Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Arhiva vesti
<<< Nazad na ostale vesti
11.06.2012

ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA: Komisija za hartije od vrednosti ukazuje javnim društvima na obavezu da na zakonit način informišu akcionare o njihovim pravima prilikom sazivanja sednica skupština akcionara


Učestalo nepoštovanje odredaba Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011 - prim. red.) i Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 - prim. red.) prilikom sazivanja sednice skupštine akcionara odnosi se na predloge odluka čijim donošenjem skupština aktivira pravo nesaglasnih akcionara na otkup akcija.Naime, Zakonom o privrednim društvima propisano je da akcionar može da traži od društva da otkupi njegove akcije ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za odluku (član 474, stav 1):

1) o promeni statuta društva kojom se umanjuju njegova prava predviđena statutom ili zakonom;

2) o statusnoj promeni;

3) o promeni pravne forme;

4) o promeni vremena trajanja društva;

5) kojom se odobrava sticanje, odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti;

6) kojom se menjaju njegova druga prava, ako je statutom određeno da akcionar iz tog razloga ima pravo na nesaglasnost i na naknadu tržišne vrednosti akcija u skladu sa ovim zakonom;

7) o povlačenju jedne ili više klasa akcija sa regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

Zakonom o privrednim društvima propisano je da su sastavni deo materijala za sednicu skupštine na kojoj se donosi odluka vezana za prava nesaglasnih akcionara (član 475, stav 1.):

1) obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija i formular zahteva za ostvarivanje tog prava, koji sadrži polja u koja se unosi ime, odnosno poslovno ime akcionara i njegovo prebivalište, odnosno sedište, kao i broj i klasa akcija čiji otkup zahteva;

2) podatak o knjigovodstvenoj vrednosti akcija, podatak o tržišnoj vrednosti akcija (utvrđenoj u skladu sa članom 259. stav 1. ovog zakona) i podatak o procenjenoj vrednosti akcija (utvrđenoj u skladu sa članom 51. ovog zakona), pri čemu se te vrednosti utvrđuju na dan donošenja odluke o sazivanju sednice skupštine.

Zakonom o tržištu kapitala propisano je da javno društvo, izdavalac vlasničkih hartija od vrednosti, kojima se trguje na regulisanom tržištu, odnosno MTP, je obavezno da obezbedi da su dostupni svi načini i informacije potrebni akcionarima za ostvarivanje njihovih prava, uz odgovarajuću zaštitu celovitosti tih podataka (član 65. stav 1. i stav 2. tačka 1.).

Javno društvo dužno je da pruži informacije o mestu, vremenu i dnevnom redu održavanja skupštine akcionara, ukupnom broju akcija i akcijama sa pravom glasa, kao i o pravima akcionara da učestvuju na skupštini u skladu sa zakonom koji uređuje privredna društva.

Komisija za hartije od vrednosti će, po saznanju za nepoštovanje navedenih zakonskih odredbi od strane javnih društava, koristiti sva nadzorna ovlašćenja prema takvim javnim društvima i izricati odgovarajuće nadzorne mere i sankcije. 

Izvor: Vebsajt Komisije za hartije od vrednosti, 10.6.2012.

<<< Nazad na ostale vesti