Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Arhiva vesti
<<< Nazad na ostale vesti
15.5.2012

JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA NOVOG SADA ZA REALIZACIJU PROJEKATA PREVENCIJE HRONIČNIH NEZARAZNIH BOLESTI ZA 2012. GODINU


Na osnovu člana 55. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku dodele sredstava iz budžeta grada novog sada za programe i projekte iz oblasti zdravstva ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 9/2012 - prim. red.), Savet za praćenje kretanja obolevanja od masovnih nezaraznih bolesti raspisuje

JAVNI KONKURS

za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za realizaciju projekata prevencije hroničnih nezaraznih bolesti za 2012. godinu

I. Raspisuje se Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za realizaciju projekata prevencije hroničnih nezaraznih bolesti za 2012. godinu.

II. Sredstva za realizaciju projekata iz tačke I. ovog javnog konkursa obezbeđena su Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2012. godinu ("Službeni list Grada Novog Sada", broj 50/11), u ukupnom iznosu od 5.050.000,00 dinara.

III. Projekti prevencije hroničnih nezaraznih bolesti koji će se finansirati iz budžeta Grada Novog Sada u 2012. godini su:

1) projekti prevencije i kontrole kardiovaskularnih bolesti

Projekti prevencije i kontrole kardiovaskularnih bolesti imaju za cilj otkrivanje i kontrolu faktora rizika i stanja koji čine osnovu prevencije kardiovaskularnih bolesti, kao i otkrivanje ranih simptoma i postavljanje rane dijagnoze. Cilj ovih projekata je i povećanje aktivnog učešća građana u usvajanju zdravih stilova života, kao i povećanje odgovornosti za sopstveno zdravlje čime se doprinosi unapređenju zdravstvenog stanja stanovništva Grada Novog Sada.
Projekti prevencije i kontrole kardiovaskularnih bolesti obuhvataju i projekte edukacije i obuke građana Grada Novog Sada za pružanje prve pomoći u slučaju akutnog srčanog zastoja čime se povećava šansa za preživljavanje i smanjuje stopa smrtnosti i komplikacija u slučaju akutnog srčanog zastoja.
Projekti prevencije i kontrole kardiovaskularnih bolesti obuhvataju i projekte edukacije zdravstvenih radnika u cilju unapređenja znanja i veština iz ove oblasti, kao i povećanje njihove motivacije za rad sa obolelima od kardiovaskularnih bolesti.

2) projekti prevencije i kontrole dijabetesa

Projekti prevencije i kontrole dijabetesa imaju za cilj otkrivanje i kontrolu faktora rizika i stanja koji čine osnovu prevencije dijabetesa, kao i otkrivanje ranih simptoma i postavljanje rane dijagnoze. Cilj ovih projekata je i evidentiranje građana Grada Novog Sada sa povećanim faktorima rizika za nastanak dijabetesa i njihovo uvođenje u preventivne programe zdravstvenih ustanova.
Cilj ovih projekata je i povećanje aktivnog učešća građana u usvajanju zdravih stilova života, kao i povećanje odgovornosti za sopstveno zdravlje čime se doprinosi unapređenju zdravstvenog stanja stanovništva Grada Novog Sada.
Projekti prevencije i kontrole dijabetesa obuhvataju i projekte edukacije zdravstvenih radnika u cilju unapređenja znanja i veština iz dijabetologije, kao i povećanje njihove motivacije za rad sa obolelima od dijabetesa.

3) projekti prevencije i kontrole malignih bolesti

 Projekti prevencije i kontrole malignih bolesti imaju za cilj otkrivanje i kontrolu faktora rizika i stanja koji čine osnovu prevencije malignih bolesti, kao i otkrivanje ranih simptoma i postavljanje rane dijagnoze. Cilj ovih projekata je i promocija zdravih životnih navika i zdravih stilova života kao osnov prevencije nastanka bolesti.
Projekti prevencije i kontrole malignih bolesti obuhvataju i projekte edukacije zdravstvenih radnika u cilju njihovog informisanja i usvajanja novih znanja i veština radi uspostavljanja efikasne prevencije, dijagnostike i lečenja.

4) projekti prevencije i kontrole hronične opstruktivne bolesti pluća

Projekti prevencije i kontrole hronične opstruktivne bolesti pluća imaju za cilj otkrivanje i kontrolu faktora rizika i stanja koji čine osnovu prevencije hronične opstruktivne bolesti pluća, kao i otkrivanje ranih simptoma i postavljanje rane dijagnoze.
Projekti prevencije i kontrole hronične opstruktivne bolesti pluća obuhvataju i projekte edukacije zdravstvenih radnika o aktuelnim stavovima i specifičnim preporukama za najefikasniju prevenciju, dijagnostiku i lečenje hronične opstruktivne bolesti pluća.

5) projekti prevencije i kontrole bolesti mišićno-koštanog sistema

Projekti prevencije i kontrole bolesti mišićno-koštanog sistema imaju za cilj otkrivanje i kontrolu faktora rizika i stanja koji čine osnovu prevencije bolesti mišićno-koštanog sistema, kao i otkrivanje ranih simptoma i postavljanje rane dijagnoze.
Projekti prevencije i kontrole bolesti mišićno-koštanog sistema obuhvataju i projekte edukacije zdravstvenih radnika o aktuelnim stavovima i specifičnim preporukama za najefikasniju prevenciju, dijagnostiku i lečenje bolesti mišićno-koštanog sistema.

6) projekti prevencije i kontrole drugih hroničnih nezaraznih bolesti

Projekti prevencije i kontrole drugih hroničnih nezaraznih bolesti imaju za cilj otkrivanje i kontrolu faktora rizika i stanja koji čine osnovu prevencije drugih hroničnih nezaraznih bolesti, kao i otkrivanje ranih simptoma i postavljanje rane dijagnoze.
Projekti prevencije i kontrole drugih hroničnih nezaraznih bolesti obuhvataju i projekte edukacije zdravstvenih radnika o drugim hroničnim nezaraznim bolestima i njihovoj prevenciji u cilju inoviranja znanja i veština zdravstvenih radnika iz ove oblasti, kao i povećanje njihove motivacije za rad na prevenciji drugih hroničnih nezaraznih bolesti.

IV. Pravo učešća na Javnom konkursu imaju zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina Vojvodina ili Grad Novi Sad i čije je sedište na teritoriji Grada Novog Sada.

V. Prijava na Javni konkurs se može preuzeti sa internet prezentacije Grada Novog Sada (www.novisad.rs) ili u Gradskoj upravi za zdravstvo, Novi Sad, Žarka Zrenjanina 2, kancelarija 46, II sprat.

VI. Učesnik Javnog konkursa, na obrascu prijave, podnosi projekat koji sadrži:

- naziv projekta,
- naziv, sedište, matični broj i poreski identifikacioni broj učesnika konkursa,
- cilj projekta,
- opis projekta (značaj projekta, mesto, vreme, način realizacije aktivnosti i očekivani rezultati projekta), kao i budžet projekta i finansijski plan (pregled pojedinačnih materijalnih i nematerijalnih troškova koji se predviđaju projektom sa iznosom sredstava neophodnih za realizaciju aktivnosti i specifikacijom iznosa sredstava iz sopstvenih prihoda, sredstava iz budžeta Grada Novog Sada i drugih izvora),
- podatke o odgovornoj osobi za realizaciju projekta i angažovanje sredstava, i
- druge podatke u skladu sa obrascem prijave na javni konkurs.

VII. Prijave na Javni konkurs se podnose u Gradskoj upravi za zdravstvo, Novi Sad, Žarka Zrenjanina 2, kancelarija 46, II sprat.

VIII. Prijave na Javni konkurs se podnose od 14. maja do 28. maja 2012. godine.

IX. Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave upućene faksom ili elektronskom poštom, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica i koje nisu u skladu sa konkursnom dokumentacijom neće se razmatrati.

X. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

XI. Postupak Javnog konkursa sprovešće Savet za praćenje kretanja obolevanja od masovnih nezaraznih bolesti

XII. Sredstvima obezbeđenim u budžetu Grada Novog Sada za realizaciju projekata iz tačke III. ovog javnog konkursa neće se finansirati nabavka osnovnih sredstava za rad učesnika konkursa.

XIII. Savet za praćenje kretanja obolevanja od masovnih nezaraznih bolesti može učesniku Javnog konkursa predložiti da izvrši određene izmene podnetog projekta, u delu budžeta projekta ili u delu aktivnosti planiranih u projektu.

Savet za praćenje kretanja obolevanja od masovnih nezaraznih bolesti ima pravo da zatraži dodatna objašnjenja od učesnika konkursa u vezi sa budžetom projekta, odnosno da predloži izmenu budžeta projekta, ukoliko smatra da budžet projekta ne odgovara planiranim aktivnostima i rezultatima realizacije projekta.

XIV. Savet za praćenje kretanja obolevanja od masovnih nezaraznih bolesti je dužan da u roku od 30 dana od dana isteka roka iz tačke VIII. ovog javnog konkursa, utvrdi listu projekata, primenom sledećih kriterijuma:

- postojanje jasno formulisanih ciljeva i ciljne grupe,
- postojanje povezanosti ciljeva i aktivnosti,
- postojanje kapaciteta i iskustva učesnika konkursa za realizaciju aktivnosti projekta,
- ekonomičnost budžeta projekta,
- usklađenost predloženog budžeta projekta sa planiranim aktivnostima,
- održivost projekta,
- doprinos projekta unapređenju stanja u oblasti u kojoj se projekat realizuje, i
- zakonitost korišćenja sredstava iz budžeta Grada Novog Sada učesnika konkursa za projekte koji su realizovali u godini koja prethodi godini u kojoj se raspisuje javni konkurs.

Lista projekata će se objaviti na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Novog Sada (www.novisad.rs).

Učesnici konkursa imaju pravo da u roku od tri dana od dana objavljivanja liste projekata izvrše uvid u podnete prijave na javni konkurs, odnosno imaju pravo prigovora.

Odluku o prigovoru donosi Savet za praćenje kretanja obolevanja od masovnih nezaraznih bolesti u roku od 15 dana od dana njegovog prijema i odluka Saveta je konačna.

XV. Savet za praćenje kretanja obolevanja od masovnih nezaraznih bolesti, u roku od sedam dana od dana donošenja odluke o prigovoru dostavlja Gradonačelniku Grada Novog Sada predlog akta o utvrđivanju projekata za čiju realizaciju se odobravaju sredstva iz budžeta Grada Novog Sada, sa iznosom sredstava za realizaciju svakog pojedinačnog projekta. Gradonačelnik Grada Novog Sada donosi akt o utvrđivanju projekata za čiju realizaciju se odobravaju sredstva iz budžeta Grada Novog Sada, sa iznosom sredstava za realizaciju svakog pojedinačnog projekta, koji će se objaviti na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Novog Sada (www.novisad.rs). (ONLINE)

XVI. Savet za praćenje kretanja obolevanja od masovnih nezaraznih bolesti pisanim putem će obavestiti učesnike Javnog konkursa koji nisu ostvarili pravo na sredstva iz budžeta Grada Novog Sada.

Broj: XII-51-29/2012
30. april 2012. godine

Preuzmite obrazac_za_prijavu_projekata-hronicne-2012-ustanove.doc (application/msword 152 KB) http://www.novisad.rs/avni-konkurs-za-dodelu-sredstava-iz-bu-eta-grada-novog-sada-za-realizatsi-u-pro-ekata-preventsi-e-kh (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Grada Novog Sada, 14.5.2012.

<<< Nazad na ostale vesti