719211

843

07

Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava primarne i sive emisije novca u finansijskim transakcijama, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4

         

Jednokratni porez po osnovu kupovine deviza po zvaničnom kursu Narodne banke Jugoslavije u situaciji kada je tržišni kurs bio viši

       

182.

840

719221

843

77

Jednokratni porez po osnovu kupovine deviza po zvaničnom kursu Narodne banke Jugoslavije u situaciji kada je tržišni kurs bio viši, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4

         

Jednokratni porez po osnovu iznošenja deviza po osnovu avansnog plaćanja uvoza koji kasnije nije realizovan, odnosno po osnovu fakturisanih, a neizvršenih usluga

       

183.

840

719231

843

50

Jednokratni porez po osnovu iznošenja deviza po osnovu avansnog plaćanja uvoza koji kasnije nije realizovan, odnosno po osnovu fakturisanih, a neizvršenih usluga, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4

         

Jednokratni porez po osnovu uvoza i izvoza proizvoda na režimu kontingenta ili kvote, ostvaren korišćenjem posebnih pogodnosti za dobijanje kontingenta, odnosno kvote

       

184.

840

719241

843

23

Jednokratni porez po osnovu uvoza i izvoza proizvoda na režimu kontingenta ili kvote, ostvaren korišćenjem posebnih pogodnosti za dobijanje kontingenta, odnosno kvote, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4

         

Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava pravnog lica na koja nisu plaćene propisane javne dažbine (korišćenje sredstava nepredatog pazara, drugih sredstava od naplaćenih potraživanja koja nisu prikazana kao prihod i dr.)

       

185.

840

719251

843

93

Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava pravnog lica na koja nisu plaćene propisane javne dažbine (korišćenje sredstava nepredatog pazara, drugih sredstava od naplaćenih potraživanja koja nisu prikazana kao prihod i dr.), po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4

         

Jednokratni porez na ekstra profit i ekstra imovinu stečenu upotrebom javnih sredstava ili drugih javnih resursa pod privilegovanim uslovima

       

186.

840

719261

843

66

Jednokratni porez po osnovu snabdevanja robnih rezervi i kupovine iz robnih rezervi pod privilegovanim uslovima (bez javne licitacije, odnosno neposrednom pogodbom), po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4

187.

840

719262

843

73

Jednokratni porez po osnovu raspolaganja budžetskim sredstvima, sredstvima organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, sredstvima javnih fondova i sredstvima javnih preduzeća i javnih ustanova suprotno propisima, odnosno utvrđenoj nameni, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4

188.

840

719263

843

80

Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava javnih prihoda deponovanih po kamati nižoj od kamate koja bi se u trenutku deponovanja mogla postići na tržištu, za plasman po višoj kamatnoj stopi, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4

189.

840

719264

843

87

Jednokratni porez po osnovu nenamenskog korišćenja sredstava dodeljenih po osnovu dnevnica solidarnosti, sredstava ostvarenih od posebne takse na poslovne transakcije, doprinosa solidarnosti na poslovne transakcije za otklanjanje posledica zemljotresa u Kolubarskom okrugu i drugih javnih prihoda sa sličnom namenom, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4

190.

840

719265

843

94

Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava po osnovu Zajma za privredni razvoj Srbije, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4

         

Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit nerasporediv između fizičkih i pravnih lica

       
         

Jednokratni porez po osnovu korišćenja kredita za sticanje poslovnog prostora ili drugih nepokretnosti, odnosno opreme, pod uslovima povoljnijim za dužnika od tržišnih

       

191.

840

719311

843

28

Jednokratni porez po osnovu korišćenja kredita za sticanje poslovnog prostora ili drugih nepokretnosti, odnosno opreme, pod uslovima povoljnijim za dužnika od tržišnih, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4

         

Jednokratni porez po osnovu poslovanja javnim sredstvima ili sredstvima društvenih, mešovitih, odnosno državnih preduzeća, ili njihovo korišćenje, od strane fizičkog ili pravnog lica, po osnovu transferisanja tih sredstava u inostranstvo na račun toga lica ili na račun drugog fizičkog ili pravnog lica

       

192.

840

719321

843

98

Jednokratni porez po osnovu poslovanja javnim sredstvima ili sredstvima društvenih, mešovitih odnosno državnih preduzeća ili njihovo korišćenje od strane fizičkog ili pravnog lica, po osnovu trensferisanja tih sredstava u inostranstvo na račun toga lica ili na račun drugog fizičkog ili pravnog lica, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4

         

Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava deponovanih od strane građana u piramidalnim bankama i štedionicama kao pozajmica

       

193.

840

719331

843

71

Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava deponovanih od strane građana u piramidalnim bankama i štedionicama kao pozajmica, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4

         

Ostali jednokratni porezi na imovinu

       
         

Jednokratni porez po osnovu zloupotreba u privatizaciji preduzeća od strane direktora i članova organa upravljanja ili članova njihovih porodica

       

194.

840

719411

843

49

Jednokratni porez po osnovu zloupotreba u privatizaciji preduzeća od strane direktora i članova organa upravljanja ili članova njihovih porodica, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4

195.

840

719412

843

56

Jednokratni porez po osnovu otkupa stana (stanova) ukupne površine veće od 90 metara kvadratnih od strane izabranog, postavljenog ili imenovanog funkcionera, funkcionera političke stranke, direktora ili člana organa upravljanja pravnog lica u državnoj, društvenoj ili mešovitoj svojini sa pretežnim učešćem društvenog kapitala, osim ako odgovarajućim opštim aktom nije bilo predviđeno pravo na stan veće površine, u kojem se slučaju kao pripadajuća uzima tako predviđena površina, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4

196.

840

719413

843

63

Jednokratni porez po osnovu korišćenja kredita po posebnim pogodnostima za kupovinu, odnosno za otkup stana (stanova), po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4

197.

840

719414

843

70

Jednokratni porez po osnovu izgradnje reprezentativnog stambenog, odnosno poslovnog objekta, čija je ukupna površina veća od propisane i dozvoljene, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4

198.

840

719415

843

77

Jednokratni porez po osnovu kupovine gradskog građevinskog ili poljoprivrednog zemljišta koje je bilo u društvenoj svojini od strane izabranog, postavljenog ili imenovanog lica, odnosno funkcionera lokalne samouprave, te članova njegove porodice, kada je na licitaciji učestvovalo samo jedno lice, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4

         

Ostali porezi koje plaćaju isključivo preduzeća i preduzetnici

       
         

Jednokratni porez po osnovu uvoza i distribucije akciznih proizvoda bez plaćanja carina, drugih uvoznih dažbina, akciza, drugih poreza na potrošnju i poreza na promet

       

199.

840

719511

843

70

Jednokratni porez po osnovu uvoza i distribucije akciznih proizvoda bez plaćanja carina, drugih uvoznih dažbina, akciza, drugih poreza na potrošnju i poreza na promet, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4

         

Ostali porezi koje plaćaju druga ili neidentifikovana lica

       
         

Jednokratni porez po različitim osnovama

       

200.

840

719611

843

91

Jednokratni porez po različitim osnovama, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4

         

SOCIJALNI DOPRINOSI

       
         

DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE

       
         

Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih

       
         

Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje

       

201.

840

721111

843

18

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih na teret zaposlenih kod pravnih lica

53

1,1/g

PU

4/o

202.

840

721112

843

25

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za zaposlene kod fizičkih lica na teret zaposlenih

53

1,1/g

PU

4/o

203.

840

721113

843

32

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji su u radnom odnosu kod privatnih poslodavaca (samostalnih delatnosti) na teret zaposlenih

53

1,1/g

PU

4/o

204.

840

721114

843

39

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica na produženom osiguranju

53

1,1/g

 

4/o

205.

840

721115

843

46

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za dokup staža

53

1,1/g

 

4/o

206.

840

721116

843

53

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji obavljaju poslove preko omladinskih zadruga na teret zadrugara

53

1,1/g

PU

4/o

207.

840

721117

843

60

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji ostvaruju naknadu po osnovu autorskog prava, ugovora o delu i drugih novčanih naknada na teret primaoca naknade

53

1,1/g

PU

4/o

208.

840

721118

843

67

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret zaposlenih - za vojne osiguranike

53

1,1/g

PU

4/o

209.

840

721119

843

74

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje vojnih osiguranika koji ostvaruju naknadu po osnovu autorskog prava, ugovora o delu i drugih novčanih naknada na teret primaoca naknade

53

1,1/g

PU

4/o

         

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

       

210.

840

721121

843

88

Doprinos za zdravstveno osiguranje zaposlenih na teret zaposlenih

53

1,1/g

PU

2/o, 4/o

210a

840

721122

843

95

Doprinos za zdravstveno osiguranje zaposlenih na teret zaposlenih - za vojne osiguranike

53

4

PU

4/o

         

Doprinosi za slučaj nezaposlenosti

       

211.

840

721131

843

61

Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti na teret zaposlenih

53

1,1/g

PU

4/o

         

Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavaca

       
         

Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje

       

212.

840

721211

843

39

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih na teret poslodavca koji se finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja

53

1,1/g

PU

4/o

213.

840

721212

843

46

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih na teret poslodavca - pravnog lica koje se ne finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja

53

1,1/g

PU

4/o

214.

840

721213

843

53

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za zaposlene kod fizičkih lica na teret poslodavca

53

1,1/g

PU

4/o

215.

840

721214

843

60

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji su u radnom odnosu kod privatnih poslodavaca (preduzetnika) na teret poslodavca

53

1,1/g

PU

4/o

216.

840

721215

843

67

Dodatni doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih na isplaćena lična primanja i druge prihode zaposlenih, kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem koji plaća poslodavac

53

1,1/g

PU

4/o

217.

840

721216

843

74

Dodatni doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih na isplaćena lična primanja i druge prihode zaposlenih, kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem koji plaća poslodavac koji se finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja

53

1,1/g

PU

4/o

218.

840

721217

843

81

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje lica na porodiljskom odsustvu koji plaća isplatilac naknade zarade, odnosno plate

53

1,1/g

PU

4/o

219.

840

721218

843

88

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji obavljaju poslove preko omladinskih zadruga na teret poslodavca

53

1,1/g

PU

4/o

220.

840

721219

843

95

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje vojnih osiguranika - na teret poslodavca, dodatni doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje vojnih osiguranika na isplaćena lična primanja i druge prihode vojnih osiguranika, kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem koji plaća poslodavac i doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje vojnih osiguranika na porodiljskom odsustvu koji plaća isplatilac naknade zarade, odnosno plate

53

1,1/g

PU

4/o

         

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

       

221.

840

721221

843

12

Doprinos za zdravstveno osiguranje zaposlenih na teret poslodavca koji se finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja

53

1,1/g

PU

2/o, 4/o

222.

840

721222

843

19

Doprinos za zdravstveno osiguranje zaposlenih na teret poslodavca koji se ne finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja

53

1,1/g

PU

2/o, 4/o

223.

840

721223

843

26

Doprinos za zdravstveno osiguranje lica na porodiljskom odsustvu koji plaća isplatilac naknade zarade, odnosno plate

53

1,1/g

PU

2/o, 4/o

224.

840

721224

843

33

Doprinos za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju druge prihode na teret poslodavca koji se finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja

53

1,1/g

PU

2/o, 4/o

225.

840

721225

843

40

Doprinos za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju druge prihode na teret poslodavca koji se ne finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja

53

1,1/g

PU

2/o, 4/o

225a

840

721226

843

47

Doprinos za zdravstveno osiguranje zaposlenih na teret poslodavca - za vojne osiguranike

53

4

PU

4/o

         

Doprinosi za slučaj nezaposlenosti

       

226.

840

721231

843

82

Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti na teret poslodavca koji se finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja

53

1,1/g

PU

4/o

227.

840

721232

843

89

Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti na teret poslodavca koji se ne finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja

53

1,1/g

PU

4/o

228.

840

721233

843

96

Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti lica na porodiljskom odsustvu koji plaća isplatilac naknade, odnosno plate

53

1,1/g

PU

4/o

         

Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica

       
         

Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje

       

229.

840

721311

843

60

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica kojima se obezbeđuju prava za slučaj invalidnosti i telesnog oštećenja prouzrokovanih povredom na radu ili profesionalnom bolešću

53

1,1/g

PU

4/o

230.

840

721312

843

67

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje lica koja se bave poljoprivredom (poljoprivrednik, član domaćinstva poljoprivrednika i mešovitog domaćinstva, nosilac ili član registrovanog poljoprivrednog gazdinstva), po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4/o

231.

840

721313

843

74

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica koja u skladu sa zakonom samostalno obavljaju privrednu ili drugu delatnost, sveštenika i verskih službenika, ako nisu obavezno osigurani po osnovu zaposlenja i lica koja su osnivači, odnosno vlasnici privrednih društava koji u njima rade, po rešenju Poreske uprave, kao i lica koja su osnivači, odnosno članovi privrednog društva, za koje privredno društvo obračunava i plaća doprinos

53

1,1/g

PU

4/o

232.

840

721314

843

81

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje lica koja su osnivači, odnosno članovi privrednih društava koji su u radnom odnosu u privrednom društvu čiji su osnivač, odnosno član

53

1,1/g

PU

4/o

233.

840

721315

843

88

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje osiguranika samostalnih delatnosti, koji obavljaju poslove po osnovu ugovora o delu, autorskih ugovora, odnosno drugih ugovora

53

1,1/g

PU

4/o

234.

840

721316

843

95

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika koji ostvaruju naknadu po osnovu autorskog prava, patenata i tehničkih unapređenja, ugovora o delu i drugih ugovora

53

1,1/g

PU

4/o

235.

840

721317

843

05

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje lica kojima je obaveza plaćanja doprinosa utvrđena od strane penzijskog fonda u postupku utvrđivanja svojstva osiguranika poljoprivrednika po članu 63. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

53

1,1/g

 

4/o

236.

840

721318

843

12

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje lica kojima je obaveza plaćanja doprinosa utvrđena od strane penzijskog fonda u postupku utvrđivanja svojstva osiguranika samostalnih delatnosti po članu 63. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

53

1,1/g

 

4/o

237.

840

721319

843

19

Dodatni doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za staž osiguranika sa uvećanim trajanjem lica koja obavljaju samostalnu delatnost, po rešenju Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

53

1,1/g

 

4/o

         

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

       

238.

840

721321

843

33

Doprinos za zdravstveno osiguranje poljoprivrednika koji se bave poljoprivredom ako nisu zaposleni ili ne obavljaju samostalnu delatnost kao osnovno zanimanje, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

2/o, 4/o

239.

840

721322

843

40

Doprinos za zdravstveno osiguranje drugih fizičkih lica koja su vlasnici, imaoci prava korišćenja ili plodouživanja poljoprivrednog ili šumskog zemljišta

53

1,1/g

 

2/o, 4/o

240.

840

721323

843

47

Doprinos za zdravstveno osiguranje lica koja samostalno obavljaju delatnost kao osnovno zanimanje, osnivača, odnosno članova privrednog društva, za koje privredno društvo obračunava i plaća doprinos

53

1,1/g

PU

2/o, 4/o

241.

840

721324

843

54

Doprinos za zdravstveno osiguranje lica koja ostvaruju prihode od autorskih prava, patenata ili tehničkih unapređenja

53

1,1/g

PU

2/o, 4/o

242.

840

721325

843

61

Doprinos za zdravstveno osiguranje lica koja samostalno obavljaju delatnost kao osnovno zanimanje, osnivača, odnosno članova privrednog društva, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

2/o, 4/o

         

Doprinosi za slučaj nezaposlenosti

       

243.

840

721331

843

06

Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti lica koja samostalno obavljaju delatnost kao osnovno zanimanje, osnivača, odnosno članova privrednog društva, po rešenju Poreske uprave, kao i lica koja su osnivači, odnosno članovi privrednog društva, za koje privredno društvo obračunava i plaća doprinos

53

1,1/g

PU

4/o

244.

840

721332

843

13

Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti osiguranika koji ostvaruju prihode od autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja

53

1,1/g

PU

4/o

 

 

 

 

 

Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje samooporezivanjem

 

 

 

 

244a

840

721341

843

76

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje samooporezivanjem lica koja se bave poljoprivredom (poljoprivrednik, član domaćinstva poljoprivrednika i mešovitog domaćinstva, nosilac ili član registrovanog poljoprivrednog gazdinstva)

53

1,1/g

PU

4/o

244b

840

721342

843

83

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje samooporezivanjem, za lica, koja u skladu sa zakonom, samostalno obavljaju privrednu ili drugu delatnost

53

1,1/g

PU

4/o

 

 

 

 

 

Doprinosi za zdravstveno osiguranje samooporezivanjem

 

 

 

 

244v

840

721351

843

49

Doprinos za zdravstveno osiguranje lica koja samostalno obavljaju delatnost kao osnovno zanimanje, a porez plaćaju samooporezivanjem

53

1,1/g

PU

2/o, 4/o

 

 

 

 

 

Doprinosi za slučaj nezaposlenosti samooporezivanjem

 

 

 

 

244g

840

721361

843

22

Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti samooporezivanjem lica koja samostalno obavljaju delatnost

53

1,1/g

PU

4/o

         

Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati

       
         

Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje

       

245.

840

721411

843

81

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za osiguranike zaposlene, za lica kojima se naknadno utvrđuje staž osiguranja po rešenju Republičkog fonda za PIO

53

1,1/g

 

4/o

246.

840

721412

843

88

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za dobrovoljno osiguranje

53

1,1/g

 

4/o

247.

840

721413

843

95

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za lica koja se uključuju u obavezno osiguranje

53

1,1/g

 

4/o

248.

840

721414

843

05

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje po članu 120. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji za obveznike, obustavom 1/3 mesečnog iznosa penzije, uplaćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje za osiguranike samostalnih delatnosti, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4/o

249.

840

721415

843

12

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje po članu 13. Zakona o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za pojedine kategorije osiguranika - zaposlenih, koji za osiguranike uplaćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje za osiguranike samostalnih delatnosti

53

4

 

4/o

250.

840

721416

843

19

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje po članu 120. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji za obveznike, obustavom 1/3 mesečnog iznosa penzija uplaćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje za osiguranike poljoprivrednike, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4/o

251.

840

721417

843

26

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje po članu 120. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji za obveznike samostalnih delatnosti, obustavom 1/3 mesečnog iznosa penzija, uplaćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4/o

252.

840

721418

843

33

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje po članu 120. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji za obveznike poljoprivrednike, obustavom 1/3 mesečnog iznosa penzija, uplaćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4/o

253.

840

721419

843

40

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica, koja u skladu sa zakonom samostalno obavljaju privrednu ili drugu delatnost, sveštenika i verskih službenika, a obavezno osigurani su po drugom osnovu, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4/o

         

Prihodi po osnovu neuplaćenog doprinosa za zdravstveno osiguranje po sudskim rešenjima

       

254.

840

721421

843

54

Prihodi po osnovu neuplaćenog doprinosa za zdravstveno osiguranje po sudskim rešenjima

53

1,1/g

 

2/o, 4/o

         

Doprinosi za zdravstveno osiguranje stranih državljana na školovanju ili stručnom usavršavanju

       

255.

840

721431

843

27

Doprinos za zdravstveno osiguranje stranih državljana na školovanju ili stručnom usavršavanju

53

1,1/g

 

2/o

256.

840

721432

843

34

Doprinos za zdravstveno osiguranje lica koja se uključuju u obavezno zdravstveno osiguranje

53

1,1/g

 

2/o

         

OSTALI SOCIJALNI DOPRINOSI

       
         

Socijalni doprinosi na teret osiguranika

       
         

Socijalni doprinosi na teret poslodavaca

       
         

Imputirani socijalni doprinosi

       
         

DONACIJE, POMOĆI I TRANSFERI

       
         

DONACIJE OD INOSTRANIH DRŽAVA

       
         

Tekuće donacije od inostranih država

       
         

Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa Republike

       

257.

840

731121

843

54

Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa Republike

53

4

 

4

         

Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa teritorijalnih autonomija

       

258.

840

731131

843

27

Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa AP Vojvodina

53

3

 

3

259.

840

731132

843

34

Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

53

3

 

3

         

Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa gradova

       

260.

840

731141

843

97

Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa gradova

53

1/g,2

 

2

         

Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa opština

       

261.

840

731151

843

70

Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa opština

53

1

 

1

         

Tekuće donacije od inostranih država u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

       

262.

840

731161

843

43

Tekuće donacije od inostranih država u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

53

4

 

4/o

263.

840

731162

843

50

Tekuće donacije od inostranih država u korist Republičkog fonda za PIO

53

4

 

4/o

264.

840

731165

843

71

Tekuće donacije od inostranih država u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

53

4

 

4/o

264a

840

731166

843

78

Tekuće donacije od inostranih država u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

53

4

 

4/o

         

Kapitalne donacije od inostranih država

       
         

Kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa Republike

       

265.

840

731221

843

75

Kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa Republike

53

4

 

4

         

Kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa teritorijalnih autonomija

       

266.

840

731231

843

48

Kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa AP Vojvodina

53

3

 

3

267.

840

731232

843

55

Kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

53

3

 

3

         

Kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa gradova

       

268.

840

731241

843

21

Kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa gradova

53

1/g,2

 

2

         

Kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa opština

       

269.

840

731251

843

91

Kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa opština

53

1

 

1

         

Kapitalne donacije od inostranih država u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

       

270.

840

731261

843

64

Kapitalne donacije od inostranih država u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

53

4

 

4/o

271.

840

731262

843

71

Kapitalne donacije od inostranih država u korist Republičkog fonda za PIO

53

4

 

4/o

272.

840

731265

843

92

Kapitalne donacije od inostranih država u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

53

4

 

4/o

272a

840

731266

843

02

Kapitalne donacije od inostranih država u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

53

4

 

4/o

         

DONACIJE I POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA

       
         

Tekuće donacije od međunarodnih organizacija

       
         

Tekuće donacije međunarodnih organizacija u korist nivoa Republike

       

273.

840

732121

843

70

Tekuće donacije međunarodnih organizacija u korist nivoa Republike

53

4

 

4

         

Tekuće donacije međunarodnih organizacija u korist nivoa teritorijalnih autonomija

       

274.

840

732131

843

43

Tekuće donacije međunarodnih organizacija u korist nivoa AP Vojvodina

53

3

 

3

275.

840

732132

843

50

Tekuće donacije međunarodnih organizacija u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

53

3

 

3

         

Tekuće donacije međunarodnih organizacija u korist nivoa gradova

       

276.

840

732141

843

16

Tekuće donacije međunarodnih organizacija u korist nivoa gradova

53

1/g,2

 

2

         

Tekuće donacije međunarodnih organizacija u korist nivoa opština

       

277.

840

732151

843

86

Tekuće donacije međunarodnih organizacija u korist nivoa opština

53

1

 

1

         

Tekuće donacije u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

       

278.

840

732161

843

59

Tekuće donacije međunarodnih organizacija u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

53

4

 

4/o

279.

840

732162

843

66

Tekuće donacije međunarodnih organizacija u korist Republičkog fonda za PIO

53

4

 

4/o

280.

840

732165

843

87

Tekuće donacije međunarodnih organizacija u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

53

4

 

4/o

280a

840

732166

843

94

Tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

53

4

 

4/o

         

Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija

       
         

Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa Republike

       

281.

840

732221

843

91

Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa Republike

53

4

 

4

         

Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa teritorijalnih autonomija

       

282.

840

732231

843

64

Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa AP Vojvodina

53

3

 

3

283.

840

732232

843

71

Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

53

3

 

3

         

Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa gradova

       

284.

840

732241

843

37

Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa gradova

53

1/g,2

 

2

         

Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa opština

       

285.

840

732251

843

10

Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa opština

53

1

 

1

         

Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

       

286.

840

732261

843

80

Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

53

4

 

4/o

287.

840

732262

843

87

Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist Republičkog fonda za PIO

53

4

 

4/o

288.

840

732265

843

11

Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

53

4

 

4/o

288a

840

732266

843

18

Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

53

4

 

4/o

 

 

 

 

 

Tekuće pomoći od EU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekuće pomoći od EU u korist nivoa Republike

 

 

 

 

288a/1

840

732311

843

42

Tekuće pomoći od EU u korist nivoa Republike

53

4

 

4

 

 

 

 

 

Tekuće pomoći od EU u korist nivoa teritorijalnih autonomija

 

 

 

 

288b

840

732321

843

15

Tekuće pomoći od EU u korist nivoa AP Vojvodina

53

3

 

3

288v

840

732322

843

22

Tekuće pomoći od EU u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

53

3

 

3

 

 

 

 

 

Tekuće pomoći od EU u korist nivoa gradova

 

 

 

 

288g

840

732331

843

85

Tekuće pomoći od EU u korist nivoa gradova

53

1/g,2

 

2

 

 

 

 

 

Tekuće pomoći od EU u korist nivoa opština

 

 

 

 

288d

840

732341

843

58

Tekuće pomoći od EU u korist nivoa opština

53

1

 

1

 

 

 

 

 

Tekuće pomoći od EU u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

 

 

 

 

288đ

840

732351

843

31

Tekuće pomoći od EU u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

53

4

 

4/o

288e

840

732352

843

38

Tekuće pomoći od EU u korist Republičkog fonda za PIO

53

4

 

4/o

288ž

840

732353

843

45

Tekuće pomoći od EU u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

53

4

 

4/o

288ž/1

840

732356

843

66

Tekuće pomoći od EU u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

53

4

 

4/o

 

 

 

 

 

Kapitalne pomoći od EU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitalne pomoći od EU u korist nivoa Republike

 

 

 

 

288z

840

732411

843

63

Kapitalne pomoći od EU u korist nivoa Republike

53

4

 

4

 

 

 

 

 

Kapitalne pomoći od EU u korist nivoa teritorijalnih autonomija

 

 

 

 

288i

840

732421

843

36

Kapitalne pomoći od EU u korist nivoa AP Vojvodina

53

3

 

3

288j

840

732422

843

43

Kapitalne pomoći od EU u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

53

3

 

3

 

 

 

 

 

Kapitalne pomoći od EU u korist nivoa gradova

 

 

 

 

288k

840

732431

843

09

Kapitalne pomoći od EU u korist nivoa gradova

53

1/g,2

 

2

 

 

 

 

 

Kapitalne pomoći od EU u korist nivoa opština

 

 

 

 

288l

840

732441

843

79

Kapitalne pomoći od EU u korist nivoa opština

53

1

 

1

 

 

 

 

 

Kapitalne pomoći od EU u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

 

 

 

 

288lj

840

732451

843

52

Kapitalne pomoći od EU u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

53

4

 

4/o

288m

840

732452

843

59

Kapitalne pomoći od EU u korist Republičkog fonda za PIO

53

4

 

4/o

288n

840

732453

843

66

Kapitalne pomoći od EU u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

53

4

 

4/o

288nj

840

732456

843

87

Kapitalne pomoći od EU u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

53

4

 

4/o

         

TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI

       
         

Tekući transferi od drugih nivoa vlasti

       
         

Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa Republike

       

289.

840

733121

843

86

Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa Republike

53

4

 

4

         

Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa teritorijalnih autonomija

       

290.

840

733131

843

59

Tekući transferi od Republike u korist nivoa AP Vojvodina

53

3

 

3

291.

840

733132

843

66

Tekući transferi od Republike u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

53

3

 

3

292.

840

733133

843

73

Tekući transferi od gradova u korist AP Vojvodina

53

1/g,2

 

3

293.

840

733134

843

80

Tekući transferi od gradova u korist AP Kosovo i Metohija

53

1/g,2

 

3

294.

840

733135

843

87

Tekući transferi od opština u korist AP Vojvodina

53

1

 

3

295.

840

733136

843

94

Tekući transferi od opština u korist AP Kosovo i Metohija

53

1

 

3

         

Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa gradova

       

296.

840

733141

843

32

Nenamenski transferi od Republike u korist nivoa gradova

53

1/g,2

 

2

297.

840

733142

843

39

Drugi tekući transferi od Republike u korist nivoa gradova

53

1/g,2

 

2

298.

840

733143

843

46

Funkcionalni transferi od Republike u korist nivoa gradova

53

1/g,2

 

2

299.

840

733144

843

53

Tekući namenski transferi, u užem smislu, od Republike u korist nivoa gradova

53

1/g,2

 

2

300.

840

733145

843

60

Funkcionalni transferi od AP Vojvodina u korist nivoa gradova

53

1/g,2

 

2

301.

840

733146

843

67

Tekući namenski transferi, u užem smislu, od AP Vojvodina u korist nivoa gradova

53

1/g,2

 

2

302.

840

733147

843

74

Tekući transferi od opština u korist nivoa gradova

53

1,1/g

 

2

303.

840

733148

843

81

Nenamenski transferi od AP Vojvodina u korist nivoa gradova

53

1/g,2

 

2

         

Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa opština

       

304.

840

733151

843

05

Nenamenski transferi od Republike u korist nivoa opština

53

1

 

1

305.

840

733152

843

12

Drugi tekući transferi od Republike u korist nivoa opština

53

1

 

1

306.

840

733153

843

19

Funkcionalni transferi od Republike u korist nivoa opština

53

1

 

1

307.

840

733154

843

26

Tekući namenski transferi, u užem smislu, od Republike u korist nivoa opština

53

1

 

1

308.

840

733155

843

33

Funkcionalni transferi od AP Vojvodina u korist nivoa opština

53

1

 

1

309.

840

733156

843

40

Tekući namenski transferi, u užem smislu, od AP Vojvodina u korist nivoa opština

53

1

 

1

310.

840

733157

843

47

Tekući transferi od gradova u korist nivoa opština

53

1

 

1

311.

840

733158

843

54

Nenamenski transferi od AP Vojvodina u korist nivoa opština

53

1

 

1

         

Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

       

312.

840

733161

843

75

Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

53

4

 

4/o

313.

840

733162

843

82

Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za PIO za osiguranike zaposlene

53

4

 

4/o

314.

840

733163

843

89

Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za PIO za osiguranike poljoprivrednike

53

4

 

4/o

315.

840

733164

843

96

Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za PIO za osiguranike samostalnih delatnosti

53

4

 

4/o

316.

840

733165

843

06

Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

53

4

 

4/o

317.

840

733166

843

13

Tekući transferi po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za pojedine kategorije osiguranika - zaposlenih obezbeđen u budžetu Republike

53

4

 

4/o

318.

840

733167

843

20

Tekući transferi po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za pokriće razlike do najnižeg iznosa penzije utvrđene u članu 76. i članu 207. stav 2. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

53

4

 

4/o

319.

840

733168

843

27

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika za pokriće razlike do najnižeg iznosa penzije saglasno članu 76. i članu 207. stav 2. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

53

4

 

4/o

319a

840

733169

843

34

Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

53

4

 

4/o

         

Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti

       
         

Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa Republike

       

320.

840

733221

843

10

Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa Republike

53

4

 

4

         

Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa teritorijalnih autonomija

       

321.

840

733231

843

80

Kapitalni transferi od Republike u korist nivoa AP Vojvodina

53

3

 

3

322.

840

733232

843

87

Kapitalni transferi od Republike u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

53

3

 

3

323.

840

733233

843

94

Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od gradova u korist nivoa AP Vojvodina

53

1/g,2

 

3

324.

840

733234

843

04

Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od gradova u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

53

1/g,2

 

3

325.

840

733235

843

11

Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od opština u korist nivoa AP Vojvodina

53

1

 

3

326.

840

733236

843

18

Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od opština u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

53

1

 

3

         

Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa gradova

       

327.

840

733241

843

53

Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od Republike u korist nivoa gradova

53

1/g,2

 

2

328.

840

733242

843

60

Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od AP Vojvodina u korist nivoa gradova

53

1/g,2

 

2

329.

840

733243

843

67

Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od opština u korist nivoa gradova

53

1,1/g

 

2

         

Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa opština

       

330.

840

733251

843

26

Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od Republike u korist nivoa opština

53

1

 

1

331.

840

733252

843

33

Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od AP Vojvodina u korist nivoa opština

53

1

 

1

332.

840

733253

843

40

Kapitalni transferi od grada u korist nivoa opština

53

1

 

1

         

Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

       

333.

840

733261

843

96

Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

53

4

 

4/o

334.

840

733262

843

06

Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za PIO

53

4

 

4/o

335.

840

733265

843

27

Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

53

4

 

4/o

335a

840

733266

843

34

Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

53

4

 

4/o

         

DRUGI PRIHODI

       
         

PRIHODI OD IMOVINE

       
         

Kamate

       
         

Kamate na sredstva konsolidovanog računa trezora Republike

       

336.

840

741121

843

20

Prihodi budžeta Republike od kamata na sredstva konsolidovanog računa trezora uključena u depozit banaka

53

4

 

4

337.

840

741122

843

27

Prihodi budžeta Republike od kamata na sredstva korisnika budžeta uključena u depozit banaka

53

4

 

4

         

Kamate na sredstva konsolidovanog računa trezora teritorijalnih autonomija

       

338.

840

741131

843

90

Kamate na sredstva konsolidovanog računa trezora AP Vojvodina uključena u depozit banaka

53

3

 

3

339.

840

741132

843

97

Kamate na sredstva konsolidovanog računa trezora AP Kosovo i Metohija uključena u depozit banaka

53

3

 

3

         

Kamate na sredstva konsolidovanog računa trezora grada

       

340.

840

741141

843

63

Prihodi budžeta grada od kamata na sredstva konsolidovanog računa trezora uključena u depozit banaka

53

1/g,2

 

2

341.

840

741142

843

70

Prihodi od kamata na sredstva korisnika budžeta grada koja su uključena u depozit poslovne banke sa kojom nadležni organ grada zaključi ugovor o deponovanju sredstava po viđenju

53

1/g,2

 

2

         

Kamate na sredstva konsolidovanog računa trezora opština

       

342.

840

741151

843

36

Prihodi budžeta opštine od kamata na sredstva konsolidovano računa trezora uključena u depozit banaka

53

1

 

1

343.

840

741152

843

43

Prihodi od kamata na sredstva korisnika budžeta opštine uključena u depozite kod poslovnih banaka kod kojih ovlašćeni opštinski organ potpisuje ugovor o deponovanju sredstava po viđenju

53

1

 

1

         

Kamate na sredstva organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

       

344.

840

741161

843

09

Kamate na sredstva Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

53

4

 

4/o

345.

840

741162

843

16

Kamate na sredstva Republičkog fonda za PIO

53

4

 

4/o

346.

840

741165

843

37

Kamate na sredstva Nacionalne službe za zapošljavanje

53

4

 

4/o

346a

840

741166

843

44

Kamate na sredstva Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

53

4

 

4/o

         

Dividende

       
         

Dividende SCG i NBS

       

347.

840

741211

843

68

Dividende SCG

53

4

 

4

348.

840

741212

843

75

Višak prihoda po završnom računu NBS

53

4

 

4

         

Dividende budžeta Republike

       

349.

840

741221

843

41

Dividende budžeta Republike

53

4

 

4

350.

840

741222

843

48

Višak prihoda nad rashodima javne agencije

53

4

 

4

351.

840

741223

843

55

Višak prihoda nad rashodima Republičke agencije za elektronske komunikacije

53

1,1/g

 

3,4

352.

840

741224

843

62

Višak prihoda nad rashodima Republičke radiodifuzne agencije

53

1,1/g

 

4

         

Dividende budžeta teritorijalnih autonomija

       

353.

840

741231

843

14

Dividende budžeta AP Vojvodina

53

3

 

3

354.

840

741232

843

21

Dividende budžeta AP Kosovo i Metohija

53

3

 

3

         

Dividende budžeta gradova

       

355.

840

741241

843

84

Dividende budžeta gradova

53

1/g,2

 

2

         

Dividende budžeta opština

       

356.

840

741251

843

57

Dividende budžeta opština

53

1

 

1

         

Dividende organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

       

357.

840

741261

843

30

Dividende Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

53

4

 

4/o

358.

840

741262

843

37

Dividende Republičkog fonda za PIO

53

4

 

4/o

359.

840

741265

843

58

Dividende Nacionalne službe za zapošljavanje

53

4

 

4/o

359a

840

741266

843

65

Dividende Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

53

4

 

4/o

359a/1

840

741411

843

13

Prihod od imovine koji pripada imaocima polise osiguranja Republike Srbije

53

1,1/g

 

4

359b

840

741412

843

20

Prihod od imovine koji pripada imaocima polisa osiguranja autonomne pokrajine

53

1,1/g

 

3

359v

840

741413

843

27

Prihod od imovine koji pripada imaocima polisa osiguranja gradova

53

1,1/g

 

2

359g

840

741414

843

34

Prihod od imovine koji pripada imaocima polisa osiguranja opština

53

1

 

1

         

Povlačenje prihoda od kvazi korporacija

       
         

Prihod od imovine koji pripada imaocima polisa osiguranja

       
         

Zakup neproizvedene imovine

       
         

Naknada za korišćenje prirodnih dobara

       

360.

840

741511

843

34

Naknada za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa

53

1,1/g

 

1,2,4

361.

840

741512

843

41

Naknada za iskrčenu šumu

53

1,1/g

 

4

362.

840

741513

843

48

Naknada za posečeno drvo

53

1,1/g

 

4

363.

840

741514

843

55

Naknada za korišćenje šuma i šumskog zemljišta kad se daje za ispašu

53

1,1/g

 

4

364.

840

741515

843

62

Naknada za izvađeni materijal iz vodotoka

53

1,1/g

 

3,4

364a

840

741516

843

69

Naknada za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa kada se eksploatacija vrši na teritoriji autonomne pokrajine

53

1,1/g

 

1,2,3,4

364b

840

741517

843

76

Naknada za primenjena geološka istraživanja mineralnih i drugih geoloških resursa

53

1,1/g

 

4

         

Naknada za korišćenje šumskog i poljoprivrednog zemljišta

       

365.

840

741521

843

07

Naknada za korišćenje šumskog zemljišta kad se daje u zakup

53

1,1/g

 

4

366.

840

741522

843

14

Sredstva ostvarena od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta, odnosno poljoprivrednog objekta u državnoj svojini

53

1,1/g

 

1,2,3,4

367.

840

741523

843

21

Naknada za umanjenu vrednost višegodišnjih zasada

53

1,1/g

 

1,2,4

368.

840

741524

843

28

Naknada za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači

53

1,1/g

 

3,4

369.

840

741525

843

35

Naknade za lovnu kartu

53

1,1/g

 

3,4

370.

840

741526

843

42

Naknada za korišćenje šuma i šumskog zemljišta

53

1,1/g

 

1,2,3,4

371.

840

741527

843

49

Naknada za zaštitu, korišćenje i unapređivanje opštekorisnih funkcija šuma

53

1,1/g

 

3,4

372.

840

741528

843

56

Naknada za promenu namene šuma

53

1,1/g

 

3,4

373.

840

741529

843

63

Sredstva ostvarena otuđenjem šuma i šumskog zemljišta u državnoj svojini

53

1,1/g

 

3,4

         

Naknada za korišćenje prostora i građevinskog zemljišta

       

374.

840

741531

843

77

Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti

53

1,1/g

LPA

1,2

375.

840

741532

843

84

Komunalna taksa za korišćenje prostora za parkiranje drumskih motornih i priključnih vozila na uređenim i obeleženim mestima

53

1,1/g

 

1,2

376.

840

741533

843

91

Komunalna taksa za korišćenje slobodnih površina za kampove, postavljanje šatora ili druge oblike privremenog korišćenja

53

1,1/g

LPA

1,2

377.

840

741534

843

98

Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta

53

1,1/g

LPA

1,2

378.

840

741535

843

08

Komunalna taksa za zauzeće javne površine građevinskim materijalom

53

1,1/g,2

 

1,2

379.

840

741536

843

15

Prihodi ostvareni po osnovu davanja u zakup stanova namenjenih za rešavanje stambenih potreba izbeglica

53

1,1/g

 

4

379a

840

741537

843

22

Prihodi ostvareni po osnovu davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije

53

1,1/g

 

4

         

Naknada za korišćenje rečnih obala, turističkih pogodnosti i banja

       

380.

840

741541

843

50

Komunalna taksa za korišćenje obale u poslovne i bilo koje druge svrhe

53

1,1/g,2

LPA

1,2

381.

840

741542

843

57

Naknada za korišćenje prirodnog lekovitog faktora

53

1,1/g,2

LPA

1,2

382.

840

741543

843

64

Turistička naknada

53

1,1/g

 

1,2,4

         

Naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa u proizvodnji električne energije i proizvodnji nafte i gasa

       

383.

840

741551

843

23

Naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa u proizvodnji električne energije i proizvodnji nafte i gasa

53

1,1/g,2

 

1,2

         

Korišćenje vazduhoplovnog prostora i naknade za vode

       

384.

840

741561

843

93

Naknada za korišćenje vazduhoplovnog prostora

53

4

 

4

385.

840

741562

843

03

Naknada za korišćenje vodnog dobra

53

1,1/g

 

3,4

386.

840

741563

843

10

Naknada za ispuštenu vodu

53

1,1/g

 

3,4

387.

840

741564

843

17

Naknada za zagađivanje voda

53

1,1/g

 

4

388.

840

741565

843

24

Naknada za odvodnjavanje od fizičkih lica na osnovu rešenja Poreske uprave

53

1,1/g

PU

3,4

389.

840

741566

843

31

Naknada za odvodnjavanje od pravnih lica

53

1,1/g

 

3,4

390.

840

741567

843

38

Naknada za korišćenje vodnih objekata i sistema

53

1,1/g

 

3,4

391.

840

741568

843

45

Slivna vodna naknada od fizičkih lica na osnovu rešenja Poreske uprave

53

1,1/g

PU

1,2,3,4

392.

840

741569

843

52

Slivna vodna naknada od pravnih lica

53

1,1/g

 

1,2,3,4

         

Naknada za korišćenje radio frekvencija i TV kanala

       

393.

840

741571

843

66

Naknada za korišćenje radio frekvencija i TV kanala

53

4

 

4

394.

840

741572

843

73

Sredstva u iznosu od 1,5% od ukupno ostvarene mesečne pretplate Radiodifuzne ustanove za razvoj domaće kinematografije

53

4

 

4

         

Naknada za korišćenje zemljišta koje pripada državnom putu

       

395.

840

741581

843

39

Naknada za postavljanje reklamnih tabli, reklamnih panoa, uređaja za slikovno i zvučno obaveštenje ili oglašavanje na državnom putu, odnosno na drugom zemljištu koje koristi upravljač državnog puta, u skladu sa propisima

53

1,1/g

 

4/p

396.

840

741582

843

46

Naknada za zakup delova zemljišnog pojasa državnog puta

53

1,1/g

 

4/p

397.

840

741583

843

53

Naknada za zakup drugog zemljišta koje koristi upravljač državnog puta

53

1,1/g

 

4/p

         

NAKNADE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

       

398.

840

741591

843

12

Naknada za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada

53

1,1/g

 

4

399.

840

741592

843

19

Naknada za zagađivanje životne sredine u područjima od posebnog državnog interesa u oblasti zaštite životne sredine

53

1,1/g

 

1,2,4

400.

840

741593

843

26

Naknada za stavljanje ambalaže u promet

53

1,1/g

 

4

401.

840

741594

843

33

Naknade za kompenzacijske mere

53

1,1/g

 

4

402.

840

741595

843

40

Naknada za pružanje stručnih usluga Fonda za zaštitu životne sredine

53

1,1/g

 

4

         

PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA

       
         

Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakup od strane tržišnih organizacija

       
         

Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija u korist nivoa Republike

       

403.

840

742121

843

36

Prihodi od prodaje dobara i usluga od strane tržišnih organizacija u korist nivoa Republike

53

4

 

4

404.

840

742122

843

43

Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste državni organi i organizacije i ustanove - javne službe koje se finansiraju iz budžeta Republike

53

4

 

4

405.

840

742123

843

50

Prihodi od davanja u zakup stanova koje koriste ratni vojni invalidi i porodice palih boraca

53

4

 

4

406.

840

742124

843

57

Naknada za laboratorijske analize uzoraka hrane i hrane za životinje uzetih tokom službenih kontrola

53

1,1/g

 

4

407.

840

742125

843

64

Naknada za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje proizvodnje i pregled pošiljki prilikom uvoza, odnosno izvoza grožđa, šire, vina i drugih proizvoda

53

1,1/g

 

4

408.

840

742126

843

71

Troškovi obavljanja poslova vezanih za geografsko poreklo, kontrole proizvodnje grožđa namenjenog za proizvodnju vina sa geografskim poreklom, kontrole proizvodnje vina sa geografskim poreklom, kao i ispitivanje kvaliteta i senzorskog ocenjivanja vina

53

1,1/g

 

4

409.

840

742127

843

78

Naknada za upis u registar sorti poljoprivrednog bilja

53

1,1/g

 

4

410.

840

742128

843

85

Prihodi od davanja u zakup nepokretnosti čiji je korisnik Ministarstvo odbrane

53

4

 

4

411.

840

742129

843

92

Naknada na osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine u korist Fonda za restituciju

53

1,1/g

LPA

4

         

Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija u korist budžeta teritorijalnih autonomija

       

412.

840

742131

843

09

Prihodi od prodaje dobara i usluga od strane tržišnih organizacija u korist budžeta AP Vojvodina

53

3

 

3

413.

840

742132

843

16

Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste organi AP Vojvodina

53

3

 

3

414.

840

742133

843

23

Prihodi od prodaje dobara i usluga od strane tržišnih organizacija u korist budžeta AP Kosovo i Metohija

53

3

 

3

415.

840

742134

843

30

Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste organi AP Kosovo i Metohija

53

3

 

3

416.

840

742135

843

37

Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u pokrajinskoj svojini koje koriste organi AP Vojvodina

53

3

 

3

417.

840

742136

843

44

Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u pokrajinskoj svojini koje koriste organi AP Kosovo i Metohija

53

3

 

3

         

Prihodi od prodaje dobara ili usluga od strane tržišnih organizacija u korist nivoa gradova

       

418.

840

742141

843

79

Prihodi od prodaje dobara i usluga od strane tržišnih organizacija u korist nivoa gradova

53

1/g,2

 

2

419.

840

742142

843

86

Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste gradovi i indirektni korisnici njihovog budžeta

53

1/g,2

 

2

420.

840

742143

843

93

Prihodi od zakupnine za građevinsko zemljište u korist nivoa gradova

53

1/g,2

 

2

421.

840

742144

843

03

Naknada po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine u korist nivoa gradova

53

1,1/g,2

LPA

2

422.

840

742145

843

10

Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u gradskoj svojini koje koriste gradovi i indirektni korisnici njihovog budžeta

53

1/g,2

 

2

         

Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija u korist nivoa opština

       

423.

840

742151

843

52

Prihodi od prodaje dobara i usluga od strane tržišnih organizacija u korist nivoa opština

53

1

 

1

424.

840

742152

843

59

Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste opštine i indirektni korisnici njihovog budžeta

53

1

 

1,2

425.

840

742153

843

66

Prihodi od zakupnine za građevinsko zemljište u korist nivoa opština

53

1

 

1

426.

840

742154

843

73

Naknada po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine u korist nivoa opština

53

1

LPA

1

427.

840

742155

843

80

Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u opštinskoj svojini koje koriste opštine i indirektni korisnici njihovog budžeta

53

1

 

1,2

         

Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

       

428.

840

742161

843

25

Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

53

4

 

4/o

429.

840

742162

843

32

Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist Republičkog fonda za PIO

53

4

 

4/o

430.

840

742165

843

53

Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

53

4

 

4/o

430a

840

742166

843

60

Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

53

4

 

4/o

         

Takse i naknade

       

431.

840

742213

843

98

Konzularne takse

53

4

 

4

         

Takse u korist nivoa Republike

       

432.

840

742221

843

57

Republičke administrativne takse

53

1,1/g

 

4

433.

840

742222

843

64

Naknada za izdavanje i produženje uverenja o zdravstvenom stanju životinja

53

1,1/g

 

4

434.

840

742223

843

71

Naknada za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede

53

1,1/g

 

4

435.

840

742224

843

78

Naknada za obavezni zdravstveni pregled pošiljki bilja u prometu preko državne granice, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju bilja u unutrašnjem prometu i troškova laboratorijskog ispitivanja uzoraka bilja

53

1,1/g

 

4

436.

840

742225

843

85

Naknada za obeležavanje i evidenciju životinja

53

1,1/g

 

4

437.

840

742226

843

92

Sredstva od naplaćenih troškova za utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova iz zaštite na radu

53

1,1/g

 

4

438.

840

742227

843

02

Troškovi upravnog postupka

53

1,1/g

 

4

439.

840

742228

843

09

Troškovi za izdavanje licenci za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

53

1,1/g

 

4

440.

840

742229

843

16

Troškovi poreskog postupka

53

1,1/g

PU

4

         

Takse u korist nivoa teritorijalnih autonomija

       

441.

840

742231

843

30

Administrativne takse u korist nivoa AP Vojvodina

53

1,1/g

 

3

442.

840

742232

843

37

Administrativne takse u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

53

1,1/g

 

3

         

Takse u korist nivoa gradova

       

443.

840

742241

843

03

Gradske administrativne takse

53

1/g,2

 

2

         

Takse u korist nivoa opština

       

444.

840

742251

843

73

Opštinske administrativne takse

53

1

 

1

445.

840

742252

843

80

Naknada za obavezni zdravstveni pregled bilja

53

1,1/g

 

1,2

446.

840

742253

843

87

Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta

53

1,1/g

 

1,2

447.

840

742254

843

94

Troškovi poreskog i prekršajnog postupka izvornih javnih prihoda opština i gradova

53

1,1/g

LPA

1,2

         

Takse u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

       

447a

840

742261

843

46

Takse u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

53

1,1/g

 

4/o

447b

840

742266

843

81

Takse u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

53

4

 

4/o

         

Takse u korist republičkih sudova

       

448.

840

742271

843

19

Republičke sudske takse

53

1,1/g

 

4

449.

840

742272

843

26

Troškovi zastupanja u sudskim i upravnim postupcima

53

1,1/g

 

4

         

Naknade za priređivanje igara na sreću

       

450.

840

742281

843

89

Naknada za dozvolu za posebne igre na sreću u igračnicama

53

1,1/g

 

4

451.

840

742282

843

96

Naknada za odobrenje za posebne igre na sreću na automatima

53

1,1/g

 

4

452.

840

742283

843

06

Naknada za odobrenje za posebne igre na sreću - klađenje

53

1,1/g

 

4

453.

840

742284

843

13

Naknada za priređivanje klasičnih igara na sreću

53

1,1/g

 

4

454.

840

742285

843

20

Naknada za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama

53

1,1/g

 

4

455.

840

742286

843

27

Naknada za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima

53

1,1/g

 

4

456.

840

742287

843

34

Naknada za priređivanje posebnih igara na sreću - klađenje

53

1,1/g

 

4

457.

840

742288

843

41

Naknada za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama

53

1,1/g

 

4

458.

840

742289

843

48

Naknada za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije

53

1,1/g

 

4

         

Druge naknade

       

459.

840

742291

843

62

Naknada za davanje dozvole za obavljanje maloprodaje duvanskih proizvoda

53

1,1/g

 

4

460.

840

742292

843

69

Naknada za davanje dozvole za obavljanje ostalog prometa duvanskih proizvoda

53

1,1/g

 

4

460a

840

742293

843

76

Naknada za odobrenje za igre na sreću preko sredstava elektronske komunikacije

53

1,1/g

 

4

         

Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice

       
         

Prihodi od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice

       

461.

840

742312

843

15

Prihodi Vojske Srbije od sporedne prodaje dobara i usluga

53

4

 

4

461a

840

742313

843

22

Prihodi Vojske Srbije od specifične delatnosti

53

4

 

4

         

Prihodi budžeta Republike od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice

       

462.

840

742321

843

78

Prihodi republičkih organa i organizacija

53

1,1/g

 

4

463.

840

742322

843

85

Naknada za korišćenje podataka i dokumentacije osnovnih geoloških istraživanja

53

1,1/g

 

4

464.

840

742323

843

92

Naknada za korišćenje podataka premera, katastra nepokretnosti i vodova i za razgledanje katastra nepokretnosti, kao i za usluge koje pruža Republički geodetski zavod

53

1,1/g

 

4

465.

840

742324

843

02

Troškovi postupka sanitarnih i zdravstvenih inspektora po zahtevu stranke

53

1,1/g

 

4

466.

840

742325

843

09

Troškovi polaganja stručnog ispita za zdravstvene radnike, troškovi dodele naziva primarijus i drugi troškovi

53

1,1/g

 

4

467.

840

742326

843

16

Prihodi od prodaje prigodnog kovanog novca

53

4

 

4

468.

840

742327

843

23

Troškovi polaganja stručnih ispita za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

53

1,1/g

 

4

469.

840

742328

843

30

Naknada nužnih troškova za izdavanje kopije dokumenata na kojima se nalaze informacije od javnog značaja

53

1,1/g

 

4

470.

840

742329

843

37

Taksa za vršenje tehničkog nadzora brodova unutrašnje plovidbe

53

1,1/g

 

4

         

Prihodi teritorijalnih autonomija od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice

       

471.

840

742331

843

51

Prihodi koje svojom delatnošću ostvare organi AP Vojvodina

53

1,1/g

 

3

472.

840

742332

843

58

Prihodi koje svojom delatnošću ostvare organi AP Kosovo i Metohija

53

1,1/g

 

3

         

Prihodi budžeta grada od sporedne prodaje dobara i usluge koje vrše državne netržišne jedinice

       

473.

840

742341

843

24

Prihodi koji svojom delatnošću ostvare organi i organizacije gradova

53

1/g,2

 

2

         

Prihodi opštinskih organa od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice

       

474.

840

742351

843

94

Prihodi koji svojom delatnošću ostvare organi i organizacije opština

53

1

 

1

474a

840

742361

843

67

Prihodi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice

53

1,1/g

 

4/o

474b

840

742362

843

74

Prihodi Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje od sredstava za izdavanje zdravstvenih kartica

53

1,1/g

 

2/o

474v

840

742366

843

05

Prihodi Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika od sredstava za izdavanje zdravstvenih kartica

53

4

 

4/o

         

Prihodi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice

       
         

Imputirane prodaje dobara i usluga

       
         

NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST

       
         

Prihodi od novčanih kazni za krivična dela

       
         

Prihodi od novčanih kazni za krivična dela u korist nivoa Republike

       

475.

840

743121

843

52

Prihodi od novčanih kazni za krivična dela

53

1,1/g

 

4

476.

840

743122

843

59

Troškovi krivičnog postupka i paušal kod sudova

53

1,1/g

 

4

477.

840

743123

843

66

Prihodi od novčanih kazni koje Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka i ličnosti izriče organima vlasti u postupku administrativnog izvršenja svojih rešenja

53

1,1/g

 

4

478.

840

743124

843

73

Prihodi od novčanih kazni za krivična dela kojim je naneta šteta šumama

53

1,1/g

 

4

         

Prihodi od novčanih kazni za krivična dela u korist nivoa teritorijalnih autonomija

       
         

Prihodi od novčanih kazni za krivična dela u korist nivoa gradova

       
         

Prihodi od novčanih kazni za krivična dela u korist nivoa opština

       
         

Prihodi od novčanih kazni za krivična dela u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

       
         

Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe

       
         

Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe u korist nivoa Republike

       

479.

840

743221

843

73

Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe

53

1,1/g

 

4

480.

840

743222

843

80

Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe ustanovljene propisima o zdravstvenoj zaštiti životinja

53

1,1/g

 

4

481.

840

743223

843

87

Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe ili prekršaje ustanovljene propisima o šumama i propisima kojim se uređuje obezbeđivanje reproduktivnog materijala šumskog drveća i prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe ili prekršaje ustanovljene drugim zakonom, ako je kažnjivim delom naneta šteta šumi

53

1,1/g

 

4

482.

840

743224

843

94

Novčani iznos mere zaštite konkurencije

53

1,1/g

 

4

482a

840

743225

843

04

Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe ili prekršaje ustanovljene propisima o javnim nabavkama

53

1,1/g

 

4

         

Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe u korist nivoa teritorijalnih autonomija

       
         

Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe u korist nivoa gradova

       
         

Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe u korist nivoa opština

       
         

Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

       
         

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje

       
         

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist nivoa Republike

       

483.

840

743321

843

94

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje

53

1,1/g

 

4

484.

840

743322

843

04

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u oblasti rada (po prijavama inspekcije rada)

53

1,1/g

 

4

485.

840

743323

843

11

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje koje izriče inspekcija rada (mandatne kazne)

53

1,1/g

 

4

486.

840

743324

843

18

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje predviđene propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima

53

1,1/g,2

 

1,2,4

487.

840

743325

843

25

Razlika u ceni uplaćena po rešenjima nadležnih republičkih organa

53

1,1/g

 

4

488.

840

743326

843

32

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje koje izriču republički inspekcijski organi

53

1,1/g

 

4

489.

840

743327

843

39

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje ustanovljene propisima o zdravstvenoj zaštiti životinja

53

1,1/g

 

4

490.

840

743328

843

46

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje koje izriče republički organ uprave nadležan za poslove javnih prihoda

53

1,1/g

PU

4

491.

840

743329

843

53

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje predviđene Zakonom o vanrednim situacijama i zakonima koji uređuju oblast zaštite od požara, eksplozivnih i opasnih materija

53

1,1/g

 

4

         

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist nivoa teritorijalnih autonomija

       

492.

840

743331

843

67

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist nivoa AP Vojvodina

53

3

 

3

493.

840

743332

843

74

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

53

3

 

3

         

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist nivoa gradova

       

494.

840

743341

843

40

Prihodi od novčanih kazni izrečenih u prekršajnom postupku za prekršaje propisane aktom skupštine grada, kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku

53

1/g,2

 

2

495.

840

743342

843

47

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje po prekršajnom nalogu i kazni izrečenih u upravnom postupku u korist nivoa gradova

53

1/g,2

 

2

496.

840

743343

843

54

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje koje izriče gradski organ uprave nadležan za izvorne javne prihode

53

1,1/g

LPA

2

         

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist nivoa opština

       

497.

840

743351

843

13

Prihodi od novčanih kazni izrečenih u prekršajnom postupku za prekršaje propisane aktom skupštine opštine, kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku

53

1

LPA

1

498.

840

743353

843

27

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje po prekršajnom nalogu i kazni izrečenih u upravnom postupku u korist nivoa opština

53

1

 

1

499.

840

743354

843

34

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje koje izriče opštinski organ uprave nadležan za izvorne javne prihode

53

1

LPA

1,2

         

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

       
         

Prihodi od penala

       
         

Prihodi od penala u korist nivoa Republike